STUDIU DE FEZABILITATE Infiintare ferma de ovine si caprine PROIECT MODEL

June 9, 2018 | Author: C. Visan | Category: Documents


CommentsDescription

STUDIU DE FEZABILITATE

Infiintare ferma de ovine si caprine PROIECT MODEL Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Studiului de Fezabilitate intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice solicitantului/proiectului care se va realiza. Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Studiu de Fezabilitate de pe site-ul www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea albastra. Este necesar sa completati studiul de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul poate fi declarat neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice implementarii proiectului dumneavoastra se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.

Solicitant:

[Denumire solicitant] Adresa: Reprezentant: Tel./Fax:

[.................] [.................] [.................]

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Foaie de capat

Studiu de Fezabilitate a fost elaborat de: [denumire solicitant / consultant / proiectant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Proiectat

[nume complet]

Desenat

[nume complet]

Verificat

[nume complet]

Pagina 2/92

Semnatura

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati -pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montajI. Partile scrise ................................................................................................................................... 5 1. Date generale ................................................................................................................................ 5 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................... 5 1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 5 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 5 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 5

2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 7 2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 7 2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 7 Obiectivele investitiei/prioritati .......................................................................................................................... 7 2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud) ................ 12 2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ................................................................................ 15 2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor ..... 18 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului ....................................................................... 18 2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului ............................................................................................................................... 24

3. Date tehnice ale investitiei ........................................................................................................... 28 3.1 Date generale ........................................................................................................................................... 28 3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare ............................................. 28 3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune .......................................................... 28 3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor............................................................................................... 28 3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit ......................................................................................................................... 28 3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc. ....................................... 29 3.3 Structura constructiva ............................................................................................................................... 31 3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor ......................................................................................... 35 3.5 Instalatii aferente constructiilor ................................................................................................................. 38 3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora ..................................................................................... 42 3.7 Avize si acorduri ....................................................................................................................................... 42 3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati) .............................................................................. 43

4. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 53 5. Costul estimativ al investitiei ........................................................................................................ 60 6. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 70 7. Date privind forta de munca ......................................................................................................... 71 7.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 71

Pagina 3/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei .......................................................... 71 7.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 71

II. Partile desenate ........................................................................................................................... 72 III. Proiectii financiare si indicatori financiari ..................................................................................... 82 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ...................................................... 83 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 86 9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 92

Pagina 4/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

I. Partile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia Denumire solicitant: [denumire solicitant] Sediul social: [sediu social solicitant] Cod unic de inregistrare: [cod unic de inregistrare solicitant] Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului [Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor aspecte:   

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica; Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent; Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante pentru proiectul propus spre realizare] Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0145 – „Cresterea ovinelor si caprinelor”, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei ferme de crestere a ovinelor si caprinelor pentru lapte, carne in viu si lana de oaie.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati. Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul Pagina 5/92

Bucati

Studiu de fezabilitate

Denumire mijloc fix

Infiintare ferma de ovine si caprine Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RON-

Data achizitiei

Bucati

TOTAL TERENURI Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

1

[Se va completa judetul si localitatea terenului detinut de catre solicitant]

[Se va completa suprafata terenului si categoria de folosinta a acestuia] 4500 mp / curti constructii

Valoarea contabila - RON-

Regim juridic

[Se va completa valoarea inscrisa in contabilitatea solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea documentului care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 6/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

2. Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investitiei [Se va completa titlul proiectului] Infiintare ferma de ovine si caprine

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect. Se vor specifica de asemenea data intocmirii Studiului de Fezabilitate si cursul de schimb valutar utilizat in cadrul proiectului. Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.] Consultant: ___________ Obiect principal de activitate: _______ Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul) Solicitant: ____________ Obiect principal de activitate: _______ Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul) Coordonate Studiu de Fezabilitate: Data intocmirii Studiului de Fezabilitate: 06.05.2014 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014) Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „Infiintare ferma ovine si caprine”, descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data de _____________________.

Obiectivele investitiei/prioritati (Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor. Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.)

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de ovine si caprine cu o capacitate de 500 de capete (250 de oi si 250 de capre). Investitia consta in: 

Construirea unui adapost pentru oi si capre in stabulatie permanenta. Acesta va include spatii distincte de odihna pentru oi si capre, alei de furajare, maternitati distincte atat pentru oi cat si pentru capre, grup de muls comun dotat cu 12 posturi de muls (6 pentru oi si 6 pentru capre), camera pentru

Pagina 7/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

depozitarea laptelui, dotata cu doua tancuri de racire a laptelui, spatiu pentru tuns oile, spatii pentru igienizare si tratament copite, spatii anexa pentru personal. Adapostul pentru animale va fi dotat cu instalatii de adapare, instalatii de iluminat, instalatii de climatizare, instalatii pentru reteaua de alimentare cu apa. 

Achizitionarea de echipamente si dotari necesare desfasurarii activitatii in ferma: aparate de muls, tancuri de pastrare si racire a laptelui, adapatoare cu nivel constant de apa, suporturi pentru sare, jgheaburi pentru hranire, cantar pentru animale si mese de lucru;Racordarea fermei la utilitati: construirea unui put forat, construirea drumurilor de acces in incinta fermei;Amplasarea unui fanar pentru hrana necesara animalelor din ferma;Construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor solide;Amplasarea a 2 bazine pentru dejectiile lichide;Construirea unui padoc de miscare si insorire atat pentru oi, cat si pentru capre, prevazute cu echipamente de adapare si furajare.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de crestere a animalelor, respectiv cresterea ovinelor si caprinelor, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.  Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei pentru cresterea oilor si caprelor in cadrul careia se va adopta un sistem modern de adapostire a animalelor in stabulatie permanenta, semiautomatizat, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de crestere a ovinelor si caprinelor cu un consum minim de resurse si costuri. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de exploatare a ovinelor si caprinelor, cu monitorizarea si verificarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a animalelor din ferma asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene. Gradul de dotare al fermei va permite ingrijirea si exploatarea animalelor numai de catre fermier impreuna cu membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii vor fi create 2 locuri de munca pentru o persoana specializata in cresterea ovinelor si una specializata in cresterea caprinelor). Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator: in acest scop se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la oi si capre, o fosa septica pentru colectarea apelor uzate si 2 bazine pentru colectarea dejectiilor lichide. In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii. De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:  Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

Pagina 8/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

In ultimii 5 ani cantitatea de lapte de oaie si capra colectata de unitatile procesatoare de la exploatatii agricole si centre de colectare a crescut in mod constant. La fel s-a intamplat si cu consumul de carne de oaie si capra. Aceste lucruri duc la concluzia ca investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne si lapte de oaie si capra de calitate oferita la preturi competitive. Asigurarea de catre solicitant a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a animalelor din ferma, de tehnologia de crestere utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie. In cadrul noii ferme se va utiliza un sistem modern, de tip intensiv de crestere a oilor si caprelor (stabulatie permanenta), caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie a animalelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.  Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare Investitia propusa va respecta standardele recomandate pentru cresterea oilor si caprelor. Acestea sunt facute in conformitate cu cerintele privind bunastarea animalelor prevazute in legislatia romaneasca si europeana. Principalele acte normative avute in vedere sunt: 

Directiva Consiliului 98/58/CE din 20 iulie 1998 privind protectia animalelor din fermaLegea cadru nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelorLegislatia privind conditiile de mediu (Cod de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006 (la data 10ian-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 );Legislatia privind conditiile sanitare (Norma din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei);

Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Decizia privind alegerea sistemului de crestere a animalelor a luat in calcul atat conditiile naturale si economice, cerintele de protectie a mediului inconjurator, cat si conditiile privind bunastarea animalelor. Adaposturile pentru animale propuse au conditii de microclimat adecvate, spatiu suficient, echipamente corespunzatoare, o buna ingrijire, proceduri de lucru si manipulare corecte, creand conditii de crestere prietenoasa pentru animalele prezente in ferma, definite prin sintagma „bunastarea animalelor”.  Cresterea veniturilor exploatatiei agricole Realizata cu respectarea stricta a tuturor normelor si tehnicilor de exploatare, ferma poate aduce importante venituri. Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva, ce va desfasura o activitate eficienta asa cum rezulta si din previziunea incasarilor, pentru cei 5 ani prognozati dupa implementarea proiectului: Categorie incasari Lapte oaie Lapte capra Carne viu (miel) Carne viu (ied) Oi reforma Capre reforma Berbeci reforma Tapi reforma Lana oaie Venituri totale din productia vanduta (lei fara TVA / an)

Anul 1 49.140 140.400 46.800 52.650 0 0 0 0 1.538

Anul 2 49.140 140.400 46.800 52.650 0 0 0 0 1.733

Anul 3 55.823 159.494 53.200 59.850 13.600 12.950 900 900 1.953

Anul 4 55.823 159.494 53.200 59.850 13.600 12.950 900 900 1.979

Anul 5 56.806 162.302 54.400 61.200 15.600 14.700 900 900 2.006

290.528

290.723

358.670

358.697

368.814

Dupa realizarea investitiei, solicitantul isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale: -

Obiective de ordin tehnic

Pagina 9/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de exploatare si crestere a oilor si caprelor in conditii optime. Tehnologiile folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea acestor tehnologii se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma. Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor fiziologice ale animalelor. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la protectia animalelor din crescatorii. Astfel:

-Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ±0,00 iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal. Peretii interiori vor fi realizati din gips carton cu izolatie vata minerala pentru zona de lucratori si panouri metalice-gard despartitor pentru animale - maternitate, spatiu de muls si spatiu tancuri lapte. Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica pentru zonele inchise si incalzire (spatiu lucratori, maternitate si spatiile in care se depoziteaza laptele) si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje. Sarpanta va avea o structura metalica, iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural - ventilatie de coama.Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim (oxigen si aer proaspat) pe tot parcursul anului.Echipamentele care asigura furajarea animalelor si adaparea acestora respecta normele tehnologice si biologice;Dejectiile solide rezultate de la oi si capre sunt colectate si stocate pe platforma betonata acoperita, fiind folosite ca ingrasamant natural;Dejectiile lichide rezultate vor fi colectate in cele 2 bazine de dejectii ce sunt amplasate in incinta fermei;Colectarea apelor uzate se va face intr-o fosa septica;Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.

Obiective de ordin economico-financiar

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:

-Sistemul intensiv de crestere in stabulatie permanenta care respecta conditiile de bunastare asigura multiplicarea profitului datorita faptului ca potentialul biologic al animalelor este valorificat la un nivel superior;Optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);Controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii de calitate.

Obiective de mediu 

Datorita tehnologiei care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.Sistemul de ventilatie naturala asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din adapost si astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.

Pagina 10/92

Studiu de fezabilitate -

Infiintare ferma de ovine si caprine

Capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei:

Capacitatea fermei prevazute prin proiect este de 500 de capete, din care 250 de oi si 250 de capre. Ferma va fi populata la capacitatea de productie astfel: o 250 de oi mama (montate) si 6 berbeci reproducatori din rasa turcana - prolificitatea rasei este 110%, ceea ce conduce la nasterea a 275 de miei. Oile sunt montate natural o data pe an in perioada august septembrie. Din mieii nascuti, 25% dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75% sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 20 kg. Din mieii nascuti, 2% dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98% sunt vanduti la 3 luni la greutatea medie de 20 kg. Procentul de pierderi luat in considerare este de 1,5% din totalul de miei nascuti; o

250 de capre mama (montate) si 4 tapi reproducatori din rasa carpatina - prolificitatea rasei luata in calcul este 110%, ceea ce conduce la nasterea a 275 de iezi. Caprele sunt montate natural o data pe an in perioada septembrie octombrie. Din iezii nascuti, 25% dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75% sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Din iezii nascuti, 2% dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98% sunt vanduti la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat in considerare este de 1,5% din totalul de miei nascuti;

Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei de 510 capete. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Categoria de ovine Oi mama Berbeci reproducatori Total ovine ferma % prolificitate Miei obtinuti, din care: Tineret femel (0-3 luni) Tineret mascul (0-3 luni) % pierderi / consum propriu (0-3 luni) Tineret femel (0-3 luni) Tineret mascul (0-3 luni) % mioare inlocuire % berbeci de inlocuire Categoria de caprine Capre lactatie Tapi reproducatori Total caprine ferma % prolificitate Iezi obtinuti, din care: Tineret femel 0-3 luni) Tineret mascul 0-3 luni) % pierderi / consum propriu - 0-3 luni Tineret femel (0-3 luni) Tineret mascul (0-3 luni) % capre inlocuire % tapi de inlocuire

Capacitate 250 6 256 10,00% 275 138 137 1,50% 136 135 25,00% 2,00% Capacitate 250 4 254 10,00% 275 138 137 1,50% 136 135 25,00% 2,00%

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este de 19,50 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.

Pagina 11/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine Animale ferma Oi montate Capre montate TOTAL

UDE/cap 0,023 0,055 -

Capacitate ferma 250 250 500

Dimensiune ferma (UDE) 5,75 13,75 19,50

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cresterea oilor si caprelor. Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea adaposturilor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere a oilor si caprelor, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud) Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara: Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care se face adaptarea

Termenul de gratie al standardului

Termenul de realizare a investitiei*

Nu este cazul Ferma propusa prin proiectul a fost proiectata astfel incat sa se asigure indeplinirea legislatiei nationale armonizata cu normele europene, respectiv: o

Respectarea in proiectarea spatiilor de crestere si exploatare a oilor si caprelor si a spatiilor conexe a standardelor de calitate pentru asigurarea cerintelor optime functionarii activitatii de crestere a ovinelor si caprinelor, inclusiv a conditiilor de siguranta si bunastare a animalelor;

o

Utilizarea/respectarea in cadrul fluxului de productie a unei tehnologii performante de crestere intensiva a oilor si caprelor, prin procedeul de stabulatie permanenta;

o

Amplasarea investitiei respecta distanta minima fata de asezarile umane si alte investitii de interes public: Ferma proiectata va fi situata in afara localitatii, accesul in ferma fiind situat la o distanta de aprox. 100 m de cea mai apropiata casa de locuit (constructii existente);

o

Pentru dotarea halei vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie pentru cresterea ovinelor si caprinelor care vor asigura conditii optime de microclimat, avand in acelasi timp consumuri energetice scazute;

o

Drumurile de incinta vor fi sistematizate in asa fel incat drumul animalelor, drumul furajelor si drumul dejectiilor sa nu se intersecteze;

o

In cadrul fermei vor fi amenajate: filtru auto (spalare) si separator de hidrocarburi, container pentru animale moarte, separator de grasimi;

o

Apele uzate din cadrul fermei vor fi colectate intr-o fosa septica ecologica cu o capacitate de 750 l pentru zona destinata lucratorilor si a doua fose septice de 5.500 litri fiecare pentru apele uzate si dejectiile lichide din cadrul spatiilor pentru animale. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica de 750 litri. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare catre sol;

o

Pentru gestionarea gunoiului scos din hala va fi construita o platforma special amenajata.

Pagina 12/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Pe langa prevederile legislatiei comunitare relevante, se respecta urmatoarele cerinte: o

Adapatorile vor fi pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minimum varsarea accidentala a apei. Adaparea oilor si caprelor se va realiza cu ajutorul adapatorilor din plastic cu nivel constant, care permit furnizarea unui debit constant de apa prevazute cu un dop de golire pentru o curatare usoara;

o

Hrana animalelor va fi asigurata in adapost prin sistemul de furajare cu hranitori sub forma de troaca cu dimensiunea de 2 metri confectionate din plastic rezistent la acid. Acest tip de hranitori sunt asezate pe pamant in interiorul adapostului de-a lungul aleii de furajare. Nivelul de furaj din fiecare hranitoare va fi ajustat cu usurinta in functie de reteta de furajare stabilita. In padocuri hrana animalelor este asigurata printr-un sistem de iesle circulare cu 28 de spatii de hranire. Hrana mieilor si iezilor este asigurata printr-un sistem de iesle speciale pentru miei cu lungime de 2,45m si o capacitate de 2x12 spatii de hranire ajustabile;

o

In adapost animalele vor avea acces permanent la asternut, uscat la suprafata. Tehnologia de crestere adoptata prevede cresterea animalelor in adapost pe asternut permanent din paie.

o

Ventilatia va fi suficienta pentru a se evita supraincalzirea. Adaposturile au fost proiectate tinand cont de faptul ca trebuie ferite de curenti de aer, bine iluminate si ventilate corespunzator;

o

Animalele din ferma vor fi inspectate cel putin de doua ori pe zi. Se va acorda o atentie deosebita semnelor care indica un nivel scazut al bunastarii si/sau sanatatii animalelor. Toate ovinele si caprinele vor fi atent supravegheate de catre fermieri, in mod constant, pentru a se asigura un nivel optim al sanatatii si bunastarii animalelor si pentru a se acorda tratament animalelor care necesita astfel de masuri;

o

Animalele care sunt grav ranite sau care prezinta semne evidente de tulburari de sanatate vor primi tratament corespunzator sau vor fi sacrificate imediat. Va fi consultat un medic veterinar ori de cate ori este nevoie.

In faza de functionare vor fi luate o serie de masuri pentru minimizarea impactului asupra mediului: Masuri pentru prevenirea poluarii solului: o

Respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare;

o

Respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor, retelelor de apa si canalizare;

o

Respectarea stricta a instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca, gestionarea corecta a deseurilor;

o

Efectuarea in siguranta a transportului de deseuri – gunoi de hala din platforma de stocare si deseuri de origine animala – cu respectarea urmatoarelor reguli: -

respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare, interzicerea descarcarii deseurilor in alte locuri, asigurarea capacitatii de stocare temporara a dejectiilor; asigurarea in permanenta a contractelor de preluare, transport si neutralizare a deseurilor de origine animala.

Pentru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor vor fi aplicate urmatoarele masuri de diminuare a impactului: o o

activitatile specifice din cadrul fermei vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul mirosurilor sa fie redus, tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima.

In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor in conditii de siguranta pentru protectia mediului, solicitantul are in vedere urmatoarele masuri: o

aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea de deseuri; Pagina 13/92

Studiu de fezabilitate o o o o

Infiintare ferma de ovine si caprine

livrarea produselor finite – lapte (oaie si capra), carne in viu (oaie si capra), lana de oaie – se va face in conditii optime; toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului sau a apelor si sa se reduca posibilele degajari de emisii fugitive in aer; nu se va depasi capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate, containerelor, platformei de gunoi si a bazinelor de dejectii lichide; transportul dejectiilor in zonele de administrare pe terenurile agricole se va face cu mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, in conditii care sa asigure prevenirea poluarii solului, impact redus al mirosului asupra zonelor locuite.

In cadrul fermei vor fi respectate cu strictete toate regulile de curatenie si igiena, de asigurare a unor conditii cat mai bune de stabulatie, igiena si sanatate a animalelor.

