Pi at a 72 de marti 15 septembrie 2009

March 17, 2018 | Author: piataseverineana | Category: Economic Integration, Eurozone, Euro, Notes (Finance), Economy (General)


CommentsDescription

Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 1 2 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 3 @ Executãm lucrãri construcþii, interior, exterior, G, F, P, placãri, tencuieli, zugrãveli, rigips, etc. Calitate. preþ neg. Tel. 0768-424442 (118288) @ Filmãri video ºi foto pentru fiecare moment imELECTRICE- portant din viaþa ta ELECTRONICE nunta, cununie, botez. Tel. [email protected] Reparaþii 949491 (118260) maºini de spãlat automate cu piese de import la MENAJdomiciliul clientului ÎNTREÞINERE în tot judeþul Mehedinþi, deþin ºi @ C a u t aduc la comandã persoanã pentru piese. Tel. 0727- îngrijire bãtrânã cu 747910, 0770- picior amputat, @ E c h i p ã 964290, 0756- diabeticã în sat instalator ºi electri- 935864 (118252) Bistriþa - Isverna, cian executãm Reparaþii asigur, cazare, lucrãri în domeniul @ masã ºi salariu instalaþiilor electrice TV color la ºi sanitare de toate domiciliulclientului. motivant. Tel. tipurile. Preþuri Tel. 0722-673754 0 7 2 1 - 0 7 9 8 8 7 , 0770-836113 avantajoase. Tel. (118267) 0751-581557, 0755(118285) @ R e pa r ã m 572399 (118269) ieftin frigidere, @ C a u t @ Executãm congelatoare, lãzi, persoanã sau la preþuri corecte ºi vitrine ºi combine fafamilie care sã negociabile lucrãri frigorifice la locuiascã la þarã de amenajãri domiciliul clientului (com Bâcleº, interioare ºi indiferent de exterioare, gresie, localitate. Oferim condiþii deosebite), ofer salariu + alte faianþã, tavane false g a r a n þ i e . ºi rigips decorativ, Posibilitate ºi în facilitãþi.Tel. 0733izolaþie polistiren, 853354 glet tencuit, rate. Încãrcãm termopane, parchet clime auto cu freon. laminat, calitate Tel. 0352-806529, excepþionalã. Tel. 0 7 4 0 - 7 8 3 8 2 4 , TOPOGRAFIE0745-622466, 0743- 0 7 7 0 - 6 9 9 8 2 3 PROIECTARE (118275) 554340 (118256) @ Persoanã @ Execut lucrãri zidãrie, FOTO-VIDEOtencuialã, ºape, AUDIO gresie, faianþã, glet, lavabilã, parchet @ Profesional laminat. Tel. 0730- filmãri video, 743064 (118276) fotoreportaj, @ E x e c u t editare, montaj, foto instalaþii electrice de albume interior ºi exterior, digitale, copiez pe automatizãri, repar DVD, casete Vºi execut aparate HS, mini DV, CD. electrice de sudurã. Preþ neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0728- 0 7 3 1 - 3 8 9 7 7 7 (118258) 076561 (118282) @ Execut documentaþii tehnice, cadastrale, intabulãri în cartea funciarã pentru case, terenuri, apartamente, la preþuri minime. Tel. 0729-960787,0352800160, 0252325409 (118286) @ Aduc nisip, balast, sorturi, pãmânt vegetal, evacuez moloz, etc. cu autobasculantã ºi Dacia Papuc la cantitãþi mici. Preþuri atractive. Tel. 0722-895023, 0770-745243 (118264) TRANSPORT @ Transport marfã oriunde în þarã, cu camionete acoperite sau descoperite, cu sau fãrã remorcã. Tel. 0748-286248, 0723-787715 (118251) @ Transport marfã intern ºi extern, capacitate camioane 36 mc, 4,5 tone; furgonetã 20 mc, 2,5 tone + camion furgonetã. Preþuri negociabile. Tel. 0744-559181, 0724-080607, 0252-316515 (118254) ALTE DOMENII @ Realizez afiºe, fluturaºi, reviste, broºuri, meniuri, bannere, site - uri web. Tel. 0747-042004 (118262) @ V â n d curãþãtoriespãlãtorie textile, ecologicã, a p a r a t u r ã performantã, contracte viablie. @ V â n d Tel. 0743-138344, CONSTRUCÞII, pensiune 9 camere dupã ora 15:00 AMENAJARI, complet utilatã, salã (118250) INSTALAÞII conferinþe, restau- @ Vând 2 Execut rant 2 terase foiºor, autorizaþi taxi cu 2 @ lucrãri amenajãri piscinã, teren tenis, Dacia Logan, an interioare, gresie, suprafaþã totalã 2006, GPL faianþã, rigips, glet, 2800 mp. Preþ omologat, stare lavabilã, etc. La 350000 euro, ac- bunã, acte + taxe la cea mai bunã echipate calitate. Tel. 0749cept rate. Tel. 0729- zi, complet. Preþ 25000 942978 (118273) 121177, 0724euro / variante. Tel. 295833 (117015) Execut 0729-001800 @ a m e n a j ã r i @ V â n d (118292) interioare ºi microfermã de @ V â n d exterioare de laAla Chinchilia24familii afacere la cheie Z, case ºi (5+1) + 200 pui, (restaurant) cu vad apartament, gresie, complet utilatã, cu format pe De 70 faianþã, parchet, p r e l u a r e a accept schimb cu lavabilã, ºapã, altã proprietate, zidãrie, tencuialã, contractului de exexclus teren. izolaþii ploistiren, port, accept Informaþii la tel. forme rigips. Rog ºi variante. Tel. 0729- 0766-461970 între ofer seriozitate. 