Bugetul indicativ Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului

Pagina 14/92

Cheltuieli eligibile EUR 2

Cheltuieli neeligibile EUR 3

225

0

225

0

0 0

0 0

225

0

225

5.291

0

5.291

0

5.975

5.975

Total EUR 4

0 0 0

0 0 975 975 2.500 2.500 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 6% 116.341 54.367 170.708 116.341 54.367 170.708 90.816 0 90.816 900 0 900 21.887 0 21.887 2.453

0

2.453

285 0 0 0 0

54.367 0 0 0 0 0 0 0 11.505 0 0 0

54.652 0 0 0 0 0 0 0 11.730 225 225 0

0 225 225 225 0

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA VALOARE ELIGIBILA VALOARE NEELIGIBILA Plan financiar Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) Cofinantare privata, din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica Avans solicitat

Cheltuieli eligibile EUR 2 0 0

Cheltuieli Total neeligibile EUR EUR 3 4 11.505 11.505 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.082 71.847 193.929 Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila 0 0 122.082 71.847 193.929 43.550 43.550 237.479 Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului 06-05-2014 Justificativ Curs EUR 4,4420 LEI EUR 1.054.881 237.479 542.288 122.082 512.593 115.397 Cheltuieli Cheltuieli Total eligibile neeligibile 48.833 48.833 73.249 115.397 188.646 115.397 115.397 73.249 73.249 122.082 115.397 237.479 40% 24.416

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Fundamentarea necesitatii investitiei 1

Diversitatea produselor, valoarea biologica deosebita si economicitatea obtinerii acestora au facut ca din toate timpurile speciile de ovine si caprine sa fie extrem de apreciate, bucurandu-se totodata si de o atentie deosebita din partea crescatorilor. Cresterea ovinelor si caprinelor, reprezinta o ramura principala a zootehniei si a avut o contributie deosebita la imbunatatirea nivelului de trai al oamenilor, alaturi de celelalte sectoare specifice cresterii animalelor. Tinand cont de obiectivele care au stat la baza cresterii ovinelor si caprinelor dea lungul timpului, crescatorul a cautat mereu sa selectioneze si sa perfectioneze pentru crestere in interesul sau, doar acele animale care corespundeau scopului urmarit. Astfel, s-au creat si perfectionat grupe de rase specializate pentru diferite productii, existand in prezent pe glob, conform multor date publicate in literatura de specialitate, peste 750 rase de ovine si peste 300 de rase de capre, avand cele mai diverse directii de 1

Proiectare tehnologica la disciplina Cresterea Ovinelor, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu De La Brad” Iasi – Facultatea de zootehnie – Proiect coordonat de Prof. Univ. Dr. Constantin Pascal Radu-Rusu

Pagina 15/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

exploatare (carne, lapte, lana, pielicele, blanuri). In acest context, este suficient sa amintim ca lana fina se obtine astazi in cantitati mari de la mai multe rase, ca exista in prezent rase ce produc frecvent peste 500 l lapte intr-o lactatie la oi si 900 – 1.100 la capre, ca exista rase cu o prolificitate specifica de peste 200%. Actualmente la efectivele crescute, productiile totale si medii inregistreaza diferentieri accentuate intre tari, in functie de stadiul economic si de realizarile inregistrate in directia exploatarii si ameliorarii ovinelor si caprinelor, la care se adauga si factorii de influenta naturali. La noi in tara diversitatea zonelor de relief, a conditiilor climaterice zonale si ca urmare a masurilor luate, s-au obtinut in ultimile decenii progrese deosebite atat in privinta cresterii septelului ovin si caprin cat si in sporirea productiilor obtinute de la aceste specii, insa rezulatele la care s-a ajuns in etapa actuala demonstreaza faptul ca suntem departe de performantele realizate de aceste specii in alte tari. Evolutia efectivelor sub aspect numeric plasa Romania in deceniul opt al acestui secol pe locul patru in Europa, insa dupa anul 1990 in conditiile nou create specifice trecerii spre o economie libera si la alte forme de proprietate, s-au manifestat unele aspecte negative cu influenta directa asupra numarului de ovine si caprine si impilicit asupra calitatii materialului genetic crescut actualmente in tara noastra. In acest context, in intervalul scurs din 1990 si pana in prezent, s-a constatat o inversare a prioritatilor in cresterea ovinelor si caprinelor si o aliniere la tendintele europene si mondiale, cu o accentuare deosebita asupra sporirii productiei de carne, justificata in prezent prin preturile practicate pe pietele mondiale. In conditiile tarii noastre se impune si o intensificare a selectiei ovinelor si caprinelor in vederea sporirii productiei de lapte, realizandu-se astfel si o eficientizare a cresterii acestei specii. Oile si caprele crescute actualmente in Romania sunt extrem de heterogene in privinta nivelului productiv, exceptie facand oile din rasa Merinos de Palas care sunt recunoscute ca fiind bune producatoare de carne si lana fina si a caprelor din rasa Saanen care sunt recunoscute pentru productiile record in ceea ce priveste productia de lapte, motiv pentru care in viitor se impune ca efectivele autohtone si de import crescute la noi sa faca obiectul unor actiuni de selectie si ameliorare, in vederea imbunatatirii productiei de carne si lapte. In prezent, cresterea si exploatarea caprinelor si ovinelor cunoaste o dezvoltare ascendenta datorita particularitatilor lor biologice si economice valoroase, fapt pentru care aceste specii au capatat o larga raspandire pe intreaga suprafata a globului. In ultimile decenii, concomitent cu sporirea lor numerica, s-au ameliorat o serie de rase autohtone si s-au creat altele noi, specializate atat pentru productia de lapte, cat si pentru productia mixta, anume de lapte – carne, cu prolificitate ridicata, si de lana si carne. De asemenea, sau elaborat si lansat o serie de metode si tehnologii eficiente privind valorificarea maximala a potentialului productiv in diferite sisteme de intretinere si exploatare. De aceea datorita insusirilor de a se inmulti rapid, potentialului superior de productie si cheltuielilor reduse de exploatare (urmare a rusticitatii si valorificarii eficiente a furajelor celulozice), se bucura in continuare de multa importanta, atat in randul crescatorilor, cat si al diferitelor organisme internationale, ca de exemplu FAO ( Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura – ONU) si FEZ (Federatia Europeana de Zootehnie). In conditiile in care Romania este tara cu drepturi depline in Uniunea Europeana, se impune ca o necesitate absoluta, sa fie redus sistemul actual, al productiei de subzistenta, si inlocuirea acestuia cu ferme de dimensiuni care sa permita livrarea pe piata a produselor realizate. Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare), fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari. O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80% din numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 2 si 5 hectare . La nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs 2

Sursa: www.lumeasatului.ro

Pagina 16/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

de dezvoltare. Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung. Un astfel de tip de ferma, posibil de realizat din punct de vedere tehnico – organizatoric si cu mari sanse de reusita din punct de vedere economico – financiar, este cel pentru cresterea rationala, interna a caprelor si oilor. Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii investitiei. Solicitantul isi propune alinierea politicii investitionale la cerintele de piata in paralel cu respectarea standardelor nationale si europene in mod particular in domeniul cresterii ovinelor si caprinelor ca o conditie a dezvoltarii durabile astfel incat sa fie asigurata existenta pe termen lung a fermei infiintate.

Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii realizarii proiectului se disting o serie de aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.  La nivel sectorial: o dupa o perioada de stagnare si chiar regres, in prezent dinamica efectivelor si a productiei de carne si lapte de oaie si capra se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existente pe piata, insuficient satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare; o cresterea consumului de produse autohtone de carne si lapte de oaie si capra in detrimentul produselor provenite din import;  La nivelul pietei de desfacere: o cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse provenite de la oi si capre, precum si prognoza de crestere a consumului de carne si lapte de oaie si capra pana la nivelul celui inregistrat in Uniunea Europeana; o orientarea preferintelor romanilor spre produsele provenite de la capre si oi.  La nivelul fortei de munca: o forta de munca disponibila in zona are un grad bun de specializare in domeniul zootehnic;  La nivelul conditiilor de sol si clima: o Conditiile pedo-climaterice din judet sunt favorabile activitatilor de crestere a oilor si caprelor. Clima de tip continental, cu cantitati moderate de precipitatii si temperature medii anuale de 10°-11° C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne.  La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice: o amplasarea fermei in zona de deal unde valoarea pasunilor este deosebita, asigura necesarul de materii prime furajere pentru animalele din ferma. Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru solicitant valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale, precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Functionarea obiectivului analizat, la intreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din punct de vedere socio–economic, permitand continua dezvoltare a zootehniei in aceasta zona, asigurand mijloace de trai populatiei din zona, scaderea somajului si creand premisele unei dezvoltari / cresteri a nivelui de trai. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

Pagina 17/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor Nu este cazul.

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime Materialul biologic pentru popularea fermei va fi procurat de la furnizori autorizati din tara. Principalele materii prime utilizate in procesul de exploatare a oilor si caprelor sunt: o

paie pentru asternut;

o

masa verde, fanuri, paie, siloz, lucerna, sfecla furajera, morcovi furajeri, sroturi, uruieli, otava;

o

nutret concentrat (porumb boabe, orz, tarate grau, srot floarea soarelui);

o

sare;

o

medicamente si produse veterinare;

o

detergenti.

Asternutul din paie este improspatat zilnic cu 0,3-0,5 kg paie /cap de oaie sau capra pentru a-l mentine curat si uscat. Rezulta un necesar anual de asternut pentru ferma de 90 to pentru primul an de operare. Furajele pentru hrana animalelor se achizitioneaza de la producatori agricoli din zona. In general furajele se achizitioneaza cu plata la termen de 60-90 de zile. Pretul nutretului concentrat este puternic influentat de pretul cerealelor, porumbul fiind ingredientul de baza alaturi de grau si ovaz. Procurarea furajului se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor iar stocarea se face in cadrul fermei. Stocarea furajului pe o perioada mai lunga nu este indicata, maximum fiind 1 saptamana. Consumul de furaj pentru ovine per an/cap este de: Denumire componente Masa verde Paie ovaz Fan lucerna Porumb siloz Sfecla furajera Morcovi Porumb Ovaz Grau Srot floarea soarelui Lucerna Sare bucatarie Creta furajera

UM

Berbeci

Oi Mame

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1.725,00 195,00 246,00 120,00 120,00 90,00 18,00 27,00 0,30 0,00 0,00 36,00 0,00

975,00 150,00 201,00 165,00 108,00 0,00 18,00 12,00 6,00 0,00 0,00 36,00 0,00

Pagina 18/92

Tineret ovin 1.440,00 60,00 120,00 120,00 60,00 0,00 12,00 48,00 6,00 24,00 0,00 14,00 0,00

Miei 0-3 luni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 30,00 0,00 0,00

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Consumul de furaj pentru caprine per an/cap este de: Denumire componente Masa verde Fan natural Fan leguminoase Sfecla furajera Tarate de grau Sroturi Siloz Fan lucerna Lucerna Porumb Ovaz Grau Orz Orz uruit Porumb uruit Morcovi Otava Sare bucatarie

UM

Tapi

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2.220,00 300,00 90,00 0,00 0,00 27,00 360,00 0,00 0,00 159,00 45,00 0,00 36,00 45,00 45,00 270,00 360,00 36,00

Capre Mame 1.920,00 240,00 0,00 480,00 144,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

Tineret caprin 1.200,00 200,00 0,00 180,00 72,00 0,00 144,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

Iezi 0-3 luni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pentru livrarea unor produse sigure pentru consumatori pe toata perioada de crestere a oilor si caprelor se va administra medicatia corespunzatoare: -

Intre 20 nov si 15 dec se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.

-

Intre 15 dec si 15 ian, vaccinarea impotriva agalaxiei contagioase (rasfugul alb) urmat de rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior, 1 ml/animal subcutanat indiferet de talia animalului.

-

Intre 01 ian si 15 ian se face vaccinarea impotriva mamitei gangrenoase (rasfugul negru) vaccin contra ambelor forme de rasfug: agalaxia contagioasa si mamita gangrenoasa.

-

Vaccinarea contra antraxului se face de obicei primavara (aprilie) caprine peste 2 luni 0,1ml, ovine peste 2 luni 0,2ml, subcutanat.

-

Optional se mai poate face si vaccinarea impotriva avortului salmonelic, mai ales in efectivele unde a evoluat boala.

-

Toamna, in timpul gestatiei se face deparazitarea interna cu derivati de benzimidazoli: (1ml/10 kg greutate vie repeta dupa 24 de ore)

-

Primavara, dupa fatare, se administreaza 1 ml/50 kg greutate vie, subcutanat.

-

Deparazitarea externa la oi si capre (tratamentul pentru raie) se face prin imbaiere, aplicatii de solutii pour-on. Tratamentul se face intre 15 mai si 15 iunie. In cazul imbaierilor se fac obligatoriu doua imbaieri la interval de 7 zile. Daca se face injectabil, tratamentul se face respectand 1ml/50 kg greutate vie, subcutanat, cu repetare la 7 zile.

Procurarea medicamentelor se face periodic iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un spatiu special amenajat. Materiale consumabile utilizate: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea adaposturilor, piese de schimb, alte consumabile pentru activitatea administrativa.

Pagina 19/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii

Produs furnizat si cantitate aproximativa

Adresa

Material biologic populare ferma

[.............]

Furnizor de paie pentru asternut

[.............]

Furnizor furaje

[.............]

Furnizor medicamente (vaccinuri, solutii pentru deparazitare, etc) Furnizor alte materiale

250 de oi montate, 250 de capre montate, 6 berbeci de reproductie, 4 tapi de reproductie paie pentru asternut / cate 6 to la fiecare 2 saptamani Furaje conform retetei furajere prezentate. Livrarea se face aproximativ la fiecare 2 saptamani.

[.............]

vaccinuri, solutii pentru deparazitare

[.............]

alte materiale

Total

Valoare aproximativa -RON-

% din total achizitii

241.500

63,1%

900

0,2%

137.024

35,8%

3.140

0,8%

[..............]

[......]

382.564

100%

Materiile prime vor fi atent selectionate in momentul achizitionarii, calitatea acestora fiind foarte importanta pentru obtinerea unor produse finite de calitate superioara. Pentru inlaturarea riscului referitor la calitatea materiei prime se va face o selectie riguroasa a furnizorilor de materii prime. Ca principiu de baza in aprovizionarea cu materii prime se va urmari stabilirea de relatii contractuale cu producatorii medii si mari deoarece pentru acestia va fi mai usor sa se adapteze la standardele comunitare de calitate. Conducerea fermei nu va face rabat la calitate, avand in vedere colaborari cu mai multi furnizori, tocmai in vederea acoperirii riscurilor legate de aprovizionarea cu materii prime.

Piata de desfacere Desfacerea productiei obtinute (lapte de oaie si capra, carne in viu de carne si capra, lana de oaie) se face in mod direct catre procesatori de profil (fabrici de procesare a laptelui, abatoare specializate, fabrici de procesare lana de oaie) din judet si din judetele limitrofe. Potentiali clienti: POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt 1 2 3 4 5

Client (Denumire si adresa) Procesator lapte 1 Procesator lapte 2 Abator carne oaie Abator carne capra Procesator lana oaie Total vanzari

Valoare - RON -

% din vanzari

49.140 140.400 46.800 52.650 1.538

16,91 48,33 16,11 18,12 0,53

290.528

100%

Laptele, produsele lactate si carnea fac parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar. In prezent consumatorii finali ai laptelui si carnii de oaie si capra sunt impartiti in doua principale categorii: - populatia de la sate care consuma preponderent lapte, produse lactate si carne din productie proprie; - populatia urbana care se aprovizioneaza in principal cu produse din comert. Cantitatea anuala de lapte comercializata de catre solicitant va fi de aproximativ 37.800 litri lapte de oaie si 54.000 de litri de lapte de capra si va fi preluat direct de catre procesatori.

Pagina 20/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

 Piata Carnii de oaie si capra In anul 2012, comparativ cu anul 2011, sacrificarile de bovine, porcine si de pasari in unitati industriale specializate (abatoare) au crescut, in timp ce sacrificarile de ovine si caprine au inregistrat o tendinta descrescatoare. Numarul de ovine si caprine sacrificate in unitatile industriale specializate a scazut fata de anul precedent cu 46,8%, iar productia de carne de ovine si caprine a scazut, de asemenea, cu 41,7%. Sacrificarile de bovine, porcine, ovine si caprine in abatoare Denumire specie

Nr. capete

Greutatea in viu

Greutatea medie

Greutatea in

sacrificate

-tone-

-kg-

carcase

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Bovine

129.087

134.775

56.897

58.941

440,8

437,3

28.065

28.714

Porcine

3.256.832

3.481.453

344.636

368.005

105,7

105,7

263.328

282.205

190.274

9.248

5.176

25,9

27,2

4.142

2.414

Ovine si Caprine

357.688

Sursa: Comunicat de presa al INS nr. 151/28.06.2013

Structura productiei de carne (in %) 2011

2012

Sursa: Comunicat de presa al INS nr. 151/28.06.2013 3

In ceea ce priveste productia totala de carne , se prevede o crestere cu 22,7% in anul 2020, fata de anul 2010, cu efect asupra consumului mediu de carne, pe cap de locuitor. In anul 2020, consumul general de carne va atinge 82% din consumul mediu european (UE 27). Cota de piata a productiei interne, din totalul consum, va creste la 99,1%, in anul 2020 si la 107%, in anul 2030. Cota de piata a productiei interne din consum va ajunge la 116,2%, aceasta inseamna ca, exporturile vor excede importurile. Pentru anul 2030 se prevede o dublare a productiei de carne fata de anul 2010, mentinerea importurilor la acelasi nivel, dublarea exporturilor si consumului pe locuitor, fata de aceeasi perioada. Cresterea ovinelor si caprinelor se realizeaza, in tara noastra, cel mai adesea, in sistem extensiv, sistem care presupune cheltuieli mai reduse in zone unde alternativele agricole sunt limitate. Pentru anul 2020, se propune si in acest segment cresterea consumului de carne de oaie si capra la 32 mii tone, revenind 1,8 kg/loc, adica 91,8% din consumul mediu european UE27 (1,96 kg/loc). Se estimeaza ca exportul de animale vii va creste de la 52,6 mii tone, in anul 2010, la 98 mii tone, in anul 2020, iar exportul de carne de oaie si capra va ajunge la 44,5 mii tone, in anul 2020. Importul de carne de oaie si capra este nesimnificativ, preconizandu-se sa ajunga la 1,5 mii tone, in anul 2020. Pentru anul 2030, se preconizeaza dublarea productiei totale de carne fata de anul 2010 si mentinerea consumului de carne pe cap de locuitor la nivelul consumului mediu european UE27. Exporturile de animale 3

http://www.fabricadecarne.ro/oportunitati-si-constrangeri-pe-piata-carnii-din-romania#

Pagina 21/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

vii se vor tripla. Este necesar ca activitatea de crestere a ovinelor si caprinelor sa fie dirijata catre o mai buna eficacitate tehnico-economica, printr-un grad mai mare de independenta fata de sustinerea generala a agriculturii. Filiera carnii de ovine si caprine este o alta latura slab cotata in industria autohtona a carnii. La sfarsitul anului 2012, la efectivele de ovine si caprine, Romania se afla dupa Grecia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Olanda si Italia, in ceea ce priveste densitatea la 100 ha teren. In perioada 2007-2012, acest sector a cunoscut totusi cel mai mare reviriment, atat in ceea ce priveste cresterea efectivelor (39%), cat si a productiei totale de carne in viu (46%). Natura fragmentata a sectorului, caracterul de productie la scara mica si faptul ca marea majoritate a ovinelor sunt tinute la pasunat 160-180 de zile, la distante mari fata de abatoare, face ca sacrificarile sa se faca mai putin in astfel de unitati. Numarul cel mai mare de taieri (peste 50%) se face de catre crescatori, cu respectarea legislatiei sanitare veterinare, in perioada sarbatorilor pascale, in spatii temporare, unde sunt asigurate conditiile de igiena pentru taierea mieilor si iezilor (in general, pentru consumul familial). Exista insa o mare parte a crescatorilor, care au contracte cu firme achizitoare. Acestea preiau mieii si berbecutii spre abatoarele autorizate, comercializarea facandu-se ulterior direct spre hyper/supermarket-uri si alte magazine alimentare. Carnea se livreaza in semicarcase neomogene ca marime si compozitie obtinanduse, de regula, o proportie redusa a regiunilor cu carne valoroasa (jigou, cotlet, antricot, muschiulet). Este unul dintre motivele pentru care hotelurile si restaurantele prefera sa importe portiuni transate din Australia si Noua Zeelanda.  Piata laptelui de oaie si capra 4

Intre anii 2007 si 2011 , cantitatea de lapte de oaie si capra colectata de unitatile procesatoare de la exploatatii agricole si centre de colectare a crescut in mod constant. In anul 2012 productia totala de lapte colectat de unitatile procesatoare de la exploatatii agricole si centre de colectare a inregistrat o usoara scadere. Scaderea inregistrata s-a datorat exclusiv diminuarii productiei de lapte de vaca. In schimb, productia de lapte de capra, si oaie a inregistrat cresteri importante. In anul 2012, comparativ cu anul precedent, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare de la exploatatii agricole si centre de colectare a scazut cu 9.494 tone (-1,1%), potrivit Institutului National de Statistica (INS). Productia colectata de lapte pentru consum a scazut cu 12.347 tone in 2012 fata de 2011 (-5,6%). In schimb, unitatile procesatoare au colectat de la ferme cantitati crescute de lapte de capra (40%) si oaie (10%). Cea mai mare scadere a productiei in anul 2012 fata de anul 2011 s-a inregistrat la lapte praf cu 581 tone(-21,6%). Productia de branzeturi topite a scazut cu 1.063 tone (-10,7%), urmata de de productia de lapte de consum cu 12347 tone (-5,6%), potrivit datelor comunicate de Statistica. Productia de unt a avut, in anul 2012 comparativ cu anul 2011, o tendinta descendenta cu 164 tone (-1,7%). Productia de branzeturi a crescut, in anul 2012 fata de anul 2011, cu 4.840 tone (8 %). Evolutia cantitatii de branza obtinuta exclusiv din lapte de vaca (90% din productia totala de branzeturi) s-a mentinut in aceeasi tendinta ascendenta.