121177, 0724- orele 10 - 16 Tel. 0744-693061 295833 (117110) (118266) (118296) CERERI @ Doresc sã îngrijesc bãtrâni oriunde în þarã, contra cost sau locuinþã, dispusã sã locuiesc împreunã. Tel. 0788-910160 (118436) fizicã autorizatã execut cadastru ºi intabulare în carte funciarã. Tel 0723332890 (118253) 4 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 AFACERI Cumpãr firmã fãrã datorii cu profit pe 2008 ºi 1 - 2 luni rulaj în 2009 Tel. 0746-272860 VÂND 2 AUTORIZAÞII TAXI CU 2 DACI LOGAN, AN 2006, GPL OMOLOGAT, STARE BUNÃ,ACTE + TAXE LA ZI, ECHIPATE COMPLET. PREÞ 25000 EURO / VARIANTEAUTO Vând afacere la cheie (Restaurant) cu vad format pe DE 70 accept schimb cu altã proprietate , exclus teren. Tel. 0766-461970 între orele 10.00 - 16.00 Tel. 0729-001800 IMPORTANT! Toate anunþurile de la rubricaAfaceriServicii sunt cu platã ºi se achitã la sediul Piaþa Severineanã din str. Traian nr. 46. SERVICII DIVERSE Executãm interioare ºi exterioare, gresie, faianþã, glet, zugrãveli, rigips, parchet, polistiren, etc. La cea mai bunã calitate IMPORTANT! Toate anunþurile de la rubricaAfaceriServicii sunt cu platã ºi se achitã la sediul Piaþa Severineanã din str. Traian nr. 46. Tel. 0749-942978 Aduc balast, nisip, pãmânt vegeta,16 t, la comandã, transport mobilã ºi alte mãrfuri 36 mc, tarife negociabile REPARATII Executãm lucrãri interioare, exterioare, tencuit, glet, faianþã, gresie, parchet, rigips, calitate. Preþuri neg. Tel. 0722-686997 Tel. 0768-424442 Executãm lucrãri de construcþii la preþuri avantajoase, gresie, faianþã, glet, lavabilã, polestiren, tencuieli, zidãrie, marmurã, ºape, tencuieli decorative, stuc veneþian marmurino, etc Tel. 0741-909092, 0743-112856 Echipã instalator ºi electrician, executãm lucrãri în domeniul instalaþiilor electrice ºi sanitare, termice de toate tipurile. Preþuri avantajoase Reparaþii TV color la domiciliul clientului Tel. 0722-673754 Execut instalaþii electrice de interior ºiexterior, Automatizãri, repar ºi execut aparate electrice de sudurã. Preþ neg. Caut persoanã sau fafamilie care sã locuiascã la þarã (com Bâcleº, condiþii deosebite), ofer salariu + alte facilitãþi IMPORTANT! Toate anunþurile de la rubricaAfaceriServicii sunt cu platã ºi se achitã la sediul Piaþa Severineanã din str. Traian nr. 46. Tel. 0751-581557, 0755-572399 EXECUT LUCRÃRI AMENAJÃRI INTERIOARE, GRESIE, FAIANÞÃ, RIGIPS, POLISTIREN, INSTALAÞII ELECTRICE. PREÞ NEGOCIABIL. TEL. 0748-989694 Tel. 0728-076561 Tel. 0733-853354 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ V â n d garsonierã, conf. 1, str. Topolniþei, nr. 15, bl. G1, sc. 1, ap. 57, G+F+P+T+AC, uºã metalicã, modificat ºi transformat în ap. 2 camere, complet mobilat ºi utilat, balcon închis, baie cu cadã. Preþ neg. Tel. 0762-997873, 0767565830 (118272) 5 @ V â n d garsonierã, zona Autogarã, complet mobilatã, izolaþie. Preþ neg. Tel. 0729-884574 (118429) @ V â n d garsonierã, conf. I, et. III, baie cu cadã, balcon închis, zonã liniºtitã. Preþ 100000 lei. Tel. 0352-407208, @ V â n d 0741-464825(118449) garsonierã, conf.1, Schela, bl. Meva 3, sc.2, ap.1, str. Timiºoarei, nr. 161, ALTE G+F+P+T+uºi LOCALITAÞI schimbate, cadastru, instalaþie nouã. Preþ @ V â n d 700000 lei . Tel. 0726- garsonierã în ªimian, 113320, 0743-139631 bloc A 37, sc.2, ap.11, (118313) et. 2, suprafaþã 60 mp @ V â n d + boxã, posibilitate garsonierã confort 1, mansardare. Preþ neg. et.3, zona Alion colþ Tel. 0729-041924. cu Independenþei, (115235) fãrã îmbunãtãþiri, bine întreþinutã. Preþ neg. Tel. 0722-333883. (118315) @ V â n d garsonierã, o camerã, baie, hol, îmbunãtãþiri, G+F+P, uºã metalicã, @ V â n d termopane. Preþ 50000 garsonierã conf. 1, lei neg. Tel. 0755zona Criºan, bl. W3, 621331 (118350) T+G+P+F, mobilatã ºi V â n d utilatã. Preþ 27700 @ euro neg. Tel. 0746- garsonierã, conf. 1, 377802, 0751-528752 îmbunãtãþiri. Preþ neg. Tel. 0770-657776 (117031) (118358) @ V â n d V â n d garsonierã, conf. I, Bd. @ garsonierã conf.1 în Revoluþiei, bl. B2, bloc de apartamente, cadastru, geam et.4 cu acoperiº din termopan, apometre, tablã. Preþ 90000 lei parchet, uºã metalicã, neg. Tel. 0770-794167, îmbunãtãþiri. Preþ 0755-458034. (118380) 100000 lei. Tel. 0722404748, 0757-067505 @ Vând urgent (117215) garsoniera Veterani cu Independenþei, nr. @ V â n d 32, bl. G24, confort 1, garsonierã conf. 1, et.2. Preþ 26000 euro zona Bulevard, Bl. C1, neg. Tel. 0352-402964, et. 3, utilatã, toate 0720-839257 (118393) îmbunãtãþirile, accept V â n d credit bancar. Preþ @ neg. Tel. 0752-335087, garsonierã conf.1, 0720-864052(117216) foarte spaþioasã, zona Hotel Traian, @ V â n d modernizatã recent garsonierã, et. 1, bl. tot confortul, et.7/ 10 W3 lângã Biserica de în bl. C1, ap. 86. Preþ Carton, AC, multiple 95000 neg. Tel. 0753îmbunãtãþiri. Preþ neg. 974957, 0771-523407. Tel. 0727-343213 (118398) (117806) @ V â n d @ V â n d garsonierã deosebitã garsonierã, conf. I ultra-centralã, 36,34 sporit, 51 mp, camera mp, et 3, bl 10 etaje, 2 4,5 x 6 m, bucãtãria 3 x lifturi, multiple 3,30 m, hol, balcon, în îmbunãtãþiri, str Schela, îmbunãtãþiri, Corneliu Savoiu, Bl c1 sobã teracotã. Preþ ,Ap 46. Preþ 26.500 85000 lei neg. Tel. euro neg. Tel. 07290755-121973(118270) 026381 (118399) DR.TR.SEVERIN VÂND APARTAMENT2 CAMERE, 56 MP, CUTERASÃ, COMPLET RENOVAT, INSTALAÞII ELECTRICêI APà NOI, ÎN SCHELA, BL. 5, ET. 2. PREÞ NEG. TEL. 0723236615, 0727289027 (118268) VÂND APARTAMENT2 CAMERE, BALCONMARE LAB-DULT. VLADIMIRESCU, COMPLET RENOVAT, ET. 2. PREÞ 53500 EURO.TEL. 0742-982265 (118230) VÂND APARTAMENT2 CAMERE, SEMIDEC., ZONAPÃCII, ET.3, FÃRà ÎMBUNÃTÃÞIRI, SUPRAFAÞà 52,06 MP. PREÞ 37000 EURO NEG. TEL. 0749060400. (116467) DR.TR.SEVERIN VÂND GARSONIERà CONF. 1 LA B2, ET.6, AP.81, ZONA CRIHALA DUNÃREA, COMPLET MOBILATà ªI UTILATà BINE ÎNGRIJITÃ. PREÞ 25000 EURO. TEL. 0252-324747, 0745-466965. (116423) @ V  N D GARSONIERÃ, CONF.I, STR. TOPOLNIÞEI, NR. 15, BL. G1, SC. 1, PARTER, MICI ÎMBUNÃTÃÞIRI. PREÞ 27000 EURO NEG. TEL. 0252394191, 0723173997 (111960) @ V  N D U R G E N T GARSONIERÃ, CONF.I,LASENSUL