4

Studiu Potentialul de export al Romaniei: Lapte si produse lactate editat de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine - 2012

Pagina 22/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine Productia de lapte colectat si produse lactate

Denumire produs

Productia realizata - tone 2011 916.021 897.348 963 3.366 14.345 82.061 220.456 47.322 146.892 2.692 9.454 62.262 9.929

Lapte colectat de vaca de bivolita de capra de oaie Lapte din import Lapte de consum Smantana Lapte acidulat Lapte praf Unt Branza (inclusiv urda) Branza topita

Anul 2012 fata de anul 2011 (+/-)

2012 909.401 887.854 1.111 4.677 15.759 59.267 208.109 47.813 153.106 2.111 9.290 67.102 8.866

tone -6.620 -9.494 +148 +1311 +1414 -22794 -12347 +491 +6214 -581 -164 +4840 -1063

% -0,7 -1,1 +15,4 +38,9 +9,9 -27,8 -5,6 +1,0 +4,2 -21,6 -1,7 +7,8 -10,7

Productia de lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut si altele) si productia de smantana de consum au crescut cu 5 6.214 tone (4,2%), respectiv cu 491 tone (1%) in anul 2012 fata de anul precedent. Cele mai mari cantitati de lapte de oaie si capra s-au colectat in regiunile Centru (32,3%), Nord-Vest (22%) si Nord-Est (21%). Laptele de consum s-a produs cu preponderenta in regiunile Centru (41,4%), Nord-Est (21%) si in Nord-Vest (19,4%). Regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud-Muntenia detin peste 75% din productia de produse lactate proaspete (smantana si laptele acidulat). Branza s-a produs indeosebi in regiunile Centru (30%), Nord-Vest (23%), Nord-Est (19,8%) si Sud-Muntenia (16%). Analizand datele de mai sus ajungem la concluzia ca piata este insuficient dezvoltata, in principal din cauza puterii reduse de cumparare, dar si datorita lipsei de educatie a consumatorului.

Analiza concurentei Comparativ cu restul fermierilor din zona, ferma solicitantului va dispune de o serie de avantaje intre care amintim: 

obtinerea unor cantitati mari de produse la intervale de timp regulate;costuri reduse de exploatare (costuri cu utilitatile, cu forta de munca etc), ca urmare a tehnologiei de crestere adoptate;randament ridicat de conversie a materiilor prime (furaje) in produse finite (lapte, carne in viu si lana de oaie).

Principalele avantaje in fata concurentilor locali rezida asadar din capacitatea mare de productie a fermei, si tehnologia de crestere pe care o foloseste pentru exploatarea in sistem intensiv in stabulatie permanenta libera a oilor si caprelor. Acestea ii permit obtinerea unor costuri competitive, si implicit negocierea unor contracte avantajoase cu procesatorii de lapte, carne de oaie si capra si lana de oaie din regiune. In ceea ce priveste strategia de piata pe care o va adopta dupa implementarea prezentului proiectul, ferma isi va comercializa produsele in baza unor contracte ferme, incheiate pe perioade lungi de timp.

Principalii concurenti sunt:

5

Nr. crt.

Firma

Judet

1 2 3 4

[denumire concurent] [denumire concurent] [denumire concurent] [denumire concurent]

[denumire judet] [denumire judet] [denumire judet] [denumire judet]

http://agrointel.ro/10978/productia-de-lapte-de-capra-a-crescut-intr-un-an-cu-40/

Pagina 23/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Strategia de piata Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, ferma are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina un furnizor local constant si serios. In ceea ce priveste avantajele fermei in comparatie cu firmele concurente, putem evidentia: 

utilizarea unei tehnologii moderne pentru cresterea si exploatarea oilor si caprelor;dotarea unitatii cu echipamente moderne in vederea comercializarii in conditii corespunzatoare la preturi avantajoase a produselor obtinute.

 Politica de pret Politica de pret a fermei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare. Concurenta puternica care exista pe piata limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi usor sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul fermelor mari tendinta este de crestere lenta, acest aspect se repercuteaza asupra intregului ansamblu de concurenti ce actioneaza pe piata, si care se afla in situatia de a intra in faliment in conditiile in care nu-si pot permite sa ofere produsele la pretul stabilit de ceilalti actori ai pietei. Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, ferma va incerca sa-si reduca permanent costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii. In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: o o o o o o o

costul de productie si de comercializare; calitatea laptelui; calitatea carnii; preturile practicate pe piata la produsele similare; starea concurentei; conjunctura economica existenta la momentul respectiv; legislatia in vigoare; etc.

Preturile la care vor fi desfacute produsele fermei, care au fost luate in calcul si in previzionarea veniturilor sunt urmatoarele:     

2,6 lei/litru de lapte de capra 1,3 lei/litru de lapte de oaie 10 lei/kg miel de carne viu 15 lei/kg ied de carne viu 1,5 lei/kg lana de oaie

2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 – Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al masurii:

Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor In cadrul noii ferme, se va adopta un sistem intensiv de crestere a oilor si caprelor in stabulatie permanenta, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de crestere, care necesita un consum minim de resurse si factori de Pagina 24/92

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice

Infiintare ferma de ovine si caprine Obiectivele urmarite prin proiect

cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

productie. Utilizarea unor tehnologii performante de crestere a oilor si caprelor, cu monitorizarea calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a animalelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din Romania si din alte tari ale Uniunii Europene.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

Investitia propusa va utiliza o tehnologie moderna si eficienta de crestere a animalelor din ferma de tip intensiv caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de furajare, ingrijire si selectie a animalelor. Utilizarea unei tehnologii moderne care respecta conditiile de crestere si salubritate a fermei va contribui la cresterea cantitatii de produse din capra si oaie oferite la preturi competitive pe piata.

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;

Investitia propusa spre realizare va respecta cu strictete legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, iar achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva, care va aduce importante venituri solicitantului, estimate la valoarea de 281.348 lei pe an. 290.528 lei pe an. 

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice EG2 - Proiectul sa fie in acord cu: a) potentialul agricol al zonei si

b) sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii

Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cresterea oilor si caprelor. Prin dotarea fermei cu sisteme de crestere moderne si eficiente, solicitantul va putea sa obtina o productie calitativa avand costuri reduse de exploatare si devenind

Pagina 25/92

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice

Infiintare ferma de ovine si caprine Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

in exploatare a investitiei:

astfel mai competitiv pe piata. Obtinerea unor venituri anuale de 281.348 lei 290.528 lei sunt datorate in cea mai mare masura utilizarii tehnologiei moderne de crestere a oilor si caprelor.

Obiective tehnice: - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru; - construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de crestere a oilor si caprelor. Tehnologia performanta de crestere folosita conduce la obtinerea unor produse de calitate, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescuta. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru cei care lucreaza in ferma.

- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii . Obiective economicofinanciare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor de crestere a oilor si caprelor si eficienta exploatarii animalelor. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la bunastarea animalelor in sistemul intensiv de crestere in stabulatie permanenta. 

Nu este cazul

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate se refera la reteta performanta de furajare, sistemul semiautomat de adapare, sistemul de asigurare a conditiilor de mciroclimat cu un consum redus al utilitatilor, controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei.

- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.

Previziunile privind activitatea fermei in urma implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii adaugate brute (VAB), argumentul fiind valoarea indicatorilor de performanta rezultati.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesul de operare, respectiv ferma isi va putea sustine fara probleme activitatea productiva, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiza. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;

Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma va permite minimizarea impactului activitatii zootehnice asupra factorilor de mediu. In acest scop, proiectul prevede utilizarea unei platforme betonate pentru depozitarea dejectiilor, a doua bazine pentru dejectiile lichide si a unui fose septice pentru colectarea apelor uzate.

- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in

Activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Adapostul pentru cresterea oilor si caprelor Pagina 26/92

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice

Infiintare ferma de ovine si caprine Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* precum si restul spatiilor vor fi complet monitorizate.

exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;

Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3. Controlul dejectiilor se va face prin colectarea lor la capatul adapostului cu o umiditate scazuta. Astfel emisiile de amoniac sunt reduse la minim, iar mirosul neplacut in adaposturi si in jurul acestora este eliminat complet.

- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.; - cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.Nu este cazul.Nu este cazul.

Pagina 27/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

3. Date tehnice ale investitiei 3.1 Date generale 3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare [Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus. De asemenea, se va descrie situatia juridica a terenului pe care vor fi amplasate constructiile propuse spre realizare in cadrul proiectului.] Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______. Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 4.500 mp. Terenul este in proprietatea solicitantului in baza ____________________.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune [Se va completa cu principalele caracteristici geofizice ale terenului, asa cum rezulta ele din studiile de teren efectuate (studiu geotehnic, studii topografice, etc).] Investitia propusa prin proiect se recomanda a fi amplasta pe un teren fara declivitati majore cu deschidere catre doua cai de acces perpendiculare. Amplasarea obiectelor ce intra in componenta fermei se poate adapta amplasamentului dupa caz.

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor 3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR cuprinde urmatoarele obiective constructive:  OBIECTUL 1- Corp adapost animale  OBIECTUL 2 - Corp tuns oi si platforma betonata spalare oi  OBIECTUL 3 - Platforme auto pietris si platforma betonata gunoi  OBIECTUL 4 - Retele exterioare  OBIECTUL 5 - Amenajari pentru protectia mediului OBIECTUL 1 – Corp adapost animale o

Constructia este dimensionata pentru 500 de capete (250 de oi si 250 capre)

o

Deschideri: 4 deschideri: 3 deschideri cu dimensiunea de 6.00 m si una de 4.00 m.

o

Travei: 34 travei, cu dimensiunea de 6.00 m

o

Suprafata construita la sol: 1.795,00 mp

o

Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.795,00 mp

o

Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.778,45 mp, din care:

o

Suprafata utila int. Parter: 1.778,45 mp;

o

Regim de inaltime: Parter

Pagina 28/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

o

Inaltimea max. la coama: +4.75 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);

o

Inaltimea min. la cornisa: +3.96 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);

o

Inaltime utila Parter: minim 3.50 m – maxim 3.90 m

3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.  Alimentare cu energie electrica: La pozarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete, necesara pentru a se permite introducerea sau inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Pe trasee lungi, rezerva se obtine prin montarea ondulata a cablurilor in plan orizontal. Razele de curbura ale cablurilor, realizate in timpul manevrarilor precum si la fixare, vor avea urmatoarele valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior d al cablului: o

cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de plumb;

o

cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de aluminiu;

o

cabluri cu izolatie si manta de PVC;

o

cabluri cu izolatie si manta de PVC cu conductoare multifilare in constructie sector.

Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea sa se vor face numai in conditiile in care temperatura mediului ambiant si a cablurilor nu a coborat in perioada de timp friguros, in decurs de 24 ore inaintea desfasurarii si pozarii , in nici un monent, sub urmatoarele valori: o

0° C pentru cablul cu izolatie de fartie;

o

+4° C pentru cabluri cu izolatie si manta de PVC;

In cazuri deosebite se admit desfasurarea si pozarea cablului si la tempereturi mai scazute, dupa incalzirea prealabila a tamburului cu cablu intr-o incapere inchisa. La intrarea in cladiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie sa fie protejate in tuburi metalice sau din alt material rezistent mecanic. Tevile trebuie sa aiba un diametru interior de cel putin 1,5 ori diametrul exterior al cablului si sa nu aiba mai mult de doua curbe, realizate cu curbura corespunzatoare tipului de cablu. Capetele de tevi trebuie sa fie bercluite. Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului este de minimum 700mm. Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat de nisip de 10 cm si se acopera cu un alt strat de nisip, peste care se aseaza un strat de caramizi. La intrarea in cladiri se poate reduce adancimea de pozare, pe portiuni scurte, sub 5 m.  Alimentare cu apa: Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m) pentru asigurarea apei si a 2 bazine tampon cu o capacitate de 2.000 litri fiecare. Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat, transport, compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca transeele sa stea deschise o perioada cit mai scurta de timp. Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca, 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru executarea patului transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor care se vor executa conform datelor prezentate in proiect. Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste, rezistente la socuri si nu se sparg. Este insa absolut obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena sa se faca cu atentie, pentru a fi ferite de lovituri si zgirieturi.  Alimentare cu gaz: Nu se cere prin proiect acest tip de bransament. Pagina 29/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

 Energie termica: Se prevede o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Pentru incalzirea spatiilor din cadrul maternitatii se propun lampi cu infrarosu.  Evacuare ape uzate: Sapatura pentru canalizare 110 - 125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal. Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.30 x 1.30 m. Pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2 x 1.2 x 2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de scurgere latimea transeii este de 0.8 m. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC KG cu mufa si garnitura. Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi sau infiltratii. Lungimi retele: Nr. Denumire Alimentare cu apa 1 Teava PEHD Dn=63 mm Canalizare 2 Tub din PVC-KG, D=110 mm 3 Camin canalizare menajera Alimentare cu energie electrica 4 Cablu CYYF 5x50 mmp 5 Electrozi l=1.5 m 6 Platbanda OL-ZN 40X4 7 Platbanda OL-ZN 30X4 8 Tija metalica L = 2.5 m paratrasnet 9 Piesa separatie

Pagina 30/92

Cantitate 16 ml 41 ml 3 buc 70 ml 9 buc 65 ml 80 ml 1 buc 4 buc

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

3.3 Structura constructiva Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

 OBIECTUL 1 – Corp adapost animale: Corpul adapost pentru animale este format din 2 corpuri de cladire: -

Corp maternitate si vestiare lucratori

-

Adapostul pentru animale

1. Corp maternitate si vestiare lucratori: o

Regimul de inaltime este parter

o

Inaltimea maxima la coama este de + 4.75 m fata de cota terenului amenajat.

o

Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ± 0,00 iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.

o

Peretii interiori vor fi realizati din gips carton cu izolatie vata minerala pentru zona de lucratori si panouri metalice-gard despartitor pentru animale(maternitate, spatiu de muls si spatiu tancuri lapte).

o

Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0) pentru zonele inchise si incalzire (spatiu lucratori, maternitate si spatiile in care se depoziteaza laptele) si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje.

o

Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0). Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural- ventilatie de coama.

o

Finisajele interioare propuse pentru spatiile inchise: finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10 m (mai putin spatiile pentru animale (oi/capre in ultima perioada a gestatiei, spatiu fatare, oi/capre cu miei/iezi 3-7 zile, compartiment de intretinere oi/capre cu miei/iezi, compartiment furajare miei/iezi) unde se vor lasa panourile termoizolante aparente).

o

Finisajele la pardoseli vor fi realizate din beton sclivisit pentru zona destinata animalelor (cu tratamente hidroizolante si rezistente la solicitari mecanice pentru a rezista in momentul in care se schimba asternutul animalelor) si in spatiile tehnice si covor PVC pentru spatiile destinate lucratorilor. In placa de beton se vor prevedea sifoane de pardosela pentru evacuarea apelor uzate in adapost-maternitate catre fosele septice aferente. Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din gips-carton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb (hol acces, vestiar, birou veterinar).

o

Finisajele exterioare propuse / inchideri exterioare: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0), culoare gri si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje.

o

Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara. Pentru accesul animalelor, utilajelor, lucratorilor in aleea de furajare si implicit in adapost se propun porti din teava metalica cu plasa metalica zincata.

Cladirea este organizata in 2 zone: zona destinata animalelor (cu: spatiu pentru ultima perioada de gestatie oi/capre, spatiu fatare oi/capre, spatiu pentru oi cu miei si capre cu iezi 3-7 zile, compartiment de intretinere oi cu miei si capre cu iezi, compartimente de furajare miei/iezi si spatii de izolare animale bolnave/agresive) si Pagina 31/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

zona pentru personal (hol acces, vestiar tip filtru cu grup sanitar si dus, spatiu tehnic si birou veterinar). Din spatiul de vestiare se propune acces direct catre spatiul de muls care la randul lui se afla in legatura directa cu spatiile de depozitare lapte (2 spatii separate - lapte oaie, lapte capra). Pentru fiecare spatiu de depozitare lapte, se propune un tanc de racire lapte cu o capacitate de 500 litri. Se asigura legatura directa cu exteriorul din spatiile depozitare lapte, pentru a facilita livrarea acestuia in conditii de maxima igiena. Inaltime utila -m-

Suprafata utila -mp.

Hol acces

min.3.50

8.00

Covor PVC

Vopsea lavabila

Vestiar haine murdare+dus

min.3.50

6.50

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Vestiar haine curate+ grup sanitar

min.3.50

7.75

Beton sclivisit

Veterinar+ medicamente

min.3.50

8.70

Covor PVC

Spatiu tehnic

min.3.50

8.70

Beton sclivisit

Izolare oi

min.3.50

15.70

Beton sclivisit

Oi in ultima perioada de gestatie

min.3.50

75.20

Beton sclivisit

Spatiu fatare oi

min.3.50

50.40

Beton sclivisit

Oi cu miei 3-7 zile

min.3.50

25.00

Beton sclivisit

min.3.50

87.20

Beton sclivisit

min.3.50

38.40

Beton sclivisit

Izolare capre

min.3.50

15.70

Beton sclivisit

Capre in ultima perioada de gestatie

min.3.50

75.20

Beton sclivisit

Spatiu fatare capre

min.3.50

50.40

Beton sclivisit

Capre cu iezi 3-7 zile

min.3.50

25.00

Beton sclivisit

Compartiment de intretinere capre cu iezi

min.3.50

87.20

Beton sclivisit

Compartiment furajare iezi

min.3.50

38.40

Beton sclivisit

Functiune

Finisaj pardoseala

Finisaj pereti

Finisaj tavan

PARTER

Compartiment de intretinere oi cu miei zburati Compartiment furajare miei zburati

TOTAL SUPRAFATA UTILA - corp maternitate si vestiare lucratori

Vopsea lavabila Tapet PVC h=2.10m Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante

Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante

623.45

2. Adapostul pentru animale: Corpul de vestiare si cel de materniate este completat de corpul ce adaposteste zona de odihna pentru animale, spatiul de muls (care este semi - inchis cu panouri termoizolante de 6 cm) si spatiile de depozitat lapte inchise cu panouri termoizolante. Spatiile de odihna se prevad separat pentru oi si capre cu zona comuna de muls conform A3 - Plan parter.