GIRATORIU, ET. 1, R E C E N T R E N O VAT à , A R A T à IMPECABIL, MULT I P L E ÎMBUNÃTÃÞIRI. PREÞ 75000 LEI NEG. TEL. 0744514602 (118224) @ V â n d garsonierã conf. 1, et. 3, lift, bloc cãrãmidã, balcon interior, pe Bd. Revoluþiei 1989 nr. 3, bl. B2. Preþ 32000 euro neg. Tel. 0720-182165. (115201) @ V â n d garsonierã conf. 1, str. Alion, et.4, îmbunãtãþiri, AC+P+T, uºã metalicã. Preþ 26000 euro. Tel. 0723767009, 0728-067799. (116458) 6 @ V  N D APARTAMENT 2 CAMERE ÎN GURA VÃII. PREÞ 55000 LEI. TEL. 0757788792, 0252342199 (115976) @ V  N D APARTAMENT 2 C A M E R E , DECOMANDAT, ETAJ 4,ACOPERIª REZISTENT, STR. GHE. I. ªIªEªTI. PREÞ NEG. TEL. 0723-242306, 0723282642. (115658) @ V  N D APARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1, 3 TERASE, 65 MP, DEC., MICI ÎMBUNÃTÃÞIRI, S T R . KOGÃLNICEANU COLÞ CU CICERO. PREÞ 39000 EURO. TEL. 0745-404232 (118277) @ V  N D APARTAMENT 2 CAMERE, DEC., M U LT I P L E ÎMBUNÃTÃÞIRI, G+F+P+AC, ET. 3, STR.ORLYCUSTR. KOGÃLNICEANU. PREÞ NEG. TEL. 0722-680035, 0723608501 (116981) @ V  N D APARTAMENT 2 CAMERE, DEC., PE BD. IULIU MANIU, L  N G à STOMATOLOGIE, ET. 1, RECENT AMENAJAT. PREÞ 50000 EURO. TEL. 0770-776533 (118279) @ V â n d apartament 2 camere, semidec., et.3, 1 balcon, zona Autogarã, str. Brâncoveanu, nr. 262, colþ cu str. Cãlãraºi, cadastru. Preþ 130000 lei neg. Tel. 0742171985, 0252-311489. (114923) @ V â n d apartament 2 camere, semidec., G+F+P+T+ AC, et. 3, bl. Z5, str. Criºan Z5, vizavi de Intim. Preþ neg. Tel. 0723-359929, 0757024728(115114) @ V â n d apartament 2 camere, cartierul Crihala, bl. H3, sc.4, et.1, ap.10, îmbunãtãþiri G+F+P+T, uºã metalicã, balcon mãrit ºi închis. Preþ 30000 euro neg. Tel. 0744240572. (115680) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ V â n d apartament 2 camere, dec., mobilat, utilat, et.4, zona Carrefour, posibilitate preluare ipotecã. Preþ neg. Tel. 0749-114239, 0352411433(116888) @ V â n d apartament 2 camere, fãrã îmbunãtãþiri, str. Orly, nr. 92, bl. M2, et. 4. Preþ neg. Tel. 0728283241, 0728-076032 (117901) @ V â n d apartament 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, cadastru, zona Crihala (K-Market). Preþ neg. Tel. 0743138344 dupã ora 15,00 (118225) @ V â n d apartament 2 camere, et. 1, dec., zona Cicero, cu îmbunãtãþiri. Preþ 150000 lei. Tel. [email protected] V  N D 485513, 0771-754310, APARTAMENT 2 0747-541502(116834) CAMERE, DEC., ULTRACENTRAL, @ Vând sau 65 MP, T+AC, schimb apartament 2 P O S I B I L I TAT E camere, dec., zona MANSARDARE, 2 Crihala, cu garsonierã BALCOANE. PREÞ conf I + diferenþa. Preþ 60000 EURO NEG. neg. Tel. 0751-993689, TEL. 0741-969156 0756-122141(116857) (118193) @ V  N D APARTAMENT 2 C A M E R E , DECOMANDAT, PARTER, PE BD. REVOLUÞIEI (OBELISC). PREÞ 135000. TEL. 0744236299 (118280) @ V â n d apartament 2 camere, et. 1, zona Crihala, G+F+P+T, boiler,AC, rulouri, zonã liniºtitã, liber, cadastru. Preþ neg.Tel. 0743-116772. (117001) @ V â n d apartament 2 camere, @ V â n d dec., et.2, mici apartament 2 camere îmbunãtãþiri, str. Ghe. modificat în 3 camere, Anghel (fosta multiple îmbunãtãþiri, Toamnei), zona vile . G+F+P, parter, zonã Preþ neg. Tel. 0729liniºtitã la bl. R9, sc. 142784(118247) 1, ap. 1. Preþ 53000 Vând urgent euro neg. Tel. 0740- @ apartament 2 camere, 938046(117204) zona Aluniºul Vechi, @ V â n d str. Brâncoveanu 10, apartament 2 camere, bl. B5, et. 2, bloc de et. 4, zona c ã r ã m i d ã , Stomatologie, cu î m b u n ã t ã þ i r i , î m b u n ã t ã þ i r i , T+G+F+P, contorizat, T + G + F + P + A C , cadastru, interfon, izolaþie nouã. Preþ accept programul 35000 euro neg. Tel. prima casã. Preþ neg. 0745-911042, 0766- Tel. 0743-092067 575450(117225) (118248) @ V â n d apartament 2 camere, str. Iuliu Maniu, et. 1, semidec. Preþ 45000 euro neg. Tel. 0742084971(117804) @ V â n d apartament 2 camere, decomandat, Crihala zona Dunãrea, et. 1. Preþ neg. Tel. 0744527143(118300) VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1, SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR. IULIU MANIU, NR. 7. PREÞ NEGOCIABIL RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042, 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370 DUPà ORA 16,00 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 7 @ V â n d apartament 2 camere, lângã Spitalul Judeþean, et. 1, îmbunãtãþiri. Preþ 40000 euro. Tel. 0744567869, 0770-963905, 0352-803877(118305) @ V â n d apartament 2 camere, dec, str. Splai M. Viteazul, bl. M11, sc. 1, ap 16, et. 3, fãrã îmbunãtãþiri. Preþ 41000 euro neg accept credite bancare. Tel. 0724-826774(118322) @ V â n d apartament 2 camere, str. Kiseleff, et. 1. Preþ neg.Tel. 0726-145260, 0749-274313(118325) @ V â n d apartament 2 camere, dec, str. Aleea Cloºani, nr. 2, bl. E, et. 1, aproape de gen 4. Preþ 33000 euro. Tel. 0749-940913, 0770571182(118371) @ Vând urgent apartament 2 camere decomandate bloc de cãrãmidã cu parchet proaspãt renovat, telefon, internet, cablu, zonã bunã bloc M2 str.Orly 92 etaj 1. Preþ 29000 euro neg Tel. 0352-807533, 0743-774577(118381) @ V â n d apartament 2 camere, semidecomandat, bloc A1 în spatele Bãncii Banc - Post, Crihala, zona Dunãrea. Preþ 40000 euro.Tel. 0735-696241 (118390) @ V â n d apartament 2 camere, dec., zona Crihala, et. 3, uºã metalicã ºi termopane, 52 mp, str. Toamnei lângã Plus. Preþ 41000 euro. Tel. 0724-052572(118392) @ V â n d apartament 2 camere, parter, zona Splai M. Viteazu cu Criºan, bl. V6, G+F+P, instalaþii sanitarã ºi electricã schimbate. Preþ neg. Tel. 0745-541179 (118409) DR.TR.SEVERIN VÂND APARTAMENT3 CAMERE,DEC., ULTRACENTRAL, STR. TRAIAN, NR. 54, ET. 4/4, IZOLAÞIE NOUÃ, T+G+F+P+AC, BLOCDE CÃRÃMIDÃ, BUCÃTÃRIE+ HOLMOBILAT, SUPRAFAÞà TOTALà 84 MP. PREÞ 78000 EURONEG.TEL. 0722-719777, 0762-654748 (118237) VÂNDURGENT APARTAMENT3 CAMERE,DEC., ET. 1/4, CARTIER KISLEFF.PREÞ 59000 EURO NEG. TEL. 0722244043 (116838) VÂND SAU ÎNCHIRIEZ APARTAMENT3 CAMEREBD.T. VLADIMIRESCU NR. 101, BL. TS 10, SC.2, AP.4. PREÞNEG.TEL. 0723-195739, 0722-570896 (118261) @ V â n d apartament 2 camere, et. 4, zona Stomatologie, cu îmbunãtãþiri, T+G+F+P+AC, izolaþie nouã. Preþ @ V â n d 35000 euro neg. Tel. apartament 2 camere, 0745-911042, 0766semidecomandat, 575450(117857) bloc A1 în spatele V â n d Bãncii Banc - Post, @ Crihala, zona apartament 2 camere, Dunãrea. Preþ 40000 dec, vedere spre euro.Tel. 0735-696241 Flacãra, et. 4, toate (118395) îmbunãtãþirile, @ V â n d complet mobilat ºi apartament 2 camere, utilat, acoperiº solid, semidecomandat, terasã închisã. Tel. bloc A1 în spatele 0740-301355(118440) Bãncii Banc - Post, Crihala, zona Dunãrea. Preþ 40000 ALTE euro.Tel. 0735-696241 LOCALITAÞI (118396) @ V â n d apartament 2 camere, ªimian, îmbunãtãþiri, G+F+P+P + terasã, parter, pretabil privatizare, uºi schimbate, boxã la subsol. Preþ neg. Tel. 0726-675158(116853) @ Vând urgent apartament 2 camere Vânju Mare, zonã ultracentralã, dec., et. 1. Preþ 57000 lei uºor neg. Tel. 0732-643525 (118444) GARSONIERE » et. 6/10, conf. I, mobilatã ºi utilatã, zona Crihala, preþ 25000 euro (666) » parter, conf. I, zona Crihala, preþ 80000 lei (664) » et. 3, conf. 1, zona Independenþei, preþ 100000 lei (321) » parter, conf 1, bloc de apartamente, zona Autogarã, preþ 25000 euro / neg AP. 1 CAMERà » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona Independenþei, preþ 30000 euro neg (657) » parter, conf. I, zona Crihala, preþ 28000 euro neg (648) » et. 1,dec, îmbunãtãþir, zona Kiseleff, preþ 40000 euro neg (794) » parter, decomasndat, zona Crihala, preþ 30000 euro (792) » et. 4, semidec, zona Biserica Nouã, preþ 110000 lei / neg(786) » parter, dec, zona Indepedenþei, preþ 38000 euro neg (779) et. 1, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona H Traian, preþ 45000 euro (774) AP. 2 CAMERE » et.4, semidec., mici îmbunãtãþiri, zona Autogarã, preþ 130000 lei(667) » parter, dec, zona Autogarã, preþ 120000 lei / neg (726) » et. 2, dec, zona Independenþei, preþ 150000 lei / neg (729) » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona H. Traian, preþ 50000 euro (720) » et. 2, dec, zona Kiseleff, preþ 38000 euro neg (705) » et. 3, dec, zona Autogarã, preþ 130000 lei neg (681) » et. 3, dec, zona Crihala, preþ 130000 lei neg (694) » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ 140000 lei neg (660) » et. 4, semidec, zona Kiseleff, preþ 33000 euro neg (615) » et. 1, semidec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ 41000 euroneg (601) » et. 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard. Preþ 45000 euro (523) » et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, mobilat, zona Independenþei, preþ 55000 euro / neg (574) » et.1, semidecomandat, zona Crihala, mici îmbunãtãþiri, preþ 120000 lei neg (75) » parter, semidec, mici îmbunãtãþiri, fost cabinet medical, zona Crihala, preþ 40000 euro neg (320) » et. 4 semidec, mobilat, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 42000 euro neg (165) » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 45000 euro neg (348) » parter, dec, zona Cicero, preþ 155000 lei / neg (406) » et. 2, zona Kiseleff, semidec. Preþ 150000 lei (471) » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 45000 euro/neg (409) » schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, balcon mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, în bloc de apartamente, et. 1-2, zona Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. AP. 3 CAMERE » et. 3, dec., 2 balcoane, zona Cicero, preþ 52000 euro neg (662) » et. 3, dec, 2 balcoane, zona Crihala, preþ 45000 (784) » et. 1, dec, 2 balcoane, zona Cicero, preþ 55.000 euro neg (482) » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ 50000 euro neg (724) » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona ultracentralã. preþ 90000 euro neg. (714) » et. 3, dec., îmbunãtãþiri, zona Hotel Traian, preþ 55000 euro neg. (269) » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. preþ 37000 euro (63) » et.1, dec., 3 balcoane, zona Crihala, preþ 50000 euro » et.2, semidec., zona Crihala. Preþ 50000 euro » et. 4/8 dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, mobilat, preþ 55000 euro neg (601) » et. 3, dec, 2 balcoane, multiple îmbunãtãþiri, zona Independenþei, preþ 64000 euro neg(622) » et. 3, dec, zona Cicero, preþ 150000 lei » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, mobilat, zonã Centralã. Preþ 70000 euro (570) » et. 2, dec, zona Tribunal, preþ 75000 euro / neg (319) » et. 