Pagina 32/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Spatiul de odihna va fi delimitat cu ajutorul panourilor de gard metalice care vor fi prevazute cu porti de acces dinspre aleile de furajare si padocurile exterioare. Panourile de gard vor fi fixate in pardoseala de beton (care se proiecteaza doar pentru zona de adapare animale, spatiul de muls, spatiul depozitare lapte si aleea de furajare) pentru a permite acumularea asternutului adanc. In spatiul de odihna, mai putin zona de adapare, se propune ca asternutul animalelor sa fie montat pe suport pamant compactat. In spatiile de odihna se vor proiecta adapatoare si hranitori furaje (laturi in aleea de furajare) astfel incat fermierul sa poata hrani animalele fara a intra in tarc. Aceste echipamente se vor instala astfel incat sa indeplineasca conditiile de igiena si sa reduca riscul de inghet al apei. Pardoseala adapostului va fi realizata din: o beton cu tratamente hidroizolante si rezistente la solicitari mecanice pentru zona de adapare, latime 1,00m de la limita culoarului de furajare, in spatiul de muls, depozitare lapte si aleile de furajare o pamant compactat pentru spatiul de odihna in care se monteaza asternutul animalelor format din paie Inaltimea maxima la coama este de +4.75 m fata de cota terenului amenajat. Inaltimea utila in interior nu va fi mai mica de 3,50 m dupa asezarea asternutului pentru animale. Adapostul are urmatoarea structura: o

fundatii de beton armat si placa beton armat cota ±0,00 pentru spatiile enumerate mai sus iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.

Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0). Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural- ventilatie de coama. Inaltimea maxima recomandata a asternutului va fi de circa 1,00 m peste placa de beton. Inchiderile exterioare se vor realiza cu ajutorul unei prelate/membrane PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje. Ventilarea spatiului se va face in mod natural prin admisia aerului (prin fatada constructiei - plase PVC) si evacuarea aerului viciat prin coama cladirii, special proiectata pentru a indeplini aceasta functie. Din spatiul de odihna animalele au acces direct in padocurile imprejmuite amplasate conform planuri arhitectura. Acestea sunt amplasate pe suport pamant batatorit si dispun de bazine spalare, clatire si tratament copite. Apa uzata din aceste bazine se va directiona catre fosele septice aferente. Principala functie indeplinita de adapostul pentru ovine/caprine este sa protejeze animalele impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. Este recomandat ca adapostul sa fie realizat astfel incat sa asigure un microclimat adecvat, spatiu de miscare, acces usor si corespunzator la furaje, apa si padocuri (tarcuri) in aer liber, o buna ventilare, fara curenti de aer daunatori, si o suprafata suficienta a boxelor. Spatiul de muls va fi prevazut cu 12 boxe/statii de muls (6 pentru oi si 6 pentru capre). Acesta va comunica direct cu spatiul de depozitare si racire lapte pentru a asigura igiena corespunzatoare procesului tehnologic. Se propun galeti cu amestecator pentru recoltarea laptelui care se va transporta manual la tancul de racire. Odata umplut tancul de racire este scos si livrat printr-un acces independent de restul acceselor in incinta fermei. Suprafata totala a adapostului de animale oi+capre inclusiv aleile de furajare, spatiul de muls, spatiul de depozitare lapte si spatiul de depozitat furaje va fi de circa 1.155 mp. Folosinta

Ferma de ovine si caprine

Regim inaltime

Parter

Sistem constructiv

Stalpi si grinzi de metal, placa cota ±0,00 B.A.

Fundatii

Beton armat

Pereti

Inchidere/ compartimentari: Panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica/ sistem pereti gips-carton, prelata/membrana pvc

Pagina 33/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Folosinta

Ferma de ovine si caprine

Sist. acoperire

Panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica

Tamplarii

Tamplarie pvc + geam termoizolant Soclu

Finisaje exterioare Finisaje interioare

Conformare generala

Infrastructura

Suprastructura

panouri termoizolante grosime 6 cm

Invelitoare

panouri termoizolante grosime 6 cm, prelata/membrana PVC panouri termoizolante grosime 6 cm

Pardoseli

beton sclivisit / covor pvc

Pereti

zugraveli: vopsitorie lavabila / tapet pvc.

Pereti

Constructia proiectata se aseaza pe un teren fara declivitati majore Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate din grinzi din beton armat C16/20 si beton de egalizare la partea inferioara C16/20. Stalpii suprastructurii metalice pornesc din fundatiile de beton armat. Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.60m fata de cota parterului / subsolului. Sapatura se va realiza manual sau mecanizat in functie de disponibilitati, iar ultimii 20 cm de sapatura se vor efectua manual inaintea turnarii betonului de egalizare. Suprastructura constructiei este realizata din metal cu stalpi si grinzi metalice profil HEA, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta. Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 200daN/mp. Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:  Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;  Normativul P100-96 pentru seism;  NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din metal. Materialele prevazute:  Betonul armat de clasa C16/20 pt. blocul de fundatie, C20/25 pentru grinzi de fundatie si suprastructura respectand urmatoarea reteta :  Ciment tip SR IIR-32.5  Raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim  Dozaj minim ciment c=350kg  Agregate cu maxim=16mm  Lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=10020mm  Betonul din placa parterului ±0,00 va fi C20/25 si va avea grosimea de 15cm ;  Armaturi din otel beton PC52 si OB37.  Peretii de inchidere sunt de tip panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica, clasa combustibiliate C0;  Invelitoare panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica clasa combustibiliate C0. Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de de 5cm la grinzile de fundatii. Executarea lucrarilor de beton armat se va face respectand prevederile NE 012-99 Cod de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat. Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in vedere toate categoriile de lucrari (de la sapatura pana la acoperis). Pe toata durata executiei se vor respecta:  Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – Buletinul constructiilor nr. 5-8/1993;  Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;  Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

Pagina 34/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

 OBIECTUL 2 – Corp tuns oi si platforma betonata spalare oi si capre Corpul in care oile vor fi tunse, va fi o constructie usoara cu o suprafata construita de 78.50 mp (dimensiuni 6.35/12.35 m), construita din stalpi si grinzi de lemn, sarpanta realizata din elemente de lemn si invelitoare din tabla cutata zincata. Stalpii de lemn (popii) se vor rezema pe fundatii din beton. Inaltimea va fi fata de cota 0.00m de 2.92 m la coama si de 3.90 m la cornisa. Inchiderile exterioare vor fi realizate din prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei. Corpul de tuns oi va cuprinde zonele si echipamentele conform legenda plansa A3-Plan parter. Evacuarea apelor pluviale de pe invelitoare se face prin jgeaburi si burlane, Ø 100-120, aduse la nivelul solului in incinta. Placa cota +/-0,00 m va fi din beton si va cuprinde in exterior si bazinul de beton hidroizolat pentru spalarea oilor si caprelor. Acesta va fi ingropat si se va amplasa conform A1-Plan general si A3-Plan parter si va avea o adancime de circa 50cm; se vor prevedea 2 rampe de acces si evacuare a oilor si caprelor din bazin. Dimensiunea in plan a acestuia va fi de circa 3x5 m.  OBIECTUL 3 – Platforme carosabile pietris si platforma betonata gunoi: O parte a carosabillului si a aleilor din cadrul incintei vor fi realizate din balast compactat - pietris, restul circulatiilor realizandu-se pe suport pamant compactat: o caile de acces auto (pe suprafetele delimitate in plansa de arhitectura A1 - Plan general) se vor realiza din agregat de pietris o circulatile perimetrale se realizeaza pe suport pamant compactat conform planului de situatie din documentatia de arhitectura o Minim 30 % din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi. Se propune de asemenea infiintarea unei platforme betonate pentru gunoi cu o suprafata de 100 mp (10,00 x 10,00 m). Se va construi pe un suport din pietris compactat. Aceasta se va amplasa conform A1 - Plan general.  OBIECTUL 4 – Retele exterioara: Alimentare cu apa Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de min. 30 m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat din doua vase tampon de 2.000 litri fiecare. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o pompa submersibila: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii. Canalizare exterioara - Ape meteorice: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l pentru zona destinata lucratorilor si a doua fose septice de 5.500 litri fiecare pentru apele uzate si dejectiile lichide din cadrul spatiilor pentru animale. Acestea se vor afla la o distanta minima de 10m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica de 750 litri. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare catre sol. Se propune de asemenea amplasarea unui filtru auto (spalare) cu separator de hidrocarburi si a unui separator de grasimi pentru filtrarea apelor provenite din zona de muls si a tancurilor de lapte. Reteaua de energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G. Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformare pentru alimentarea obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

 ECHIPAMENTE OBIECTUL 1 – Corp adapost animale:

Pagina 35/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Corpul adapost pentru animale este format din 2 corpuri de cladire: -

Corp maternitate si vestiare lucratori Adapostul pentru animale

1. Echipamente corp maternitate si vestiare lucratori: Echipamente electrice o Tablou Electric 28 circuite: intrerupator general 80A/30mA (10A iluminat – 8 circuite; 10A iluminat rezerva – 2 circuit; 16 A prize – 12 circuite; 16 A rezerva – 2 circuit; 20 A – 1 circuit; 2 circuite alimentare 380 V; 50 A - 1 circuit ); cutie cofret aparent o Senzori de temperatura (12buc.) o Sistem de control electronic al mediului (1 buc.) o Lampa infrarosu 2000 W (30 buc.) - caracteristici: -

Cablu 5 m cu stecher Grilaj de protective Montaj perete/ stand mobil

o Proiectoare - 350W cu halogen (12 buc.) Echipamente sanitare o Boiler Electric 30 l - Caracteristici: -

Putere electrica boiler : 1.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [°C] Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65°C: 0.56 [kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65 ºC: 1.9 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40ºC (dt=25°C): 0.6 [h] Timp de incalzire pana la 65ºC: 1.3 [h] Inaltime boiler electric : 610 [mm] Diametru boiler electric : 365 [mm] Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 19 [kg]

Echipamente termice o Convector electric 500 W (2 buc.) - Caracteristici: -

Putere convector electric: 500 W Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm Greutate : 3.4 kg Termostat reglabil Element de incalzire tip X din aluminiu Intrerupator

o Convector electric 1500 W (3 buc.) - Caracteristici: -

Putere convector electric: 1500 W Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm Greutate : 4.4 kg Termostat reglabil Element de incalzire tip X din aluminiu Intrerupator Pagina 36/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

 ECHIPAMENTE OBIECTUL 4 – Retele exterioare Alimentare cu apa o Hidrofor 24 l - Caracteristici: -

Debit (mc/h): 2.90 Capacitate rezervor (l): 24 Greutate (kg): 20.90 Presiune maxima de lucru (bar): 6 Temperatura maxima de lucru (ºC): 40 Tip motor : electric Adancimea maxima de aspiratie (m): 25 Garantie (luni): 24 Inaltime de pompare (m): 45 Putere motor (kw): 0.75 Tensiune alimentare (V): 230

o Pompa Submersibila 950 W - caracteristici: -

Debit (mc/h): 2.40 Greutate (kg): 13.10 Lungime cablu de alimentare (m): 15 Putere motor (kw): 0.50 Tensiune alimentare (V): 230 Inaltime de pompare (m): 40 Putere electrica consumata (W): 950 Temperatura maxima de lucru (ºC): 40 Tip motor : electric

o Vas Tampon 2000 litri (2 buc.) - caracteristici: -

Volum apa: 2000 litri Stuturi racord pentru apa rece: Dn 40 Mufa racord suplimentara Mufa racord pentru golire: Dn 32 Mufa racord pentru teava protectie: Dn 40 Inaltime: 1450 mm Lungime: 1700 mm Diametru cu izolare termica: 1305 mm Masa (acumulator gol): 60 kg Masa (acumulator plin): 2060 kg

Canalizare o Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane - caracteristici: -

Greutate volumetrica [kg]: 12 Greutate reala [kg]: 30 Volum total [l]: 750 Inaltime [mm]: 1200 Diametru [mm]: 800 Diametru teava intrare/iesire [mm]: 110

o Bazin Dejectii Lichide 5500 litri (2 buc.) - caracteristici: -

5500 litri Diametru 1,80 metri Lungime 2,40 metri Pagina 37/92

Studiu de fezabilitate -

Infiintare ferma de ovine si caprine

Inaltime 1,95 metri Diametru capac 0,42 mm Diametru intrare Dn 110 mm Diametru iesire Dn 110 mm Construit din fibra de sticla

o Filtru auto (cu separator hidrocarburi) - caracteristici: -

Latime de lucru: 3-4m Lungime de lucru: 5-6m Inaltime de lucru: 4-5m Presiune pompa: 40bar

o Separator de grasimi - caracteristici: -

220 litri Diametru 0,6 metri Inaltime 0,82 metri Debit 0,18 l/s Construit din polipropilena cu capac din PVC insurubat

3.5 Instalatii aferente constructiilor Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.

Instalatii sanitare Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 30 m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000 l fiecare. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii. Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 63 mm pozata pe pat de nisip si termoizolata cu vata minerala si folie de aluminiu pentru a asigura temperatura optima (5-11 grade celsius, variabil) pentru consumul de catre animale. Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu Tehnic. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electric 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere. Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera. Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera. Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de Pagina 38/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghena de instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si dus. In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie Ø25. S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus. Instalatiile se vor executa din: o o o o o o

tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda; tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare; baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare; robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ; robinete de reglaj de colt, cu ventil ; robinete de retinere cu ventil si mufe.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar. Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii Conductele instalatiei de apa potabila rece si apa calda de consum, montate ingropat in sapa si mascat in nise se vor izola termic cu mansoane de cauciuc expandat tip I.T. Flex sau similar, cu s= 9 mm . Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor in conducte Compensarea dilatarilor In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, compensarea se va realiza cu compensatoare de dilatare montate conform NP003-96. Sustinerea conductelor Conductele din polipropilena (PP): Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 Ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia. Coloanele se vor sustine astfel: coloanele care sunt la nivelul planseului, se vor monta prinse cu cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m. Legaturile la obiectele sanitare se fac cu tubulaturi PPR Dn 20 pina la robinetele coltar de la lavoare,rezervoare WC. Instructiuni de montaj Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conform Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96. Cu acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) . Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT (conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9000. Probe si verificari Dupa executie instalatiile de apa potabila rece si calda de consum menajer vor fi supuse la incercari si verificate conform art. 13.1-13.7 din I9-94 iar instalatiile de canalizare menajera, conform art.13.9-13.19 din I994.

Pagina 39/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Instalatii termice Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil. Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.

Instalatii electrice Instalatii de iluminat artificial In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40. Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de culoare intre 4.500 – 6.500 K. In spatiile cu destinatia “Vestiar cu grup sanitar si dus, spatiu fatare, se vor monta, corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avand grad de protectie minim IP 54, iar in birou veterinar, spatiu tehnic, hol acces si depozitare lapte se vor monta corpuri cu protectie minim IP 20. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi. Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de rigoare in locurile unde incaperile nu permit acest lucru. Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul corpurilor de iluminat si al trecerilor, conform detaliilor din planse. Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20 cm sub nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material plastic izolant. Instalatii de prize Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie de 16A, iar toate prizele vor avea obligatoriu contact de impamantare. Vor fi prevazute prize normale, precum si prize cu circuite si trasee separate si individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta conform cerintelor specifice. Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de impamantare. Toate circuitele de prize se vor executa cu cate 3 conductoare din cupru izolat cu PVC de tip CYYF 2,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 20 mm ingropate in ziduri (preferabil la h = 2,00 m deasupra pardoselii finite) sau sub pardoseala si vor fi acoperite cu minim 2 cm de tencuiala. La executie se va avea in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare (care va avea obligatoriu izolatia de culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa fiind conectat la faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga prizei gata montata. Prizele din interior vor fi de tip Schuko (cu contact de protectie) si se vor monta ingropat in ziduri, preferabil la inaltimea de minim 0,30 m deasupra pardoselii finite. Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate fazele si nulul circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie.

Pagina 40/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Distributia electrica In interiorul cladirii distributia energiei electrice se va face de la tabloul general de distributie T.E.G.: o putere electrica instalata: Pi = 88,70 KW; o putere electrica absorbita: Pa = 57,65 KW o curentul cerut Ic = 92,25 A - se alege intrerupator automat tripolar cu protectie diferentiala de 100A/30mA, cu cablu CyyF 5x50 mmp. Plecarile de la T.E.G. la consumatori se vor face cu circuite executate ingropat, cu conductoare trase in tuburi de protectie. Tabloul electric va fi de tip modular, semiingropat, cu usa semitransparenta, amplasat in spatiul tehnic si va cuprinde protectiile tuturor circuitelor interioare. Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G. Elementele componente ale tabloului electric sunt microintrerupatoarele automate (disjunctoare) - la prize si consumatorii individuali care asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor. Acestea vor fi alese conform specificatiilor de aparataj care vor insoti plansa cu schema monofilara. Montajul acestora in tabloul electric se va face pe sina in capetele randurilor. Conexiunile intre acestea (straparea) se va face cu bara capsulata trifazata cu nul sau cu bara capsulata faza-nul in cazul consumatorilor monofazati. Tabloul va fi prevazut cu cleme de sir pentru realizarea conexiunilor cu circuitele, iar pentru impamantare se va utiliza o bareta de impamantare sau cleme PE. Dozele de distributie vor fi de tip ingropat cu capac de protectie fixat in holtsuruburi, si vor fi montate ingropat in pereti cu centrul dozei la nivelul aparatelor de comutatie sau prizelor, la circa 20 cm sub planseul finit pentru iluminat si imediat sub prize pentru circuitele acestora. In masura in care este posibil, se va evita amplasarea acestora in incaperi, preferand sa fie executate in afara acestora, pe holuri si cai de acces. Legaturile in doze se vor face prin dezizolare si introducere in piesele de capat sau prin matisare, cositorire si acoperire cu banda izolatoare. Instalatii de protectie Instalatiile electrice de protectie ale acestui obiectiv vor fi de doua tipuri: instalatii electrice interioare de protectie si priza de pamant. Instalatiile de protectie interioare sunt constituite din conductorul de impamantare (al treilea conductor al instalatiilor de prize sau al cincilea conductor al coloanelor trifazate) de culoare galben-verde si al carui circuit va avea asigurata continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de impamantare din tabloul electric, care va fi in legatura cu priza de pamant prin doua cai: direct, prin conductorul de cupru FY 10 mmp care se leaga prin eclisa (element de separatie vizibila) si platbanda OlZn 30 x 4 mm, si indirect, prin al cincilea conductor al coloanei electrice de la B.M.P.T. Priza de pamant se va executa din 9 electrozi din teava galvanizata OlZn – 2,5 ” de 2.0 metri lungime, ingropati in pamant la mimim 5 metri distanta si adancimea maxima de 0,8 m de la nivelul superior al electrozilor la nivelul solului. Acestia se vor lega intre ei prin platbanda zincata OlZn 40 x 4 mm ingropata la adancimea de 0,9 m sub nivelul solului si sudata de electrozi sau fixata cu surub, saiba si piulita (ambele tipuri de prindere necesita protectie anticoroziva: primul prin curatare de zgura si acoperire cu spray de zinc sau vopsea – se mai admite si acoperirea cu strat de smoala – iar al doilea tip prin acoperire cu vaselina anticoroziva). Daca din masuratori vor reiesi valori mai mari de 1 ohm, priza se va completa cu electrozi in aceleasi conditii pana la obtinerea valorilor indicate. Centura interioara de protectie se constituie din platbanda OLZn 30x4mm. In ansamblu, instalatiile de protectie prevazute, cumulat cu o protectie adecvata a circuitelor si echipamentelor electrice tind sa elimine complet riscurile produse de curentul electric – in conditiile unei executii corespunzatoare si mentenantei adecvate.