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ 55000 euro / neg (507) » et. 4, acoperiº, dec, 2 balcoane, zona H. Traian, preþ 55000 euro / neg » et. 1, dec, , îmbunãtãþiri, mobilat, zona Cicero, preþ 55000 euro / neg (392) » parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, zonã ultracentralã, preþ 110000 euro / neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã (519) » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Stomatologie, preþ 55000 euro (345) » et. 1, decomandat, 2 balcoane, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000 euro (335) » parter, decomandat, zona Kiseleff, preþ 55000 euro neg » et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000 euro / neg (436) » Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane, îmbunãtãþiri ºi mobilat, preþ 76000 euro neg (181) » et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona Centru, preþ 80000 euro / neg (81) » et 1, semidec, zona CET, preþ 45000 euro (140) » et 4, acoperiº, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000 euro(80) » parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero. Preþ 220000 lei neg(235) » et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 65000 euro/neg (430) » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ 67000 euro / neg (135) » et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. Preþ 63000 euro neg(411) AP. 4 CAMERE » et. 1, dec., zona Crihala. preþ 65000 euro neg (29) » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala, îreþ 55000 euro neg (551) » et 1/6, dec., îmbunãtãþiri, mobilat, zona Bulevard, preþ 80000 euro (365) » parter, decomandat, balcon, îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ 65000 euro/neg (27) » et. 3/3, dec, mici îmbunãtãþiri, zona Centru, preþ 320000 lei / neg (316) » et. 2, semidecomandat, zona Aluniº, preþ 38000 euro » et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ 75000 euro neg (26) @ V â n d apartament cu 2 camere, la et. 2 sau schimb cu casã în Severin, accept sã dau ºi o micã @ V â n d diferenþã. Tel. 0352apartament 2 camere, 417360, 0752-725485 et. 1, Aleea Nuferilor, (118400) zona Crihala, V â n d G+F+P+T, uºã @ apartament 2 camere, metalicã, instalaþie electricã cupru, zona Piaþa Sârbilor, apometre, mobilã intrare separatã, bl. nouã bonus, U3, et. 1, termopan, impecabil. Preþ 35000 cadastru. Preþ neg. euro neg. Tel. 0746- Tel. 0741-660138 (118405) 112379. (118383) VÂND APARTAMENT3 CAMERE CRIHALA, STR. CRIªAN G+F+T+AC,ET. 2,COMPLET MOBILATªI UTILAT.PREÞ NEG. TEL. 0745585995 (116975) VÂND APARTAMENT3 CAMERE, SPAÞIOS, DEC., 2 BÃI, 2 CBALCOANE, STR. CRIªAN 45, BL. V3. PREÞ 48000 EURONEG.TEL. 0749-085387 (118244) VÂND APARTAMENT 3 CAMERE, DEC., SPAÞIOS, 2 BÃI, TERASÃ, BUCÃTÃRIE, ZONA PIAÞA SÂRBILOR, BD. REVOLUÞIEI, BL. A1, ET. 4, LIFT, G+F+P MASIV, CONTORIZAT. PREÞ NEG. TEL. 0743189967, 0733984101 (116020) @ V  N D APARTAMENT 3 CAMERE, DEC., 90 MP, 2 BALCOANE, 2 BÃI, ÎMBUNÃTÃÞIRI, P+G+F+AC, UªI LEMN, CALORIFERE S C H I M B AT E , A P O M E T R E , CRIHALA, PE SPLAI M. VITEAZUL APROPE DE BRD, MOBILAT PARÞIAL. PREÞ 52000 EURO. TEL. 0724-098758 (117799) @ V  N D APARTAMENT 3 CAMERE, DEC., G+F+P+T, UªI S C H I M B AT E , BALCON ÎN T E R M O P A N , SUPRAFAÞA 78 MP, ET. 3, SPLAI M. VITEAZUL, NR. 19, BL. C SAU SCHIMB CU CASà ÎN SEVERIN SAU ªIMIAN. PREÞ 52000 EURO NEG. TEL. 0762-006496, 0352-418244 (118259) @ Vând urgent apartament 3 camere, et. 1, zona Spitalul Judeþean, cu faþa totalã la soare, complet dec., mobilat, AC, G+F, mobilã nouã, suprafaþã totalã 80 mp. Preþ neg. Tel. 0723-415680, 0770688086(112098) @ V â n d apartament 3 camere, dec., multiple îmbunãtãþiri, AC+G+F+P+PVC, uºi schimbate, pe Bulevard deasupra de Pizzeria Grigo, et. 4, cu acoperiº fãcut de firmã. Preþ neg. Tel. 0733-011505, 0734863189. (114949) 8 @ V â n d apartament 3 camere, dec, etaj 2, 2 terase, 2 bãi, 80 mp, str. M. Kogãlniceanu Crihala. Preþ 47000 euro neg. Tel. 0721796344, 0742-180940 (115140) @ V â n d apartament 3 camere, G+F+P+T+ AC, cãmarã frigorificã, toate îmbunãtãþirile, zona Cãlãraºi Brâncoveanu, et. 4 sau schimb cu apartament 2 camere. Preþ neg. Tel. 0728020590(115965) @ V â n d apartament 3 camere, semidec., zona Aluniº – Debarcader, parter, parchet, spaþios, uºã metalicã, meritã vãzut. Preþ 55000 euro.Tel. 0732-407787 (118418) @ V â n d apartament 3 camere, dec., et. 3, 2 bãi, 3 terase, spaþios, mici îmbunãtãþiri + acoperiº, Crihala Mãrgãritarului. Preþ 52000 euro neg. Tel. 0733-695144(116825) @ V â n d apartament 3 camere, dec., 78 mp, cadastru, instalaþie electricã cupru, termopane, 2 bãi, 2 terase, cablu, interfon, telefon, et. 4, acoperiº, zonã bunã, str. Ghe. I. ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, colþ cu str. Anghel Saligny sau închiriez. Preþ neg. Tel. 0743-116855(116800) @ V â n d apartament 3 camere, parter, cu îmbunãtãþiri, 63 mp, str. Iuliu Maniu, nr. 9. Preþ 50000 euro sau 210000 lei neg. Tel. 0770734579, 0352-402521 (117011) @ V â n d apartament 3 camere, et. 1, dec., bloc de cãrãmidã, G+F+P, zonã liniºtitã, Aleea Trandafirilor (Crihala). Preþ neg la faþa locului. Tel. 0352803292, 0721-259862 (116949) @ V â n d apartament 3 camere, zona Pãdurea Crihala, vizavi de Clinica Alpha Farm, etaj 3. Preþ 50000 euro neg. Tel. 0761-650744, 0744519301(118232) @ V â n d apartament 3 camere, et. 3, bloc de cãrãmidã P+4 cu boxã la subsol, decomandat, G+F+T+AC+P, str. Bd. T. Vladimirescu, nr. 3, bl. B1. Preþ neg. Tel. 0728-286401 @ V â n d (118303) apartament 3 camere, V â n d zona Staþia de salvare, @ dec., G+F+AC, et. 1, apartament 3 camere, supraf. 78 mp, vedere et. 1, zona Aeroport la bulevard, 2 sau schimb cu 2 balcoane. Preþ neg. camere + diferenþã Tel. 0770-688086, 11000 euro, exclus 0723-415680(118243) etaj. 4. Tel. 0722190125(118365) @ Vând sau V â n d schimb apartament 3 @ apartament 3 camere, camere, zona Teatru, et. 2 cu casã în et. 3, 70 mp., zona Severin. Tel. 0748- Crihala, ultramodern sau schimb cu casã. 160574(118255) Preþ neg. Tel. [email protected] V â n d 562765(118387) apartament 3 camere, Vând urgent dec., et. 3/ 4, zona @ apartament 3 camere, OMW, renovat zona Traian. Preþ complet, P+T+G+F, 55000 euro neg. Tel. uºã metalicã, instalaþii 0745-168554(118391) sanitare noi, AC în fiecare camerã. Preþ @ V â n d neg. Tel. 0723-510528 apartament 3 camere, (118299) dec, parter, balcon, zona Podul Gruii, lângã Plus ºi Profi. Preþ 50000 euro. Tel. 0745-055873, 0747101611(118394) @ V â n d apartament 3 camere, et. 1, dec, îmbunãtãþiri, P+G+F+T, cadastru, 2 balcoane închise, a p o m e t r e , repartitoare, zona Piaþa Sârbilor. Preþ 59000 euro. Tel. 0743030104, 0788-080857 (118408) @ V â n d apartament 3 camere, zona Generalã 6 Stomatologie, multiple îmbunãtãþiri, 2 bãi, 2 balcoane, G+F+P+T, cadastru. Preþ neg, posibilitatea achitãrii 6 - 12 rate. Tel. 0252-324431, 0740-572274(118433) @ V â n d apartament 3 camere, zona Biserica Nouã, et.1, dec, AC+P. Preþ 53000 euro. Tel. 0742013188(118434) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 BAROUL MEHEDINÞI SELECÞIE DE OFERTE Baroul Mehedinti organizeaza Selectie de oferte pentru atribuirea executiei lucrarii sediului Baroului Mehedinti. Depunerea ofertelor se va face pana la data de 19 septembrie 2009, orele 10:00. Caietul de Sarcini se gaseste la sediul Baroului Mehedinti, situat in B-dul Carol I, nr.14. Tel: 0252321305 Pretul de achizitie al Caietului de Sarcini este de 2500 lei. Deschiderea ofertelor pentru executarea lucrarii va avea loc in data de 19 septembrie 2009, la sediul Baroului Mehedinti, orele 11:00. Pentru clarificari asupra documentatiei ultima data de depunere a solicitarilor va fi 11 septembrie 2009, orele 15:00. @ V â n d apartament 3 camere, dec., et. 3, 2 bãi, 3 terase, spaþios, mici îmbunãtãþiri + acoperiº, Crihala Mãrgãritarului. Preþ 52000 euro neg. Tel. 0733-695144 (1167855) @ V  N D APARTAMENT 4 CAMEREURGENT, ZONAPIAÞAMEVA, PARTER, MICI ÎMBUNÃTÃÞIRI,97 MP,2INTRÃRISAU SCHIMB CU GARSONIERà -AP. 2 CAMERE + DIFERENÞA.PREÞ 48000 EURO NEG. TEL. 0753-715953, 0749-919521. (116408) @ V â n d apartament 4 camere, decomandat, et. 1, str. Topolniþei, complet modernizat. Preþ 65000 euro neg. Tel. 0732-405388(118241) @ V â n d apartament 4 camere, et. 3, bd. T. Vladimirescu, lângã Raiffeisen, bloc c ã r ã m i d ã , G+F+P+AC, cu multiple îmbunãtãþiri. Preþ neg. Tel. 0722-619035 (118265) @ V â n d apartament 4 camere, dec, et. 1, 2 bãi, 1 balcon la dormitor, cadastru, str. Criºan. Preþ 60000 euro. Tel. 0729-949620(118312) @ Vând urgent apartament 4 camere sau închiriez, parter, str. Aleea Castanilor,nr. 1, Crihala, Dunãrea, meritã vãzut. Preþ neg. Tel. 0740-163186 (118318) @ V â n d apartament 3 camere, et. 1, zona Cicero, G+F+T+P, complet renovat, mobilat + electrocasnice. Preþ neg. Tel. 0724-299855 @ V â n d (118361) apartament 3 camere, @ V â n d zona ªimian, dec., apartament 3 camere, îmbunãtãþiri, parter, dec., zona centru, bd. terasã 8 m închisã, Carol I, nr. 33, multiple intrare separatã, bun î m b u n ã t ã þ i r i , ºi pentru privatizare. semimobilat, et. 2. Preþ neg. Tel. 0753Preþ 60000 euro. Tel. 482888, 0748-136816 0721-242342, 0744- (117801) 518120(116919) @ V â n d @ V â n d apartament 3 camere, apartament 3 camere, et. 1, zona Biserica de et. 1, zona Cet Nord Carton, cu vedere la lângã Generalã 4, fãrã parcul de joacã, îmbunãtãþiri. Preþ îmbunãtãþiri, foarte 26000 euro. Tel. 0742- bine întreþinut. Preþ 924353, 0745-733194 neg. Tel. 0746-098294 (118220) (116927) LICITAÞIE DR.TR.SEVERIN VÂND APARTAMENT4 CAMERE, PARTER, STR. CRIªAN COLÞ CU BD. REVOLUÞIEI, LÂNGà COAFURASTIL, OCAMERÃLA STRADÃ, POSIBILITATE SPAÞIU COMERCIAL. PREÞ 62000 EURONEG.TEL. 0722-320087 (118245) VÂND APARTAMENT4 CAMERE,MULTIPLE ÎMBUNÃTÃÞIRI, ET. 2, AP. 6, BL. C, B-DULT. VLADIMIRESCU NR.1, DEC., 2 BÃI, 2 BALCOANE, SAU SCHIMB CU APARTAMENT2 CAMERE+ DIFERENÞÃ. PREÞNEG.TEL. 0741-079695 (118281) ALTE LOCALITAÞI VÂNDTEREN ZONAHINOVA OSTROVUL CORBULUI, PARCELE, CADASTRU, PLATAÎNRATE, FÃRà DOBÂNDÃ, AVANS 10002000 EURO, RATALUNARà 200-250 EURO, ACTE NOTARIALE.TE. 0724-554616, 0729-603048 (116808) @ V â n d apartament 3 camere, zona garã Gura - Vãii, G+F+T+AC+P, bloc de cãrãmidã. Preþ neg. Tel. 0757-599319, 0252-342187(118341) @ V â n d apartament 3 camere, str Bradului, nr. 2, sc. C, ap. 12. Preþ 39000 euro.Tel. 0742-282737 (118402) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 9 @ V â n d apartament 4 camere, et. 3, str. Kogãlniceanu, nr. 2, bl. VT3, ap. 9. Preþ neg. Tel. 0728-987301 (118403) @ V â n d apartament 4 camere, dec, 2 bai, 2 balcoane, 110 mp, absolut totul nou de ultima generaþie,G+F+P+T, plasme, 2 AC, zona bd. T.Vladimirescu. Preþ 90000 euro. Tel. 0742-181818(118420) VÂND CASà 2 CAMERE,BAIE, DEPENDINÞE (AMENAJATà BRUTÃRIE) 180 MP, CONSTRUIÞI 70 MP, STR. BAHNA, NR. 20. PREÞNEG.TEL. 0745-594097 (118209) VÂND CASà 2 CAMERE, BUCÃTÃRIE, BAIE,ANEXE, SUPRAFAÞà 250 MP, STR. TRAIANNR. 