Pagina 41/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este considerat a fi amplasat pe un teren neracordat la utilitati. Solutiile de racord sunt prezentate in capitolele anterioare pentru fiecare obiect in parte.

3.7 Avize si acorduri Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale..

La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic emis de Primaria Comunei ________, judetul _________ pentru proiectul “Infiintare ferma ovine si caprine” apartinand solicitantului. Alte avize de specialitate sunt: -

Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului ___________ care atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;

-

Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ____________ care atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

-

Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica __________________ privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica

Pagina 42/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati) Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect Valoare Valoare (fara TVA (cu TVA) Denumire Cantitate TVA) Euro Euro Euro 1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 1 Boiler 1 72 17 89 2 Convector electric 500 W 2 79 19 98 3 Convector electric 1500 W 3 149 36 184 4 Tablou Electric 28 circuite 1 900 216 1.117 5 Senzori temperatura 12 324 78 402 6 Sistem control electronic al mediului 1 270 65 335 7 Lampa infrarosu 2000W 30 3.377 810 4.187 8 Proiector de exterior 350 W cu halogen 12 108 26 134 9 Adapatoare cu nivel constant 52 1.171 281 1.452 10 Adapatoare suzeta 12 189 45 234 11 Tanc de racire lapte 500 litri 2 6.000 1.440 7.440 12 Aparat de muls 2 posturi 2 900 216 1.117 13 Aparat de muls 4 posturi 2 1.801 432 2.233 14 Suport pentru sare 2 kg 10 34 8 42 15 Hidrofor 24L 1 128 31 159 16 Pompa submersibila 1 146 35 181 17 Vas tampon 2000L 2 810 195 1.005 18 Fosa septica ecologica 3-4 persoane 1 408 98 506 19 Bazin dejectii lichide 5500 litri 2 1.801 432 2.233 Filtru auto (cu separator de 20 1 2.927 702 3.629 hidrocarburi) 21 Separator grasimi 1 293 70 363 Total 1 21.887 5.253 27.140 2. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1 Jgheaburi pentru hranire- hranitori 46 1.553 373 1.926 Cantar animale/platforma cantarire 2 1 900 216 1.117 (Lxlxh=1500x800x1200mm) Total 2 2.453 589 3.042 3. Dotari Cantar universal 100kg (pentru lana si 1 2 90 22 112 baloti de lana) Mese de lucru (masa pentru inregistrari, 2 3 195 47 242 mese de sortare lana) Total 3 285 68 353 TOTAL utilaje/echipamente/dotari 24.626 5.910 30.536 Nr. crt

Valoare (fara TVA) Lei

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

320 350 660 4.000 1.440 1.200 15.000 480 5.200 840 26.652 4.000 8.000 150 570 650 3.600 1.812 8.000

77 84 158 960 346 288 3.600 115 1.248 202 6.396 960 1.920 36 137 156 864 435 1.920

397 434 818 4.960 1.786 1.488 18.600 595 6.448 1.042 33.048 4.960 9.920 186 707 806 4.464 2.247 9.920

13.000

3.120

16.120

1.300 97.224

312 23.334

1.612 120.558

6.898

1.656

8.554

4.000

960

4.960

10.898

2.616

13.514

400

96

496

866

208

1.074

1.266 109.388

304 26.253

1.570 135.642

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza : -

Adapatoare cu nivel constant: 52 buc

Pagina 43/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Solutia adoptata pentru adapare asigura o cantitate suficienta de apa pentru fiecare varsta a animalelor si pentru orice anotimp. Sistemul de adapare este format din adapatori cu nivel constant de apa, montate astfel incat sa fie accesibile atat mielor si iezilor, cat si oilor si caprelor adulte. Se vor monta atat in corpul pentru maternitate, cat si in adapostul pentru animale. Caracteristici tehnice: o Bol de aluminiu acoperit cu plastic o Valva plutitoare pentru asigurarea unui nivel constant al apei o Capac detasabil din polietilena, fara margini ascutite fara riscuri de ranire o Orificiu de drenaj o Conexiune ½’’ pentru alimentare pe partea dreapta sau stanga -

Adapatoare tip suzeta: 12 buc

Sunt folosite pentru alaptarea si adaparea mieilor si iezilor. Caracteristici tehnice: o Plastic rezistent o 2 compartimente o Prevazuta cu 6 suzete o Scara litraj o Maner de metal o Sistem de prindere -

Tanc de racire lapte: 2 buc

Folosit la depozitarea si racirea laptelui colectat. Caracteristici tehnice:

-

o

Capacitate 500 l

o

Vertical cu 2 mulsori la 220 V

o

Picioare ajustabile pentru podele denivelate

o

Partea inferioara cu expansiune directa pentru a asigura evacuarea completa

Aparat de muls 2 posturi: 2 buc

Folosit pentru mulgerea oilor/caprelor in sala de muls Caracteristici tehnice: o

Mobil cu 2 posturi de muls automate

o

Bidon de aluminiu min 40 l

o

Motor independent monofazic de min 0,75 CP

o

Grupurile de muls prevazute cu mansoane de silicon

o

Capacitate de mulgere oi/capre min 2x20/24 pe ora

o

Capacitate pompa vid min 200l/m uscata

o

Perii pentru curatare furtune si bidon

o

Opritor de lapte pentru evitarea refularii laptelui

Pagina 44/92

Studiu de fezabilitate -

Infiintare ferma de ovine si caprine

Aparat de muls 4 posturi: 2 buc

Folosit pentru mulgerea oilor/caprelor in sala de muls Caracteristici tehnice:

-

o

Mobil cu 4 posturi de muls automate

o

Bidon de aluminiu min 40 l

o

Motor independent monofazic de min 0,75 CP

o

Grupurile de muls prevazute cu mansoane de silicon

o

Capacitate de mulgere oi/capre min 4x20/24 pe ora

o

Capacitate pompa vid min 220l/m uscata

o

Greutate aparat 60 kg

o

Cadru 100% din inox

o

Opritor de lapte pentru evitarea refularii laptelui

Suport pentru sare: 10 buc

Se utilizeaza ca suport pentru sarea ce trebuie consumata de capre si oi. Caracteristici tehnice:

-

o

Capacitate 2 kg sare

o

Suport de fixare in perete cu suruburi

Jgheaburi pentru hranire: 46 buc

Sistemul de furajare este solid si trainic datorita folosirii materialelor de calitate si plastic pur. Nivelul de furaj din fiecare hranitoare poate fi ajustat cu usurinta, ceea ce duce la o conversie mai buna a hranei. Sistemul simplu in care sunt construite ofera fermierului posibilitatea unei ajustari rapide a ratiei de furajare. Acestea vor fi montate de-a lungul aleii de furajare atat in corpul de maternitate cat si in adapostul pentru animale astfel incat fermierul sa poata hrani animalele fara a intra in tarc. Caracteristici tehnice:

-

o

Inaltime 0.35m, latime 0.5m

o

Capacitate 30 kg/buc.

Cantar animale/platforma de cantarire: 1 buc

Este folosit pentru cantarirea animalelor (oilor si caprelor) Caracteristici tehnice: o

Platforma de cantarire metalica tabla striata

o

Grijaj vertical h=1.500 mm

o

Indicator electronic de greutate

o

Cutie de jonctiuni

o

2 porti de acces

o

Cablu conexiune indicator

o

Certificare metrologica

o

Capacitate maxima de cantarire 100 kg

Pagina 45/92

Studiu de fezabilitate

-

Infiintare ferma de ovine si caprine

Cantar universal: 2 buc

Sunt folosite pentru cantarirea lanii rezultate in urma tunderii oilor si la cantarirea balotilor de lana la vanzare Caracteristici tehnice:

-

o

Capacitate maxima de cantarire 100 kg

o

Afisaj digital

o

Lumina de fundal

Mese de lucru: 3 buc

Sunt folosite in corpul pentru tuns oi pentru inregistrari si sortare lana Caracteristici tehnice: o

inox

Nota: Echipamentele de la punctele 1 – 8 si 15 – 21 din grupa “Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)” din tabelul de mai sus fac parte din categoria echipamentelor aferente lucrarile de constructie si au fost prezentate la cap.3.4 “Principalele utilaje de dotare ale constructiilor”. Toate dotarile tehnologice vor respecta toate standardele Uniunii Europene pentru cresterea animalelor, siguranta alimentara si protectia mediului. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Plan de productie Capacitatea fermei prevazuta prin proiect este de 500 de capete din care 250 de oi si 250 de capre. Ferma va fi populata la capacitatea de productie astfel: o

250 de oi mama (montate) si 6 berbeci reproducatori din rasa turcana; Prolificitatea rasei luata in calcul este 110 % ceea ce conduce la nasterea a 275 de miei. Oile sunt montate natural o data pe an in perioada august septembrie. Din mieii nascuti 25 % dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75 % sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 20 kg. Din mieii nascuti 2 % dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98 % sunt vanduti la 3 luni la greutatea medie de 20 kg. Procentul de pierderi luat in considerare este de 1,5% din totalul de miei nascuti;

o

250 de capre mama (montate) si 4 tapi reproducatori din rasa carpatina; Prolificitatea rasei luata in calcul este 110 % ceea ce conduce la nasterea a 275 de iezi. Caprele sunt montate natural o data pe an in perioada septembrie octombrie. Din iezii nascuti 25 % dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75 % sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Din iezii nascuti 2 % dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98 % sunt vanduti la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat in considerare este de 1,5% din totalul de miei nascuti;

Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei de 510 capete in primul an de operare. Planul de productie aferent anilor de prognoza financiara este urmatorul: Nr. 1 2 3 4 5 6

Categoria de ovine Oi mama (montate) Berbeci reproducatori Total ovine ferma % prolificitate Miei obtinuti, din care: Tineret femel (0-3 luni)

Anul 1 operare 250 6 256 10,00% 275 138

Pagina 46/92

Anul 2 operare 250 6 256

Anul 3 operare 284 9 293

Anul 4 operare 284 9 293

Anul 5 operare 289 9 298

275 138

312 156

312 156

318 159

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Nr.

Categoria de ovine

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tineret mascul (0-3 luni) % pierderi / consum propriu (0-3 luni) Tineret femel (0-3 luni) Tineret mascul (0-3 luni) % mioare inlocuire % berbeci de inlocuire Tineret femel reproductie (anul curent) Tineret mascul reproductie (anul curent) Miei 0-3 luni vanduti Tineret femel reproductie (anul precedent) Tineret mascul reproductie (anul precedent) Oi reforma Berbeci reforma Total efectiv ferma, din care: Efectiv de reproductie Miei vanduti (luni) Oi reforme vandute (la 3 ani) Berbeci reforma vanduti (la 3 ani)

Nr. crt.

Categoria de caprine Capre lactatie (montate) Tapi reproducatori Total caprine ferma % prolificitate Iezi obtinuti, din care: Tineret femel 0-3 luni) Tineret mascul 0-3 luni) % pierderi / consum propriu - 0-3 luni Tineret femel (0-3 luni) Tineret mascul (0-3 luni) % capre inlocuire % tapi de inlocuire Tineret femel reproductie (anul curent) Tineret mascul reproductie (anul curent) Iezi 0-3 luni vanduti Tineret femel reproductie (anul precedent) Tineret mascul reproductie (anul precedent) Capre reforma Tapi reforma Total efectiv ferma, din care: Efectiv de reproductie Iezi vanduti (3 luni) Capre reforme vandute (la 3 ani) Tapi reforma vanduti (la 3 ani)

Anul 1 operare 137 1,50% 136 135 25,00% 2,00% 34 3 234 0 0 0 0 527 293 234 0 0

Anul 2 operare 137

Anul 3 operare 156

Anul 4 operare 156

Anul 5 operare 159

136 135

154 154

154 154

157 157

34 3 234 34 3 0 0 564 330 234 0 0

39 3 266 34 3 34 3 675 372 266 34 3

39 3 266 39 3 34 3 680 377 266 34 3

39 3 272 39 3 39 3 696 382 272 39 3

Anul 1 operare 250 4 254 10,00% 275 138 137 1,50% 136 135 25,00% 2,00% 34 3 234 0 0 0 0 525 291 234 0 0

Anul 2 operare 250 4 254 10% 275 138 137 1,50% 136 135 25,00% 2,00% 34 3 234 34 3 0 0 562 328 234 0 0

Anul 3 operare 284 7 291 10% 312 156 156 1,50% 154 154 25,00% 2,00% 39 3 266 34 3 34 3 673 370 266 34 3

Anul 4 operare 284 7 291 10% 312 156 156 1,50% 154 154 25,00% 2,00% 39 3 266 39 3 34 3 678 375 266 34 3

Anul 5 operare 289 7 296 10% 318 159 159 1,50% 157 157 25,00% 2,00% 39 3 272 39 3 39 3 694 380 272 39 3

Pagina 47/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Descrierea fluxului tehnologic Dupa implementarea investitiei pentru care se solicita finantare nerambursabila, ferma de oi si capre a solicitantului va fi formata dintr-un adapost cu capacitatea de 510 capete (250 de oi mama (montate) si 6 berbeci reproducatori din rasa turcana, 250 de capre mama (montate) si 4 tapi reproducatori din rasa carpatina) si tineretul aferent pastrat pentru reproductie (39 capete tineret femel ovine si 39 capate tineret caprine). Rezulta astfel o capacitate maxima a fermei in anul 5 de prognoza de cca. 382 capete efectiv ovine si 380 capete efectiv caprine. Hala de crestere ovine si caprine a fost dimensionata pentru capacitatea maxima a efectivului de animale, pe stari fiziologice diferite de crestere, spatiile fiind dimensionate pentru fiecare categorie conform normelor de bunastare a animalelor. Tehnologia de productie prevede cresterea in sistem intensiv, in stabulatie permanenta a intregului efectiv de oi si capre pe asternut permanent din paie. Ferma cuprinde maternitati separate, spatii separate pentru odihna oilor si caprelor, spatii separate in padocuri pentru insorire si recreere si un spatiu comun dar cu acces separat pentru mulsul oilor si caprelor. Atat oile cat si caprele vor fi crescute intr-un sistem de stabulatie permanenta libera ce presupune formarea unor loturi de animale care se afla in aceeasi stare fiziologica. Intretinerea in grup permite miscarea libera atat in adapost cat si in padocurile de insorire si recreere in limitele unui comportament in care sunt separate functional zonele de odihna, furajare, adapare circulatie, in asa fel incat comportamentul animalelor sa nu fie agresiv. Tipul de ferma proiectata prin acest proiect ofera animalelor urmatoarele facilitati: -

acces liber la padoc din adapost;

-

odihna in spatiu deschis;

-

furajarea si adaparea atat in spatiul de odihna cat si in padoc;

-

conditii de microclimat apropiate de cele naturale : lumina apropiata sub toate aspectele de cea naturala, aer curat, spatiu, liniste;

-

spatiul de odihna atat pentru oi cat si pentru capre este amenajat pe suport pamant compact acoperit cu paie. Acest asternut de paie va fi schimbat zilnic. A fost calculat un minim de 0,3 -0,5 kg de paie pe cap in functie de tipul de animal.

-

furajare si adapare corespunzatoare a animalelor . Aleea de furajare este amenajata in zona centrala a fermei pentru accesul animalelor la furajare atat din adapost cat si din zona destinata maternitatii;

-

curatenie corporala, contentia pentru control si tratamente. In padocuri au fost amenajate bazine pentru igienizare si tratamentul copitelor atat pentru oi cat si pentru capre.

1. Cresterea Oilor - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent fermei sunt prezentate in continuare. Etapa 1 – Reproductia la oi  In cadrul fermei propuse s-a luat in considerare monta naturala, o data pe an (lunile augustseptembrie). Pregatirea pentru monta are loc cu o luna inainte si are in vedere aducerea oilor intr-o stare buna de intretinere. In furajare se vor folosi fanuri, grosiere, suculente, masa verde. Se asigura sare bulgari pentru lins si apa la discretie. Intarcarea va avea loc cu minimum 3-4 saptamini inainte de monta pentru a se putea reface si a fi aduse in conditii optime de reproductie. Pentru o furajare adecvata se asigura starea de intretinere corespunzatoare executarii montei si pastrarii gestatiei viitoare. Berbecii de reproductie se vor folosi prin rotatie asigurindu-se dupa 4 zile de activitate, 4 zile de repaus. Pentru monta naturala se repartizeaza 20-30 oi pentru un berbec tinar si 40-50 oi pentru un berbec adult.

Pagina 48/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Etapa 2 – Gestatia la oi  Gestatia la oaie dureaza 150 de zile, cu variatii de la 140 la 160 de zile. In prima luna de gestatie se va pastra acelasi regim de ingrijire si hranire din perioada de monta, pentru prevenirea avorturilor, foarte frecvente in aceasta perioada. In luna a 2-a si a 3-a de gestatie, nivelul de furajare poate fi mai mic cu cca. 30% fata de cel aplicat in perioada de pregatire pentru monta si de monta. Pentru o oaie de 50 kg greutate corporala, cu o productie de 4 kg lina: -

Vara - 10 kg masa verde plus un supliment de 1 kg concentrate;

-

Iarna - 1,4 kg fin, 1,5 kg grosiere, 2,5 kg suculente cu adaos de concentrate in perioada de pregatire pentru monta si gestatie (300-500 g/cap/zi).