180, COLÞ CU INDEPENDENÞEI. PREÞ 55000 EURONEG.TEL. 0252-324747, 0745-466965 (115027) VÂND CASà 5 CAMEREÎN CENTRU,ÎNTRE PRIMÃRIEªI CINEMA PORÞILEDE FIER,STR. CHIªINÃU,NR. 12. PREÞ 109000 EURO. TEL. 0722320087 (116861) VÂND CASà VIZAVI DE PIAÞA MIRCEA, SPAÞIU COMERCIAL, 7 CAMERE, TEREN + CASà 250 MP. PREÞ FOARTE CONVENABIL. TEL. 0742938316 VÂND CASà ZONA CASTELUL DE APÃ, STR. AVRAM IANCU 104, 3 DORMITOARE, LIVING MARE, BAIE, BUCÃTÃRIE, BECI, TEREN + CASà 260MP. PREÞ FOARTE CONVENABIL. TEL. 0742938316 @ V  N D CASà (2 CAMERE, HOL, 36 MP), RENOVATà + 40 MP TEREN, STR. AVRAM IANCU NR. 8A, ZONA D E C E B A L , P O S I B I L I TAT E MANSARDARE. PREÞ 28000 EURO NEG. TEL. 0744337527, 0740637747 (116880) @ V  N D C A S à BÃTRÂNEASCÃ, STR. CICERO NR. 171, SPRE TOMESCU, TEREN 420 MP. PREÞ 35000 EURO NEG. TEL. 0740-420177 (117793) @ VÂND SAU ÎNCHIRIEZ CASà CONSTRUCÞIE NOUÃ, P+1+M , STR. PIAÞA POPA ªAPCà NR. 1, ZONA ALUNIª, APÃ, CANAL, CURENT, TERMOPANE, ACTUAL SPAÞIU COMERCIAL, N E C E S I T à FINISAJE. PREÞ 55000 EURO NEG. TEL. 0745-842030, 0788-977990 (116915) @ V  N D CASà STR. PIAÞA CASTELUL DE APÃ, SUPRAFAÞà TEREN 170 MP. PREÞ NEG. TEL. 0742-006665 (118283) @ V  N D CASà STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13 A, PE COLÞ CU STR. MATEI VASILESCU. TEL. 0729-791555 (117803) @ V  N D CASà RECENT CONSTRUITà (PLACà TURNATÃ) STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 169 (LÂNGà HOTELTRAIAN VIZAVI DE FABRICA DE BOMBOANE), CURTE PENTRU MAªINÃ. PREÞ 72000 EURO NEG. TEL. 0744-221897, 0721-526067 (117797) APARTAMENTE 1.Oferim spre închiriere apartamente în toate zonele oraºului. Informaþii suplimentare la tel: 0757428350 2.Oferim spre vânzare sau închiriere 2 apartamente la parter, unul cu 2 camere si celãlalt cu 3, situate faþã în faþã, zonã ultracentralã, foarte liniºtitã, finisate recent. 3.Apartamente în Timiºoara, zonã rezidenþialã, confort maxim, toate utilitãþile, finisaje la standarde europene, ultramoderne, zonã Gara de Nord, blocuri construite recent cu suprafeþe între 85mp-105mp/ apartament.. 4.Apartament 3 camere decomandat, ultracentral, toate uºile schimbate, G+F+P+T, etaj 4, bloc cu acoperiº, zonã ultracentralã, sup.65mp. Preþ 65000 Euro neg. 5.Apartament 3 camere decomandat, 70mp situat pe Bld. Tudor Vladimirescu, ultramodern G+F+P+T, bucãtãrie complet mobilatã. Preþ 60000 Euro 6.Apartament douã nivele, 5 camere, renovat si mobilat ultramodern, ultracentral. Nivel 1 - living, bucãtãrie si baie; nivel 2 - patru camere, baie, balcon. Preþ 205000 Euro neg. 7.Apartament 2 camere semidecomandat, ultracentral, parter, multiple îmbunãtãþiri (G+F+P+T), instalaþie sanitara schimbata, uºile schimbate, sup.65mp. Preþ 55000 Euro 8.Apartament 3 camere, living, bucãtãrie, 2 bãi, 3 balcoane, sup. 207mp, zonã centralã, complet mobilat ºi utilat, ultramodern, încãlzire centralã, etaj 3/3, clãdire nou construitã(vilã). Preþ 180000 Euro. 9.Apartament 2 camere semidecomandat, ultracentral, zonã AdaKaleh, etaj 2, îmbunãtãþiri. Preþ 42.000 Euro neg. 10.Apartament 4 camere decomandat, etaj 4, aer condiþionat, gresie, izolaþie, uºã metalicã, sup. 90mp, zonã Spitalul Judeþean. Preþ avantajos 11.Apartament 3 camere zona hotel Traian, etaj 4/4, acoperiº pe bloc, îmbunãtãþiri G+F+P+T, decomandat 63mp, 2 bãi. Preþ 55000 Euro neg. 12.Apartament 2 camere transformat în 3, zonã Crihala, suprafaþã construitã 63mp, îmbunãtãþiri G+F+P+T, bucãtãrie complet mobilatã. Preþ 43000 Euro neg. 13.Apartament 2 camere decomandat, balcon mare, etaj 3, zonã Spitalul Judeþean, confort I, sup. 62 mp, îmbunãtãþiri G+F. Preþ 42000 Euro neg. CASE 1.Casa cãrãmida, 180mp, teren total 480mp, construcþie 1962, 2 dormitoare, sufragerie, baie, apa curentã, canalizare, termoficare, zonã Castelul de Apa. Preþ 150000 Euro 2.Casa 4 camere, baie, bucãtãrie, sobã în fiecare camerã, garaj, canalizare, parchet in toate camerele, suprafaþa 370mp, construiþi 100mp. În Orºova zonã centralã. Casa se aflã într-o stare foarte bunã. Preþ 65000 Euro neg 3.Casa Walter Mãrãcineanu 3 camere, bucãtãrie, baie, suprafaþa construita 100mp si 900mp teren. Preþ 120000 Euro 4.Casa zonã centralã, 3 camere, baie, bucãtãrie, hol, beci, suprafaþa 160mp, suprafaþa construita 125mp. Preþ 160000 Euro 5.Imobil compus din douã case, zonã Hotel Traian, suprafaþa terenului 208mp. Una dintre case este nou construitã având sup. de 55mp, iar cealaltã are 75mp. Preþ 125000 Euro neg. 6.Oferim spre închiriere imobil 225mp din care amenajat 55mp, teren 720mp, pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Preþ negociabil. CLADIRI 1.Restaurant Gura-Vaii suprafaþã 130mp clãdire si 80mp terasã, mobilat si utilat. Drumul european E70. Preþ 260000 Euro neg 2.Clãdire(fost motel) pe Calea Timiºoarei, suprafaþa 500mp, teren 2700mp, 24 încãperi, deschidere 50ml. Instalaþie sanitarã, termoficare, electricitate. Preþ 400000 Euro SPATII COMERCIALE 1.Spatii comerciale zonã centralã, în aceiaºi clãdire, spaþiile sunt împãrþite pe 3 nivele(subsol, parter, etaj 1), fiecare nivel