In perioada a 2-a de gestatie (lunile 4-5) se vor asigura conditii deosebite de ingrijire si furajare, data fiind cresterea si dezvoltarea fatului. Oile vor fi supravegheate permanent in perioada de gestatie; este interzisa inghesuirea lor la intrarea si iesirea din adaposturi sau padocuri, furajele vor fi de cea mai buna calitate, nemucegaite, apa nu va fi rece pentru a se evita avorturile. Cu doua saptamini inainte de fatare se scot din furajare furajele insilozate (murate). In ultima luna inainte de fatare oile sunt introduse in compartimentul „Oi in ultima perioada de gestatie” din cadrul maternitatii pentru oi a fermei. Aici sunt cazate intr-un spatiu de 75,20 mp. si au acces la furaje si apa avand un microclimat sanatos. Etapa 3 – Fatarea la oi  Fatarea oilor va avea loc in „Spatiul de fatare” de 50,40 mp in care sunt amenjate 10 boxe de fatare. In interiorul acestui spatiu vom avea un climat adecvat si o temperatura optima. In momentul fatarii se intervine pentru curatirea mucozitatilor de pe nari si bot, se taie ombilicul la 4-5 cm de abdomen si se tamponeaza cu tinctura de iod. Se ajuta apoi mieii sa suga obligatoriu in primele 3-4 ore de la fatare. Mielul se lasa sa fie lins de mama timp de o jumatate de ora. In boxele amenajate in spatiul pentru fatare oile raman 2 zile apoi sunt mutate in compartimentul „Oi cu miei 3-7 zile” intr-un spatiu de 25 mp. amenajat special pentru oi cu miei, oile avand aici acces la hrana si apa si dispunand de un microclimat controlat si adecvat starii fiziologice in care se afla. Dupa 7 zile oile impreuna cu miei sunt mutati in compartimentul „Oi cu mie” intr-un spatiu de 87,20 mp. Aici dupa virsta de 15 zile mieilor li se administreaza intr-un loc special amenajat „compartiment furajare miei” furaje concentrate (combinate) si fin de lucerna de cea mai buna calitate. In acest compartiment intr-un spatiu de 38,40 mp au acces doar mieii prin 2 spatii de acces dimensionate exclusiv pentru miei (40-50 cm). Etapa 4 – Intarcarea mieilor  Se face in functie de greutate corporala si destinatia pe care o primesc mieii (pentru prasila sau ingrasare). Se recomanda ca intarcarea mieilor sa se faca treptat timp de 4-5 zile; mieii se vor tine izolati de mame peste noapte, iar dimineata oile se mulg. In zilele urmatoare mieii se lasa cu mamele citeva ore in timpul zilei,dar oile se mulg seara, in felul acesta se diminueaza stresul de intarcare. Cind intarcarea mieilor se face brusc, mieii prezinta o stare de indispozitie, slabesc si uneori se pot imbolnavi. In cadrul fermei va fi luata in calcul intarcarea mieilor la 45 de zile. Dupa intarcare oile impreuna cu miei se vor muta in compartimentul „Spatiu de odihna pentru oi” avand dimeniunea de 277,80 mp. Etapa 5 – Mulsul oilor  Productia de lapte obtinuta de la oi are o importanta deosebita, pe de o parte datorita rolului sau major in alimentatia omului, iar pe de alta parte datorita ponderii acestei productii in eficienta economica a fermei. Laptele de oaie se compune din: apa cca. 83 %, substanta uscata cca. 17 % (grasime 6,80%, substanta uscata negresa 10,20 %, proteine totale 5,7 %, cazeina 4,6 %, lactoza 4,50% si saruri minerale 0,85%). Mulgerea animalelor se realizeaza cu ajutorul aparatelor de muls mobile cu 2 si 4 posturi, acestea vor fi dezinfectate si sterilizate dupa fiecare folosire. Acest sistem reprezinta un sistem modern de muls ce cunoaste o raspandire din ce in ce mai mare datorita multiplelor avantaje pe care le prezinta: eficienta economica sporita, productivitatea muncii ridicata, reducerea efortului fizic, obtinerea unei Pagina 49/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

productii cantitative si calitative sporite de lapte si, in mod deosebit, obtinerea unui lapte cu o calitate igienica deosebita. Laptele va fi depozitat intr-un tanc de racire pentru o perioada de maxim 24 ore pana in momentul colectarii de catre procesatori. Mulsul se realizeaza in „spatiul pentru muls” avand o suprafata de 98,40 mp fiind dotat cu 12 spatii de muls (6 pentru oi, 6 pentru capre) fiind deservit de cei 2 specialisti angajati prin proiect. Accesul la spatiul de muls se face din spatiul de odihna pentru oi, intre sala de muls si spatiul de odihna fiind prevazut un spatiu de asteptare pentru oile sau caprele care vor mulse. Etapa 6 – Tunderea oilor  Tunderea oilor se va face odata pe an, in perioada 15 mai- 15 iunie, in zilele cand temperatura medie depaseste +10° C. Tunsul mieilor fatati in anul curent (mituirea) si pastrati in ferma pentru prasila si reproducere se face in perioada 1 iulie - 1 august, cand lana are o lungime de minim 4 cm. Mituitul contribuie la cresterea sporului in greutate si la eliminarea stresului termic. Stresul termic apare atunci cand temperaturile zilnice sunt ridicate, iar oile nu au fost tunse, fapt ce provoaca reducerea productiei de lapte si scaderea sporului mediu zilnic. De asemenea, stresul termic contribuie la scaderea apetitului si a consumului de furaje, la tulburari ale proceselor de termoreglare, ingreuneaza suptul sau mulsul si diminueaza calitatea lanii, ca urmare a intensitatii luminii solare si a solidificarii usucului. Organizarea tunsului cuprinde urmatoarele urmatoarele actiuni: -

Pregatirea oilor - prin asigurarea unui regim de odihna si post, timp de 24 – 36 de ore inainte de tuns si curatarea cojocului de impuritatile vegetale. Stabilirea ordinii la tuns - se vor tunde mai intai oile sterpe, apoi mioarele, miorii, oile mame si la urma berbecii.

Tunderea oilor va avea loc in compartimentul „Corp tuns oi” intr-un spatiu de 78,50 mp unde au fost amenajate padocuri de asteptare, 8 puncte de tuns, padocuri pentru oile tunse si toate dotarile necesare pentru tunderea in conditii de igiena maxima a oilor. Metoda de tundere va fi manuala. Dupa ce oaia a fost tunsa, se cantareste, apoi este preluata de specialist care va dezinfecta eventualele taieturi ale pielii cu tinctura de iod sau creolina 5%, va tunde smocurile de lana ramase netunse, reteaza coarnele crescute anormal, ajusteaza unghiile, etc. La 2-3 zile dupa tundere, se trece la imbaierea oilor in scopul prevenirii aparitiei scabiei , iar dupa cca. 2 saptamani se repeta imbaierea.

2. Cresterea Caprelor - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent fermei sunt prezentate in continuare. Etapa 1 – Reproductia la capre  In cadrul fermei propuse s-a luat in considerare monta naturala, o data pe an (lunile septembrieoctombrie). Pregatirea pentru monta are loc cu o luna inainte si are in vedere aducerea caprelor intr-o stare buna de intretinere. In furajare se vor folosi fanuri, grosiere, suculente, masa verde. Se asigura sare bulgari pentru lins si apa la discretie. Cu cel putin 4 saptamani inainte de fatare, mulgerea trebuie intrerupta pentru pregatirea viitoarei lactatii si acumularea de substante nutritive necesare dezvoltarii fatului. In cazul in care la unele capre apare secretia treptata de lapte inaintea fatarii, acestea trebuie mulse pentru evitarea mamitelor. Pentru o furajare adecvata se asigura starea de intretinere corespunzatoare executarii montei si pastrarii gestatiei viitoare. Tapii de reproductie se vor folosi prin rotatie asigurindu-se dupa 4 zile de activitate, 4 zile de repaus. Pentru monta naturala se repartizeaza 20-30 capre pentru un tap tanar si 40-50 capre pentru un tap adult. Etapa 2 – Gestatia la capre  Gestatia la capre dureaza 150 de zile, cu variatii de la 145 la 158 de zile. Starea de gestatie se cunoaste dupa absenta caldurilor si dezvoltarea treptata si asimetrie proeminent pe dreapta a abdomenului. In prima luna de gestatie se va pastra acelasi regim de ingrijire si hranire din perioada de monta, pentru prevenirea avorturilor, foarte frecvente in aceasta perioada. In luna a 2-a si a 3-a de gestatie, nivelul de furajare poate fi mai mic cu cca. 30% fata de cel aplicat in perioada de pregatire pentru monta si de monta. In perioada a 2-a de gestatie (lunile 4-5) se vor asigura conditii deosebite

Pagina 50/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

de ingrijire si furajare, data fiind cresterea si dezvoltarea fatului. Caprele vor fi supravegheate permanent in perioada de gestatie; este interzisa inghesuirea lor la intrarea si iesirea din adaposturi sau padocuri, furajele vor fi de cea mai buna calitate, nemucegaite, apa nu va fi rece pentru a se evita avorturile. Cu doua saptamini inainte de fatare se scot din furajare furajele insilozate (murate). In ultima luna inainte de fatare caprele sunt introduse in compartimentul „Capre in ultima perioada de gestatie” din cadrul maternitatii pentru capre a fermei. Aici sunt cazate intr-un spatiu de 75,20 mp. si au acces la furaje si apa, avand un microclimat sanatos. Etapa 3 – Fatarea la capre  Fatarea caprelor va avea loc in „Spatiul de fatare” de 50,40 mp in care sunt amenjate 10 boxe de fatare. Fatarea se anunta prin inflamarea si congestionarea vulvei, adancirea flancurilor, coborarea abdomenului, marirea ugerului si aparitia primelor picaturi de colostru, eliminarea dopului de gestatie. Fetusul patrunde si traverseaza conductul pelvin datorita contractiilor musculaturii uterine, apoi datorita musculaturii este eliminat de aici in cca. 20 – 25 minute la aproximativ doua ore urmand a fi eliminate anexele fetale. In cazul fatarilor normale, iedul iese cu membrele anterioare inainte bine intinse si capul intre acestea. In cazul unor pozitii anormale ale fetusului (distocii) se impune interventia specialistului. In adapost va fi creat si mentinut un microclimat corespunzator cu o temperatura de 14 – 15° C, fara curenti si umezeala, cu asternut curat si bine uscat. Interventia la fatare consta in indepartarea mucozitatilor din jurul narilor si de pe corp cu ajutorul unei panze curate, care are si rol de masaj menit sa invioreze si intensifice circulatia sanguina periferica. Dupa 20 – 30 minute de odihna, se sectioneaza, dezinfecteaza si leaga ombilicul la o distanta de 3-4 cm de abdomen. Daca nu o poate face singur este ajutat sa suga colostru dupa indepartarea primelor picaturi purtatoare de microorganisme. In primele 6 -12 ore de la nastere, vilozitatile intestinale au o mare capacitate de absorbtie, de aceea suptul unei cantitati cat mai mari de colostru in acest interval este foarte important. Ulterior in urmatoarele trei zile aceasta capacitate scade treptat. Suptul colostrului are ca efect marirea rezistentei la infectii pana la dezvoltarea sistemului reticulo - endotelial de aparare impotriva infectiilor. Datorita continutului ridicat in saruri minerale favorizeaza eliminarea meconiului (reziduri cumulate in perioada fetala). Continutul foarte bogat in proteine si grasime mareste vitalitatea si ritmul de crestere si dezvoltare al iezilor. In prima saptamana, iezii pot suge de 20-30 ori pe zi o cantitate totala de 700 – 800 g/zi, iar la patru saptamani cantitatea poate ajunge peste 1 Kg. Dupa fatare, la un interval de 1-1,5 ore, animalului i se administreaza apa calduta pentru baut sau fiertura de tarate si este lasat sa se odihneasca 2 zile. Se administreaza nutret de buna calitate in cantitate redusa: fan de lucerna sau masa verde amestec de concentrate, sare sub forma de bulgare si apa potabila la temperatura de 10-15° C. In boxele amenajate in spatiul pentru fatare caprele impreuna cu iezii raman 2 zile apoi sunt mutate in compartimentul „Capre cu iezi 3-7 zile” intr-un spatiu de 25 mp, amenajat special pentru capre cu iezi, caprele avand aici acces la hrana si apa si dispunand de un microclimat controlat si adecvat starii fiziologice in care se afla. Dupa 7 zile caprele impreuna cu iezi sunt mutati in compartimentul „Capre cu iezi” intr-un spatiu de 87,20 mp. Aici dupa varsta de 15 zile iezilor li se administreaza intr-un loc special amenajat „compartiment furajare iezi” furaje concentrate (combinate) si fan de lucerna de cea mai buna calitate. In acest compartiment intr-un spatiu de 38,40 mp au acces doar iezii prin 2 spatii de acces dimensionate exclusiv pentru iezi (40-50 cm). Etapa 4 – Intarcarea iezilor  Se face in functie de greutate corporala si destinatia pe care o primesc iezii (pentru prasila sau ingrasare). Se recomanda ca intarcarea iezilor sa se faca treptat timp de 4-5 zile; iezii se vor tine izolati de mame peste noapte, iar dimineata caprele se mulg. In zilele urmatoare iezii se lasa cu mamele citeva ore in timpul zilei, dar caprele se mulg seara, in felul acesta se diminueaza stresul de intarcare. Cind intarcarea iezilor se face brusc, iezii prezinta o stare de indispozitie, slabesc si uneori se pot imbolnavi. In cadrul fermei va fi luata in calcul intarcarea mieilor la 30-45 de zile. Dupa

Pagina 51/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

intarcare caprele impreuna cu iezii se vor muta in compartimentul „Spatiu de odihna pentru capre” avand dimeniunea de 277,80 mp. Etapa 5 – Mulsul caprelor  Productia de lapte obtinuta de la capre are o importanta deosebita, pe de o parte datorita rolului sau major in alimentatia omului, iar pe de alta parte datorita ponderii acestei productii in eficienta economica a fermei. Laptele de capra contine vitamina A si este usor de absorbit de catre organism avand de asemenea si colesterol "sanatos", foarte necesar in special pentru buna functionare a sistemului nervos si a celui circulator. In plus, laptele de capra se digera foarte usor si nu creeaza alergiile specifice consumului. Laptele de capra contine toate proteinele laptelui de vaca, proportiile dintre ele sunt relativ diferite. Astfel, in laptele de capra cazeinele reprezinta 71%, proteinele solubile (lactoserice), 21% si azotul neproteic 7%, in timp ce laptele de vaca contine 75% proteine cazeinice, 18% proteine serice si 5,8% azot neporoteic. Mulgerea animalelor se realizeaza cu ajutorul aparatelor de muls mobile cu 2 si 4 posturi, acestea vor fi dezinfectate si sterilizate dupa fiecare folosire. Acest sistem reprezinta un sistem modern de muls ce cunoaste o raspandire din ce in ce mai mare datorita multiplelor avantaje pe care le prezinta: eficienta economica sporita, productivitatea muncii ridicata, reducerea efortului fizic, obtinerea unei productii cantitative si calitative sporite de lapte si, in mod deosebit, obtinerea unui lapte cu o calitate igienica deosebita. Laptele va fi depozitat intr-un tanc de racire pentru o perioada de maxim 24 ore pana in momentul colectarii de catre procesatori. Mulsul se realizeaza in „spatiul pentru muls” avand o suprafata de 98,40 mp fiind dotat cu 12 spatii de muls (6 pentru capre, 6 pentru oi) fiind deservit de cei 2 specialisti angajati prin proiect. Accesul la spatiul de muls se face din spatiul de odihna pentru oi. Mulgerea se va face de 3 ori pe zi. Evacuarea dejectiilor Curatirea gunoiului este o operatie de mare importanta in mentinerea igienei corporale a animalelor, dar mai ales pentru mentinerea starii de sanatate a acestora prin asigurarea unui microclimat corespunzator. Evacuarea dejectiilor se va face manual cu roaba si lopata si transportat la platforma de gunoi proiectata. Depozitarea furajelor Se va realiza un stoc necesar pentru minim 3 - 7 zile care va fi depozitat in spatiile special amenajate proiectate in cadrul fermei. Curatatea si dezinfectarea adaposturilor Inainte de decontaminare se efectueaza curatarea, urmata de realizarea efectiva a dezinfectarii cu solutii speciale. Etapele de pregatire si de decontaminare cuprind:  Decontaminarea mecanica: o

aerisirea spatiului;

o

curatirea mecanica a aparatelor de muls;

 Decontaminarea chimica: Solutiile de decontaminare chimica se aplica pe toate suprafetele din interiorul adapostului. o

se vor dezinfecta la fiecare 2 saptamani cu var praf 0,8-1 kg/mp sau superfosfat de var 100 g/mp;

In aceasta perioada accesul in adapost este strict interzis. Pentru ingrijirea animalelor – se vor realiza activitati menite sa atenueze efectele nefavorabile ale intretinerii in stabulatie. Cele mai importante masuri ce vor fi avute in vedere sunt: -

asigurarea posibilitatii de iesire libera a animalelor in padocuri si asigurarea unei densitati corespunzatoare a acestora in adapost;

-

supravegherea atenta a starii de sanatate si a conditiilor de intretinere a animalelor; Pagina 52/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

-

verificarea starii asternutului, astfel incat sa fie in permanenta curat si uscat pentru a asigura un confort sporit animalelor (asternutul se va schimba zilnic);

-

verificare permanenta a individualizarii animalelor, completarea crotaliilor lipsa si inlocuirea celor deteriorate;

-

Izolarea si tratarea animalelor bolnave;

-

urmarirea si realizarea programului de vaccinari si tratamente contra bolilor parazitare si infectocontagioase.

3. Fluxul personalului si materialelor in incinta Personalul care deserveste ferma de ovine si caprine intra in ferma printr-un vestiar filtru, unde isi lasa hainele de acasa in dulapuri metalice, dupa aceea se spala, face dus, imbraca hainele de lucru si merge la punctele de lucru. Masinile de transport materii prime sau produse finite trec prin filtrul auto prevazut prin proiect, aceasta operatie se efectueaza o data sau de doua ori pe zi. Pentru medicul veterinar care supervizeaza administrarea medicamentelor a fost prevazut un birou special in suprafata de 8,70 mp. Aici vor fi depozitate si medicamentele care vor fi adminstrate in toate etapele de crestere ale ovinelor si caprinelor in functie de necesitati. Pentru animalele moarte a fost prevazut un container amplasat intr-o zona izolata de spatiile de crestere a animalelor, accesul in zona de amplasare a acestuia fiind controlat.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice). Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 53/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Grafic fizic de implementare – Anul 1 Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

L10

L11

x x

x

x

L12

x

x

x

x x X x

x X

X x

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x X

x X

x X

x x

x x

x

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

L9

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA

x x

Pagina 54/92

x

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Grafic fizic de implementare – Anul 2 Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

L4

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

L9

L10

L11

L12

x

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului x

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica

x x

x

x

x

x

x

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

x

x

x

x

x

x

x

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic

x

x

x

x X

x X

x

x

x

x X x

x x x

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

x

x

x

x

x

x

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

x

4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA

x

Pagina 55/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Grafic financiar de implementare – Anul 1 Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare TOTAL cheltuieli eligibile Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 6 Luna 7 Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN 1

0

0

0

0

0

0

7.833

0

0

0

0

7.833

15.667

0

0

0

0

0

0

0

0

36.673

0

36.673

36.673

48.826

36.673

48.826

36.673

281.015

0

36.673

0

36.673

36.673

48.826

36.673

48.826

36.673

281.015

0 0

0 0

36.673 0

0 0

36.673 0

36.673 0

36.673 0

36.673 0

36.673 0

36.673 0

256.709 0

0

0

0

0

0

0

0

12.153

0

12.153

0

24.306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

36.673

0

44.506

36.673

48.826

36.673

48.826

44.506

297.682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.880

0

0

0

0

1.880

3.760

8.032

0

4.329

0

0

0

3.442

0

0

0

4.589

0

20.392

0

0

0

0

8.801

0

8.801

8.801

11.718

8.801

11.718

8.801

67.444

0

0

0

0

8.801

0

8.801

8.801

11.718

8.801

11.718

8.801

67.444

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

Pagina 56/92

Studiu de fezabilitate Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma ovine si caprine ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 8.801 8.801 0 0 0

Luna 1 0 0

Luna 2 0 0

Luna 3 0 0

Luna 4 0 0

Luna 5 8.801 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

3.463

2.072

2.072

0 3.463 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0

0

TOTAL cheltuieli neeligibile

11.495

TOTAL - achizitii de active fixe corporale - achizitii de active fixe necorporale - cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL AN 1

Luna 9 8.801 0

Luna 10 8.801 0

Luna 11 8.801 0

Luna 12 8.801 0

0

2.917

0

2.917

0

5.834

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.312

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

26.490

240 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

0 2.072 0

240 26.250 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.072

6.401

2.312

10.873

2.072

16.195

10.873

13.790

10.873

18.379

12.753

118.086

11.495

2.072

6.401

3.312

47.546

2.072

60.701

47.546

62.615

47.546

67.205

57.259

415.768

0 11.495 0

0 0 0

0 4.329 0

0 0 1.240

0 0 45.474

0 0 0

0 3.442 55.188

0 0 45.474

15.070 0 45.474

0 0 45.474

15.070 4.589 45.474

0 0 55.188

30.140 23.855 338.986

0

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

22.787

1.555

0

0

240

8.801

0

11.348

8.801

11.718

8.801

12.606

10.681

74.553

Pagina 57/92

61.610 0

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Grafic financiar de implementare – Anul 2 Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN 2

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

7.833

0

0

0

0

0

7.833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.953

12.953

12.953

0

0

36.673

49.626

48.826

61.790

0

0

0

235.773

12.953

12.953

12.953

0

0

36.673

49.626

48.826

61.790

0

0

0

235.773

0

0

0

0

0

36.673

36.673

36.673

36.673

0

0

0

146.691

800

800

800

0

0

0

800

0

800

0

0

0

4.000

12.153

12.153

12.153

0

0

0

12.153

12.153

12.153

0

0

0

72.918

0

0

0

0

0

0

0

0

10.898

0

0

0

10.898

0

0

0

0

0

0

0

0

1.266

0

0

0

1.266

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.953

12.953

12.953

0

0

36.673

57.459

49.826

61.790

0

0

0

244.606

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

1.880

0

0

0

0

0

1.880

3.442

0

0

3.442

0

0

0

4.589

0

0

0

0

11.474

TOTAL cheltuieli eligibile Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Pagina 58/92

Studiu de fezabilitate Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier

Infiintare ferma ovine si caprine ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN 2

3.109

3.109

3.109

0

0

8.801

11.910

11.718

314.290

0

0

0

356.046

3.109

3.109

3.109

0

0

8.801

11.910

11.718

314.290

0

0

0

356.046

0

0

0

0

0

8.801

8.801

8.801

8.801

0

0

0

35.206

192

192

192

0

0

0

192

0

192

0

0

0

960

2.917

2.917

2.917

0

0

0

2.917

2.917

2.917

0

0

0

17.501

0

0

0

0

0

0

0

0

2.616

0

0

0

2.616

0

0

0

0

0

0

0

0

299.764

0

0

0

299.764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

24.858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

24.858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli neeligibile

8.623

5.180

5.180

5.514

2.072

10.873

15.862

18.619

316.362

2.072

2.072

2.072

394.499

TOTAL

21.576

18.133

18.133

5.514

2.072

47.546

73.321

68.445

378.151

2.072

2.072

2.072

639.105

15.070

15.070

15.070

0

0

0

15.070

15.070

329.614

0

0

0

404.963

3.442

0

0

3.442

0

0

0

4.589

0

0

0

0

11.474

992

992

992

0

0

45.474

56.180

46.714

46.466

0

0

0

197.810

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

24.858

3.775

3.109

3.109

666

0

8.801

13.790

12.846

72.790

0

0

0

118.886

5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

- achizitii de active fixe corporale - achizitii de active fixe necorporale - cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

Pagina 59/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

5. Costul estimativ al investitiei Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).

DEVIZ GENERAL Cheltuieli eligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro Nr.crt

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

5.1 5.2 5.3

6.1 6.2

Specificatie

Valoare (fara TVA)

din data de

06-05-2014

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 1,000 0,225 0,240 1,240 initiala TOTAL CAPITOL 1 1,000 0,225 0,240 1,240 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 23,500 5,291 5,640 29,140 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 403,400 90,816 96,816 500,216 Montaj utilaj tehnologic 4,000 0,900 0,960 4,960 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 97,224 21,887 23,334 120,558 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 10,898 2,453 2,616 13,514 Dotari 1,266 0,285 0,304 1,570 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 516,788 116,341 124,030 640,818 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier 1,000 0,225 0,240 1,240 5.1.1. Lucrari de constructii 1,000 0,225 0,240 1,240 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 1,000 0,225 0,240 1,240 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 542,288 122,082 130,150 672,438 Din care C+M 432,900 97,457 103,896 536,796

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Mii Euro 0,000 0,000 0,279 0,279 6,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 112,611 1,117 27,141 3,043 0,353 0,000 0,000 144,265 0,279 0,279 0,000 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 151,383 120,846

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

5.1 5.2 5.3

6.1 6.2

Infiintare ferma de ovine si caprine

DEVIZ GENERAL Cheltuieli neeligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 starea initiala TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4,329 0,975 0,000 4,329 0,975 Proiectare si engineering 11,104 2,500 2,665 13,769 3,100 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultanta 11,104 2,500 2,664 13,768 3,100 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 26,537 5,975 5,329 31,866 7,175 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Dotari 241,500 54,367 57,960 299,460 67,416 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 241,500 54,367 57,960 299,460 67,416 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 51,108 11,505 0,000 51,108 11,505 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 51,108 11,505 0,000 51,108 11,505 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 319,145 71,847 63,289 382,434 86,096 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Pagina 61/92

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

5.1 5.2 5.3

6.1 6.2

Infiintare ferma de ovine si caprine

DEVIZ GENERAL Cheltuieli totale In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro Valoare (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro

din data TVA Mii lei

06.05.2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 1,000 0,225 0,240 1,240 starea initiala TOTAL CAPITOL 1 1,000 0,225 0,240 1,240 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 23,500 5,291 5,640 29,140 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4,329 0,975 0,000 4,329 Proiectare si engineering 11,104 2,500 2,665 13,769 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultanta 11,104 2,500 2,664 13,768 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 26,537 5,975 5,329 31,866 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 403,400 90,816 96,816 500,216 Montaj utilaj tehnologic 4,000 0,900 0,960 4,960 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 97,224 21,887 23,334 120,558 montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport 10,898 2,453 2,616 13,514 Dotari 242,766 54,652 58,264 301,030 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 758,288 170,708 181,990 940,278 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier 1,000 0,225 0,240 1,240 5.1.1. Lucrari de constructii 1,000 0,225 0,240 1,240 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 51,108 11,505 0,000 51,108 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 52,108 11,730 0,240 52,348 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 861,433 193,929 193,439 1.054,872 Din care C+M 432,900 97,457 103,896 536,796

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Pagina 62/92

0,000 0,000 0,279 0,279 6,560 0,000 0,975 3,100 0,000 3,100 0,000 7,175 112,611 1,117 27,141 3,043 67,769 0,000 0,000 211,681 0,279 0,279 0,000 11,505 0,000 11,784 0,000 0,000 0,000 237,479 120,846

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Detalierea gevizului general: Cheltuieli eligibile

Nr.crt 1.1 1.2 1.3

Deviz detaliere Cap. 1 - Obtinerea si amenajarea terenului In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Obtinerea terenului 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 1,000 0,225 0,240 initiala TOTAL 1,000 0,225 0,240

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 1,240

0,279

1,240

0,279

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014 Cheltuieli eligibile

Nr.crt 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Deviz detaliere Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Alimentare cu apa Canalizare Alimentare cu gaze naturale Alimentare cu agent termic Alimentare cu energie electrica Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) Alte tipuri de retele exterioare Drumuri de acces Cai ferate industriale Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati TOTAL

7,050 8,225

8,225

23,500

1,587 1,852 0,000 0,000 1,852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,291

1,692 1,974 0,000 0,000 1,974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,640

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 8,742 1,968 10,199 2,296 0,000 0,000 0,000 0,000 10,199 2,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,140 6,560

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014 Cheltuieli neeligibile

Nr.crt 3.1.

3.2.

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie) Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

Pagina 63/92

4,329

4,329

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro

0,000

0,000

0,000

0,000

0,975

0,000

4,329

0,975

0,000

0,000

0,000

0,000

0,975

0,000

4,329

0,975

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

3.3.

Infiintare ferma de ovine si caprine Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 7. obtinerea avizului PSI 8. obtinerea acordului de mediu 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege Proiectare si inginerie - total, din care: 1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care: a. studiu de prefezabilitate b. studiu de fezabilitate c. proiect tehnic d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,104

0,000 0,000 0,000 2,500

0,000 0,000 0,000 2,665

0,000 0,000 0,000 13,769

0,000 0,000 0,000 3,100

11,104

2,500

2,665

13,769

3,100

4,442 4,442 0,888 1,332

0,000 1,000 1,000 0,200 0,300 0,000

0,000 1,066 1,066 0,213 0,320 0,000

0,000 5,508 5,508 1,101 1,652 0,000

0,000 1,240 1,240 0,248 0,372 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,104

0,000 2,500

0,000 2,664

0,000 13,768

0,000 3,100

5,552

1,250

1,332

6,884

1,550

5,552

1,250

1,332

6,884

1,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,975

5,329

31,866

7,175

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

3.4. 3.5.

3.6.

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic Organizarea procedurilor de achizitie Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii TOTAL

26,537

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Pagina 64/92

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Deviz obiect 1 Cheltuieli eligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1 2 3

Corp adapost animale 4,5000 lei/euro din data de 00.01.1900 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente 2,500 0,563 0,600 3,100 0,698 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 351,400 79,109 84,336 435,736 98,095 compartimentari, finisaje) Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii electrice 7,000 1,576 1,680 8,680 1,954 Instalatii sanitare 7,000 1,576 1,680 8,680 1,954 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, 0,000 0,000 0,000 0,000 radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL I 367,900 82,824 88,296 456,196 102,701 PARTEA II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117 TOTAL II 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117 PARTEA III - PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice 68,292 15,374 16,390 84,682 19,064 Utilaje si echipamente de transport 6,898 1,553 1,656 8,554 1,926 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL III 75,190 16,927 18,046 93,236 20,990 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 447,090 100,651 107,302 554,392 124,808

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014 Deviz obiect 2 Cheltuieli neeligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Achizitie material biologic populare ferma (oi si capre) 4,5000 lei/euro din data de 00.01.1900 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000 compartimentari, finisaje) Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, 0,000 0,000 0,000 0,000 radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PARTEA II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PARTEA III - PROCURARE

Pagina 65/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Deviz obiect 2 Cheltuieli neeligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE Nr.crt 1 2 3

Specificatie Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Achizitie material biologic populare ferma (oi si capre) 4,5000 lei/euro din data de 00.01.1900 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241,500 54,367 57,960 299,460 67,416 241,500 54,367 57,960 299,460 67,416 241,500 54,367 57,960 299,460 67,416

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014 Deviz obiect 3 Cheltuieli eligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1 2 3

Corp tuns oi si platforma betonata spalare oi 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente 0,500 0,113 0,120 0,620 0,140 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 15,000 3,377 3,600 18,600 4,187 compartimentari, finisaje) Izolatii 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, 0,000 0,000 0,000 0,000 radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL I 16,500 3,715 3,960 20,460 4,606 PARTEA II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PARTEA III - PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje si echipamente de transport 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117 Dotari 1,266 0,285 0,304 1,570 0,353 TOTAL III 5,266 1,185 1,264 6,530 1,470 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 21,766 4,900 5,224 26,990 6,076

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Pagina 66/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

Deviz obiect 4 Cheltuieli eligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1 2 3

Platforme carosabile pietris si platforma betonata gunoi 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 18,000 4,052 4,320 22,320 5,025 compartimentari, finisaje) Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, 0,000 0,000 0,000 0,000 radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL I 19,000 4,277 4,560 23,560 5,304 PARTEA II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PARTEA III - PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 19,000 4,277 4,560 23,560 5,304

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014 Deviz obiect 5 Cheltuieli eligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Retele exterioare 4,4420 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente 0,000 0,000 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 0,000 0,000 compartimentari, finisaje) Izolatii 0,000 0,000 Instalatii electrice 0,000 0,000 Instalatii sanitare 0,000 0,000 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, 0,000 0,000 radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 TOTAL I 0,000 0,000 0,000 PARTEA II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000

Pagina 67/92

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine Deviz obiect 5 Cheltuieli eligibile In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1 2 3

4,4420 lei/euro Valoare (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro PARTEA III - PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice 28,932 6,513 Utilaje si echipamente de transport 0,000 Dotari 0,000 TOTAL III 28,932 6,513 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 28,932 6,513

Retele exterioare din data de

Mii lei

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro

6,944 0,000 0,000 6,944 6,944

35,876 0,000 0,000 35,876 35,876

TVA

8,077 0,000 0,000 8,077 8,077

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Cheltuieli eligibile

Nr.crt 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2

5.3

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro Valoare (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Organizare de santier 1,000 0,225 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,000 0,225 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 Comisioane, taxe 0,000 0,000 comisionul bancii finantatoare 0,000 cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru 0,000 controlul calitatii lucrarilor de constructii cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 0,000 urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 TOTAL 1,000 0,225

din data de

Mii lei 0,240 0,240 0,000 0,000 0,000

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 1,240 0,279 1,240 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,240

0,000 0,000 0,000 0,000 1,240

0,000 0,000 0,000 0,000 0,279

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014 Cheltuieli neeligibile

Nr.crt 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro Valoare (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro Organizare de santier lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier cheltuieli conexe organizarii de santier Comisioane, taxe comisionul bancii finantatoare cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante Pagina 68/92

51,108 47,645

0,000 0,000 0,000 11,505 10,726

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,108 11,505 47,645 10,726

3,030

0,682

0,000

3,030

0,682

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

din data de TVA Mii lei

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

5.3

Infiintare ferma de ovine si caprine Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro Valoare (fara TVA) Specificatie Mii lei Mii Euro

alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor Cheltuieli diverse si neprevazute TOTAL

0,433 51,108

0,000 0,097 0,000 11,505

din data de TVA Mii lei 0,000 0,000 0,000 0,000

06-05-2014 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 0,000 0,000 0,433 0,097 0,000 0,000 51,108 11,505

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului] Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ [Se va completa de catre solicitant cu sursele de informatii utilizate pentru fundamentarea bugetului: - pentru lucrarile de constructii se pot utiliza estimari ale proiectantului pe baza unor antemasuratori, oferte de pret solicitate pe baza listelor de cantitati; - pentru serviciile de consultanta/proiectare, precum si pentru achizitiile de bunuri se vor utiliza oferte de pret estimative obtinute de la potentiali furnizori de servicii/produse] Valorile estimate pentru lucrarile de constructie Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor rapide intocmite pe baza antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta ale executantilor de constructii din judetul _________, pentru investitii similare. Valorile estimate pentru achizitia de servicii/bunuri Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Studiul de Fezabilitate. Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Studiului de Fezabilitate, dupa Anexele C.

Pagina 69/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

6. Finantarea investitiei Din valoarea totala a investitiei de 237.479 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 48.833 EURO. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014 Cheltuieli eligibile Plan financiar Euro Ajutor public nerambursabil 48.833 Sursele de finantare pentru completarea 73.249 necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi 73.249 TOTAL PROIECT 122.082

Pagina 70/92

Cheltuieli neeligibile Euro

Total Euro 48.833

115.397

188.646

115.397

115.397 73.249 237.479

115.397

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

7. Date privind forta de munca 7.1 Total personal existent Personal existent - 0 angajati din care personal de executie – 0 angajati.

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei Locuri de munca nou-create: 2 angajati specializati in sectorul zootehnic (1 in cresterea oilor, 1 in cresterea caprelor).

7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________ Functia in cadrul organizatiei: ____________ Educatie si formare Perioada Numele institutiei de invatamant Domeniul studiat Diploma obtinuta Experienta profesionala Perioada 1. Nume angajator Functia ocupata

Pagina 71/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de ovine si caprine

II. Partile desenate o

A1. Plan general (scara 1:500)

o

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate

o

A3. Plan de arhitectura: Plan parter

o

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare

o

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

o

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 – Adapost animale

o

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 – Adapost animale

o

A8. Plan de arhitectura: Fatade corp tuns oi

o

A9. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 72/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A1. Plan general (scara 1:500)

Pagina 73/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate

Pagina 74/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A3. Plan de arhitectura: Plan parter

Pagina 75/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare

Pagina 76/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

Pagina 77/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 – Adapost animale

Pagina 78/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 – Adapost animale

Pagina 79/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A8. Plan de arhitectura: Fatade corp tuns oi

Pagina 80/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

A9. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 81/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale (Anexe C)

si intreprinderi familiale

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.3 Indicatori financiari Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt: o

Valoarea totala a investitiei propuse este de 1.054.881 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare.

o

Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.

o

Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2016.

o

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

o

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

o

Activitatea principala previzionata prin proiect este: cresterea ovinelor si caprinelor

o

Capacitatea fermei de crestere a oilor si caprelor va fi de 500 de capete (250 oi, 250 capre)

o

In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: 1. 2. 3. 4. 5.

Lapte de oaie Lapte de capra Carne de oaie in viu (miei, oi si berbeci reforma) Carne de capra in viu (iezi, capre si tapi reforma) Lana de oaie

o

Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

o

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.

o

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

o

Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a proiectului:

Amortizare echipamente si cladiri (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net) Denumire Tanc de racire lapte 500 litri Aparat de muls 4 posturi Pagina 82/92

Valoare de intrare (lei fara TVA)

Valoare amortizabila (lei fara TVA)

Durata de amortizare (ani)

Valoare amortizare anuala (lei/an)

26.652,00 8.000,00

15.991,20 4.800,00

8 8

1.998,90 600,00

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Amortizare echipamente si cladiri (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net) Denumire

Valoare de intrare (lei fara TVA)

Valoare amortizabila (lei fara TVA)

Durata de amortizare (ani)

Valoare amortizare anuala (lei/an)

Cantar animale/platforma cantarire (Lxlxh=1500x800x1200mm) Filtru auto (cu separator de hidrocarburi) Cladire TOTAL

4.000,00 13.000,00 443.485,66 495.137,65

2.400,00 7.800,00 266.091,40 297.082,59

5 8 30 -

480,00 975,00 8.869,71 12.923,61

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare INCASARI o

Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 512.593 lei.

o

Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.

o

Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 325.373 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare: Valoare credit Dobanda anuala efectiva Durata credit Perioada de gratie

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

73.249 325.373 7,64 84 24

EUR LEI % luni luni

Rata rambursata LEI

Dobanzi si comisioane LEI

Total plati catre banca LEI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072

0 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072

Pagina 83/92

Sold la sfarsitul perioadei LEI 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373 325.373

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Rata rambursata LEI

Dobanzi si comisioane LEI

Total plati catre banca LEI

0 0 0 0 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423

2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.037 2.002 1.968 1.933 1.899 1.864 1.830 1.795 1.761 1.726 1.692 1.657 1.623 1.588 1.554 1.519 1.485 1.450 1.416 1.381 1.347 1.312 1.277 1.243 1.208 1.174 1.139 1.105 1.070 1.036 1.001 967 932 898 863 829 794 760 725 691 656 621 587 552 518

2.072 2.072 2.072 2.072 7.494 7.460 7.425 7.391 7.356 7.322 7.287 7.253 7.218 7.184 7.149 7.115 7.080 7.046 7.011 6.977 6.942 6.907 6.873 6.838 6.804 6.769 6.735 6.700 6.666 6.631 6.597 6.562 6.528 6.493 6.459 6.424 6.390 6.355 6.321 6.286 6.251 6.217 6.182 6.148 6.113 6.079 6.044 6.010 5.975 5.941

Pagina 84/92

Sold la sfarsitul perioadei LEI 325.373 325.373 325.373 325.373 319.950 314.527 309.104 303.681 298.259 292.836 287.413 281.990 276.567 271.144 265.721 260.298 254.875 249.453 244.030 238.607 233.184 227.761 222.338 216.915 211.492 206.070 200.647 195.224 189.801 184.378 178.955 173.532 168.109 162.686 157.264 151.841 146.418 140.995 135.572 130.149 124.726 119.303 113.881 108.458 103.035 97.612 92.189 86.766 81.343 75.920

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Anul

Luna

Anul 7 de prognoza

Anul 6 de prognoza

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna TOTAL

o

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Rata rambursata LEI

Dobanzi si comisioane LEI

Total plati catre banca LEI

5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.373

483 449 414 380 345 311 276 242 207 173 138 104 69 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.827

5.906 5.872 5.837 5.803 5.768 5.734 5.699 5.665 5.630 5.596 5.561 5.526 5.492 5.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.200

Sold la sfarsitul perioadei LEI 70.497 65.075 59.652 54.229 48.806 43.383 37.960 32.537 27.114 21.692 16.269 10.846 5.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.

PLATI o

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform tabelului de mai sus.

o

Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile din ferma. In perioada de implementare solicitantul nu desfasoara activitate si nu inregistreaza costuri cu materii prime si materiale consumabile pentru functionare.

o

Linia 24 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente costurilor cu personalul angajat. In perioada de implementare a investitiei nivelul costurilor este 0, solicitantul nu are angajati si nu desfasoara activitatea productiva prevazuta in proiect.

o

Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 1.007.227 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).

Pagina 85/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune INCASARI Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor pe perioada de operare se realizeaza pornind de la urmatoarele ipoteze: o

Dupa finalizarea investitiei solicitantul va detine in exploatare o ferma cu 250 de oi montate din rasa turcana, 6 berbeci de reproductie din aceeasi rasa, 250 capre montate din rasa carpatina si 4 tapi de reproductie din aceeasi rasa.

o

Prolificitatea raselor de oi si capre luata in calcul la realizarea previziunilor este de 110 % (la 100 de capre/oi montate se nasc 110 iezi/miei), fecunditatea raselor a fost calculata la 100%.

o

Oile si caprele se monteaza natural o data pe an (august-septembrie la oi septembrie-octombrie la capre). Perioada de gestatie atat la oi cat si la capre este de aproximativ 150 de zile (5 luni).

o

Pierderile luate in calcul pentru materialul biologic rezultat in urma fatarilor anuale sunt de 1,5 % din totalul mieilor/iezilor.

o

Mieii/iezii sunt crescuti pana la varsta de 3 luni (greutate medie 20kg/miel si 15kg/ied) si apoi sunt valorificati in viu.

o

Din mieii/iezii nascuti 25 % dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75 % sunt vandute la 3 luni. Din mieii/iezii nascuti 2 % dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98 % sunt vanduti la 3 luni.

o

Tinand cont de ipotezele enuntate mai sus rezulta o productie totala de carne in viu de: 

o

o

o

234 de miei si 234 de iezi in primii 2 ani de operare, 266 de miei si 266 de iezi in anii 3 si 4 de operare si 272 de miei si 272 de iezi in anul 5 de operare = 4.680 kg miei si 3.510 kg iezi in primii 2 ani de operare, 5.320 kg miei si 3.990 kg iezi in anii 3 si 4 de operare si 5.440 kg miei si 4.080 kg iezi in anul 5 de operare

Pretul mediu pentru 1 kg. de carne in viu luat in calcul in realizarea previziunilor de incasari este: 

10 lei/kg. miel15 lei/kg. ied

S-au luat in calcul urmatoarele productii medii de lapte: 

Oi din rasa turcana 1,2 l lapte/zi/capCapre din rasa carpatina 1,5 l lapte/zi/cap

Durata de lactatie luata in calcul este: 

210 zile oi (7 luni)240 zile capre (8 luni)

o

Din totalul productiei de lapte rezultate s-a previzionat ca 40% este destinat consumului mieilor/iezilor si consumului propriu iar restul de 60% este destinat vanzarii.

o

Tinand cont de ipoteze enuntate mai sus rezulta o productie totale de lapte de: 

o

37.800 l lapte de oaie si 54.000 l lapte de capra in primii 2 ani de operare, 42.940,80 litri de lapte de oaie si 61.344 de litri de lapte in anii 3 si 4 de operare si de 43.696,80 de litri lapte de oaie si 62.424 de litri lapte de capra in anul 5 de operare

Pretul mediu pentru un litru de lapte valorificat este de: 

1,3 lei/l pentru laptele de oaie2,6 lei/l pentru laptele de capra

Pagina 86/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

o

S-au mai previzionat incasari din vazarea de lana de oaie.

o

Oile se tund o data pe an iar productia de lana pentru rasa turcana luata in calcul este de 3,5 kg/cap

o

Din ipotezele enuntate mai sus rezulta o productie totala de lana de: 

o

1.025,50 kg. in primul an de operare, 1.155 de kg in anul 2 de operare, 1.302 kg de lana in anul 3 de operare, 1.319 kg. in anul 4 si 1.337 kg in anul 5 de operare

Pretul mediu de vanzare al kg de lana de oaie luat in calcul in realizarea previziunilor a fost de 1,5 lei/kg

Prezentam in tabelele de mai jos capacitatile fizice previzionate si veniturile anuale ale fermei calculate in baza ipotezelor prezentate: Oi Nr. 1 2 3 4 5 Oi Nr. 1 2 3 4 5

Capre Nr. crt 1 2 3 4 Capre Nr. crt 1 2 3 4

Productie fizica Lapte Carne viu (miei) Oi reforma Berbeci reforma Lana

Venituri anuale Lapte Carne viu (miei) Oi reforma Berbeci reforma Lana Total

Productie fizica Lapte Carne viu (iezi) Capre reforma Tapi reforma

Venituri Lapte Carne viu (iezi) Capre reforma Tapi reforma Total

U.M l kg cap cap kg

Anul 1 37.800,00 4.680,00 0,00 0,00 1.025,50

U.M Lei Lei Lei Lei Lei -

Anul 1 49.140,00 46.800,00 0,00 0,00 1.538,25 95.940,00

U.M l kg cap cap

U.M Lei Lei Lei Lei -

Anul 1 54.000,00 3.510,00 0,00 0,00

Anul 1 140.400,00 52.650,00 0,00 0,00 193.050,00

Anul 2 37.800,00 4.680,00 0,00 0,00 1.155,00

Anul 2 49.140,00 46.800,00 0,00 0,00 1.732,50 95.940,00

Anul 2 54.000,00 3.510,00 0,00 0,00

Anul 2 140.400,00 52.650,00 0,00 0,00 193.050,00

Anul 3 42.940,80 5.320,00 34,00 3,00 1.302,00

Anul 3 55.823,04 53.200,00 13.600,00 900,00 1.953,00 123.523,04

Anul 3 61.344,00 3.990,00 34,00 3,00

Anul 3 159.494,40 59.850,00 11.900,00 900,00 232.144,40

Anul 4 42.940,80 5.320,00 34,00 3,00 1.319,50

UM/an Anul 5 43.696,80 5.440,00 39,00 3,00 1.337,00

Anul 4 55.823,04 53.200,00 13.600,00 900,00 1.979,25 123.523,04

lei/an Anul 5 56.805,84 54.400,00 15.600,00 900,00 2.005,50 127.705,84

Anul 4 61.344,00 3.990,00 34,00 3,00

UM/an Anul 5 62.424,00 4.080,00 39,00 3,00

Anul 4 159.494,40 59.850,00 11.900,00 900,00 232.144,40

lei/an Anul 5 162.302,40 61.200,00 13.650,00 900,00 238.052,40

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12 din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI o

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada de implementare.

o

Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile din ferma.

Pagina 87/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de 145.214 lei in anul 1 de operare, reprezentand: o costuri cu materii prime care cuprind costurile cu achizitia furajelor pentru hrana animalelor -

In reteta de furajare s-a luat in calcul sistemul de crestere in stabulatie permanenta a animalelor

-

Pentru asigurarea hranei animalelor s-au luat in calcul 2 cicluri de hranire: 8 luni hrana de pasune (masa verde) – martie-octombrie si 4 luni furaje concentrate specifice perioadei de stabulatie de iarna.

-

La calcularea retetei furajere pentru berbeci si tapi s-a tinut cont de cerintele de hrana atat pentru perioada de repaos sexual (9 luni/an – lunile noiembrie –iulie) cat si de perioada de pregatire pentru monta si monta (3 luni pe an – lunile august - oct);

-

La calcularea retetei furajere pentru oi si capre s-a tinut cont de cerintele de hrana pentru perioadele diferite de gestatie si lactatie (primele 3 luni de gestatie, ultimele 2 luni de gestatie si primele 2 luni de lactatie).

-

In cazul retetei furajere pentru tineretul ovin si caprin (oile si caprele, berbecii si tapi opriti din anul precedent pentru prasila si reproductie) s-a tinut cont de cerintele de hrana pentru categoriile de varsta si greutate din care fac parte.

-

In cazul retetei de furajare a mieilor si iezilor destinati valorificarii s-a tinut cont de cerintele de hrana a categoriei din care fac parte. In calcularea ratiilor s-a tinut cont de faptul ca in prima luna de viata miei si iezii se hranesc cu lapte matern.

Prezentam in continuare cantitatea de furaj si costul cu furajarea pentru categoriile de animale prezente in ferma. Reteta de furajare a fost calculata pentru un cap/an Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reteta furajare anuala ovine Masa verde Paie ovaz Fan lucerna Porumb siloz Sfecla furajera Morcovi Porumb Ovaz Grau Srot floarea soarelui Lucerna Sare bucatarie Reteta furajare anuala caprine Masa verde Fan natural Fan leguminoase Sfecla furajera Tarate de grau Sroturi Siloz Fan lucerna Lucerna Porumb

UM kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Consum anual ovine (UM/an/cap) Tineret Miei 0-3 Berbeci Oi Mame ovin luni 1.725 975 1.440 195 150 60 246 201 120 120 165 120 120 108 60 90 18 18 12 6 27 12 48 6 6 6 24 6 30 36 36 14 Consum anual caprine (UM/an/cap)

UM kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Tapi 2.220 300 90 0 0 27 360 0 0 159

Pagina 88/92

Capre Mame 1.920 240 0 480 144 12 0 0 0 0

Tineret caprin 1.200 200 0 180 72 0 144 0 0 80

Iezi 0-3 luni 0 0 0 0 0 0 0 30 0 6

Studiu de fezabilitate

Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18

Infiintare ferma ovine si caprine

Reteta furajare anuala caprine Ovaz Grau Orz Orz uruit Porumb uruit Morcovi Otava Sare bucatarie

Consum anual caprine (UM/an/cap) UM kg kg kg kg kg kg kg kg

Tapi 45 0 36 45 45 270 360 36

Capre Mame 0 0 0 0 0 0 0 36

Tineret caprin 0 0 24 0 0 0 0 14

Iezi 0-3 luni 6 6 0 0 0 0 0 0

Consum anual ovine (lei/an/cap) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reteta furajare anuala Masa verde Paie ovaz Fan lucerna Porumb siloz Sfecla furajera Morcovi Porumb Ovaz Grau Srot floarea soarelui Lucerna Sare bucatarie Creta furajera

UM

Lei/UM

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

0,02 0,15 0,2 0,3 0,25 0,25 0,5 0,5 0,6 1 0,3 0,1 1

TOTAL

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Reteta furajare anuala Masa verde Fan natural Fan leguminoase Sfecla furajera Tarate de grau Sroturi Siloz Fan lucerna Lucerna Porumb Ovaz Grau Orz Orz uruit Porumb uruit Morcovi Otava Sare bucatarie

UM

Lei/UM

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

0,02 0,12 0,20 0,30 0,35 0,25 0,05 0,20 0,30 0,50 0,50 0,60 0,40 0,50 0,40 0,30 0,10 0,10

TOTAL Pagina 89/92

Berbeci 34,50 29,25 49,20 36,00 30,00 22,50 9,00 13,50 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 227,55

Oi Mame Tineret ovin Miei 0-3 luni 19,50 22,50 40,20 49,50 27,00 0,00 9,00 6,00 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 180,90

28,80 9,00 24,00 36,00 15,00 0,00 6,00 24,00 3,60 24,00 0,00 1,40 0,00 171,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 6,00 9,00 0,00 0,00 21,00

Consum anual caprine (lei/an/cap) Capre Tineret Tapi Iezi 0-3 luni Mame caprin 44,40 38,40 24,00 0,00 36,00 28,80 24,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 54,00 0,00 0,00 50,40 25,20 0,00 6,75 3,00 0,00 0,00 18,00 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 0,00 40,00 3,00 22,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,60 14,40 0,00 9,60 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 1,40 0,00 400,65 268,20 185,40 15,60

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

o costuri cu medicamentele: -

In previzionarea acestor costuri s-a tinut cont de un program sanitar veterinar profilactic atat pentru capre cat si pentru oi.

-

Acest tratament prevede vaccinuri si deparazitari anuale dupa urmatorul program:  Intre 20 nov si 15 dec se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.  Intre 15 dec si 15 ian, vaccinarea impotriva agalaxiei contagioase ovine/caprine (urmat de rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior), 1ml/animal subcutanat indiferet de talia animalului.  Intre 01 ian si 15 ian se face vaccinarea impotriva mamitei gangrenoase.  Vaccinarea contra antraxului se face primavara (aprilie) (caprine peste 2 luni 0,1ml, ovine peste 2 luni 0,2ml, subcutanat)  Deparazitarea la intrarea in stabulatie, toamna, in timpul gestatiei se face deparazitarea interna cu derivati de benzimidazoli (1ml/10 kg greutate vie repeta dupa 24 de ore)  Deparazitarea la iesirea din stabulatie, dupa fatare, se administreaza 1ml/50 kg greutate vie, subcutanat.  Deparazitarea externa la oi (tratamentul pentru raie) se face prin imbaiere, aplicatii de solutii Pour-on. Tratamentul se face intre 15 mai si 15 iunie. In cazul imbaierilor se fac obligatoriu doua imbaieri la interval de 7 zile.

-

Costurile cu medicamentele sunt detaliate astfel:

Medicatie oi/capre 1. Vaccin impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) Necesar vaccinari Pret/cap Cost / ferma vaccin impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) 2. Vaccin AGALAXIN Romvac Necesar vaccinari Pret/cap Cost / ferma vaccin AGALAXIN Romvac 3. Vaccin AGALAXIN Forte Necesar vaccinari Pret/cap Cost / ferma vaccin AGALAXIN Forte 4. Vaccin CARBOROMVAC-I Necesar vaccinari Pret/cap Cost / ferma vaccin CARBOROMVAC-I 5. Deparazitare interna la intrarea in stabulatie Doza recomandata Pret Cost / ferma deparazitare interna toamna 6. Deparazitare interna la intrarea in stabulatie Necesar deparazitari Doza recomandata Pret Cost / ferma deparazitare interna toamna 6. Deparazitare internaprimavara Necesar deparazitari Pagina 90/92

Valori 2 0,60 600,00 Valori 2 0,50 500,00 Valori 1 1,00 500,00 Valori 1 1,00 500,00 Valori 6 0,06 180,00 Valori 2 6 0,06 360,00 Valori 1

UM vaccinari lei/cap lei/ferma UM vaccinari lei/cap lei/ferma UM vaccinari lei/cap lei/ferma UM vaccinari lei/cap lei/ferma UM ml/cap lei/ml lei/ferma UM deparazitari ml/cap lei/ml lei/ferma UM deparazitari

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

Medicatie oi/capre Doza recomandata Pret Cost / ferma deparazitare interna primavara Cost / ferma medicatie

1 1,00 500,00 3.140,00

ml/cap lei/ml lei/ferma lei/ferma/an

o costuri cu materiale consumabile: -

Au fost previzionate costuri pentru asigurarea asternutului permanent din adapostul animalelor  S-a luat in calcul un consum de 0,5 kg paie pe zi/cap de animal rezultand un consum anual de aproximativ 9.000 kg pe an la un cost mediu de 0,10 lei/kg de paie

-

Au fost previzionate costuri cu detergenti si dezinfectati pentru curatirea fermei.  La previzionarea acestor costuri s-a luat in calcul dezinfectarea si curatarea completa a fermei de 2 ori pe an cu un cost de 750 de lei pentru detergentii si dezinfectantii folositi la o procedura de dezinfectie si curatare.

-

Costurile cu materialele consumabile sunt detaliate astfel:

Costuri materiale consumabile Cheltuieli cu asternutul permanet (paie) Detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/dezinfectarea adaposturilor Cheltuieli totale/an o

900 1.500 2.400

lei/an lei/an lei/an

Costuri cu utilitatile au fost previzionate dupa cum urmeaza:

Consum utilitati Consum mediu de energie electrica Pret energie electrica Energia electrica

5.000,00 0,53 2.650

kW/ferma/an lei/kW lei/an

-

Consumul mediu de energie electrica pentru ferma a fost previzionat tinand cont de faptul ca, incalzirea adaposturilor pentru animale se face cu convectoare termoeelctrice alimentate la prize electrice de 220V si de faptul ca alimentarea cu apa se realizeaza din putul forat din cadrul fermei, costul acesteia regasindu-se in energia electrica consumata pentru pompare.

-

A fost previzionat un consum mediu de energie electrica de aproximativ 5.000 kW /ferma/an.

-

Consumul de apa de baut pentru animale este de cca. 8-10 l/cap/zi, totalizand un consum de 1.825 mc/an.

Sintetizand datele prezentate anterior, costurile cu materiile prime si materiale pentru cei 5 ani de operare sunt prezentate in tabelul urmator: Plati pentru desfasurarea activitatilor productive 1. Plati pentru materii prime si materiale - furajare ovine - furajare caprine - medicamentatie ovine si caprine - materiale consumabile (asternut permanent, dezinfectarea fermei, etc) - utilitati (energie electrica, apa, etc) o

Anul 1 operare

Anul 2 operare

Anul 3 operare

Anul 4 operare

Anul 5 operare

145.213,70

158.430,10

178.541,30

180.327,30

182.792,40

57.860,90 79.162,80 3.140,00

64.217,50 86.022,60 3.140,00

72.581,75 97.769,55 3.140,00

73.440,75 98.696,55 3.140,00

74.471,25 100.131,15 3.140,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

Linia 24 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente: o Costurile cu personalul angajat: Pagina 91/92

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma ovine si caprine

-

Aceste cheltuieli au fost previzionate tinand cont de salariile medi pe diferitele categorii de personal si numarul de angajati la nivelul unui an.

-

Gradul de dotare al fermei si tehnologia de crestere adoptata va permite ingrijirea si exploatarea animalelor de catre solicitant impreuna cu membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii vor fi create 2 locuri de munca pentru 2 persoane specializate in cresterea ovinelor si caprinelor).

Cheltuieli cu personalul Personal

Nr. pers.

Total plati cu personalul

2 -

Muncitori ferma

Costuri salariale lunare, inclusiv contributii la asigurari sociale 1.152 -

Plati totale anuale Lei 27.648 27.648

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net Denumire plata TVA Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala Impozit pe venitul net TOTAL

An 1 operare 28.125 3.425 955 32.556

An 2 operare 25.605 1.389 396 27.441

An 3 operare 34.864 6.199 6.601 47.672

An 4 operare 34.523 6.395 7.138 48.064

An 5 operare 36.004 7.008 8.823 51.842

9.3 Indicatori financiari In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform ipotezelor anterioare: Nr.crt. 1 2 3 4 5 6

Anul Specificatie Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2 Rata de actualizare Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3 Valoare

LEI

861.433

ANI

3,3552

Numeric

1,34

1,27

1,96

Total an 4

Total an 5

2,07

2,34

242.442

281.205

8% LEI LEI

1.009.010 190.904

Pagina 92/92

185.425

212.523

Copyright © 2023 DOKUMEN.SITE Inc.