având peste 260mp. Preþ 300000 Euro /nivel 2.Oferim spre închiriere halã industrialã amenajatã la standarde europene, suprafaþã 240mp, situatã în Com. Simian, la 7km de Severin, toate utilitãþile. Preþ 450 Euro /lunã 3.Spatiu comercial zonã Crihala, clãdire P+M, suprafaþa parterului este de 75mp si 70mp mansarda(la roºu). Preþ 50000 Euro 4.Oferim spre închiriere spaþiu comercial, clãdire nouã, zonã Big, Catedralã. Informaþii la tel: 0757428350 5.Oferim spre închiriere spaþiu comercial, zonã Cicero, Biserica Baptistã, pretabil bar, spãlãtorie, cabinet, magazin, preþ negociabil. Informaþii la tel: 0757428350 6.De vânzare spaþiu comercial(magazin piese auto), zonã Spitalul Judeþean, 2 camere, bucãtãrie, baie, spaþiul se poate vinde liber sau cu magazinul de piese auto. Preþ 50000 Euro TERENURI 1.OFERTà SPECIALÃ: Loturi Calea Hinovei, cu plata în rate începând de la 200euro/lunã. Asigurãm curent electric. Suprafeþe de la 500mp la 10000mp. 2.Douã parcele teren intravilan suprafata 647 mp si 824 mp, pe aeroport, zonã rezidenþialã, toate utilitãþile. Preþ 200 Euro/mp 3.Teren 4 ha INTRAVILAN, front stradal 76ml la drumul european E70, Calea Craiovei, cu posibilitate de extindere pãnã la 8 ha. 4.Teren 2880 mp, front stradal 130ml, Calea Hinovei. Lotizabil 5.Teren 10000 mp, lotizabil, front stradal 33 ml, la Calea Hinovei. 6.Teren 5000mp, deschidere 33ml, Calea Hinovei, vis-a-vis de PetromV. Lotizabil. Asigurãm curent electric. 7.Teren intravilan 4981mp Calea Târgu Jiului, deschidere 25ml, acces la utilitãþi(apa, electricitate). Preþ 16 Euro /mp 8.Teren 3800mp deschidere 12,5ml, pe aeroport, paralel cu viitoarea centura la 20m, zona rezidenþialã. Preþ 25 Euro /mp 9.Teren 514mp intravilan în oraº, zonã Crihala, deschidere 13ml. Preþ 30000 Euro 10.Teren pe Bld. Tudor Vladimirescu, suprafaþa 600mp, deschidere 25ml, apa, canal, electricitate. Preþ 320 Euro/mp 11.Teren + pãdure în comuna Pruniºor, teren 5Ha ºi pãdure 6Ha, pãdurea împrejmuieºte terenul, pãdurea este din stejar ºi are peste 80de ani. Acces din drumul european E 70. Preþ 60000 Euro 12.Teren intravilan curþi-construcþii 450mp, in oraº zonã Aluniº, front stradal 24ml, adâncime 18ml, curent, apa, canalizare, strada iluminatã. Preþ 125 Euro /mp neg. 13. 3 loturi teren 3240mp, în Schela, fiecare lot având 1080mp cu o deschidere de 27.10ml ºi adâncimea de 41ml. Preþ 16 Euro /mp 14.Teren Calea Hinovei, lângã PetromV, deschidere 15 ml, suprafaþa 11000mp, accept rate, preþ foarte avantajos. Informaþii la tel: 0757428350 15.Teren intravilan curþi-construcþii în Com. Simian pe Calea Craiovei, 3 parcele de 500mp cu deschidere de 22ml, o parcela de 800mp si una de 1000mp, acces la utilitãþi(apa, electricitate). Preþ 40 Euro /mp neg. 16.Oferim spre vânzare teren, cu deschidere la C.D. Ionescu, suprafaþa 550mp, 20ml front stradal, toate actele la zi. Preþ avantajos. DR.TR.SEVERIN VÂND CASÃ, STR. CICERO 3 CAMERE, HOL, DESCHIDERE LA STRADà 13 ML, CONSTRUCÞIE 50 MP, TEREN 700 MP, APÃ, POSIBILITATE CANALIZARE. PREÞ NEG. TEL. 0753-562665 (117107) @ V  N D CASà DEOSEBITÃ, STR. ADRIAN, NR. 169,RELAÞIINUMAI LA TELEFON, TEREN TOTAL 540 MP, CONSTRUCÞIE 160 MP, GARAJ I N T R A R E SEPARATÃ. TEL. 0744-221897, 0721526067 (117796) @ Vând casã 3 camere, bucãtãrie, baie, hol, G+F+P, beci, izolaþie exterioarã, tâmplãrie AL, centralã termicã ºi climatizare, str.Adrian, zona centralã sau schimb cu apartament 3 camere + diferenþã. Preþ 85000 euro neg. Tel. 0722359846 (118289) @ Vând casã zona Tribunal str. Ghe. Coºbuc colþ cu Str. ªtefan Odobleja, supraf. 120 mp, compusã din 4 camere, baie, debara, bucãtãrie, cãmarã, demisol, (3 încãperi, hol 45, cu acces din interiorul casei) pod cu scarã din interior (pretabil mansardã), branºament energie termicã, gaze, acoperiº renovat recent, garaj, sau închiriez. Preþ 120000 euro neg. Tel. 0788438442(116896) @ Vând casã în str. Mareºal Averescu, nr. 55. Preþ neg. Tel. 0724-961626 (117115) @ Vând casã P+1, 3 camere, bucãtãrie, baie, beci, G+F+P, izolaþie, construcþie 2008, zonã liniºtitã, str. Eroii de la Cerna nr. 50 A, teren 135 mp, construcþie 2008. Preþ @ Vând casã 3 102000 euro neg. Tel. camere, bucãtãrie, 0747-638599(118327) baie, dependinþe, Vând casa 2 garaj, teren 420 mp, @ termificare, str. camere + o anexã la 3 Aurelian, nr. 28A. km de Severin, Preþ neg. Tel. 0748- suprafaþã 70 mp, 304511, 0722-369678 curent ºi apã. Preþ 32000 lei. Tel. 0729(117116) 762449(118347) @ Vând casã, zona Biserica Nouã, @ Vând casã str.Anghel Saligny, nr. mare în Severin, 5 baie, 74, subsol, parter, camere, etaj, mansardã, bucãtãrie, beci, hol, interioarele sunt la teren 605 mp din care roºu. Preþ 135000 euro 180 mp construiþi. neg. Tel. 0740-938046 Preþ neg. Tel. 0252323501. (118401) (117208) @ Vând casã str. Mareºal Averescu colþ cu Smârdan, 400 mp teren, suprafaþa casei 100 mp. Preþ neg/ var. Tel. 0743274898, 0755-642383, 0252-311061 (116908) ANUNÞURI ÎN ZIARE NAÞIONALE - ZIUA ªI ADEVÃRUL - str. TRAIAN nr. 46 10 @ Vând sau ofer gospodãrie localitatea Rucºor - Bala (aviz ºomerilor ºi gospodarilor), casã nouã cu multiple anexe avantajoase, terenuri, vii, pomi fructiferi, sau schimb cu spaþiu de locuit în Severin. Tel. 0746-124600. (114147) @ V â n d gospodãrie: 2 corpuri clãdiri, 3+2 camere locuibile + anexe, în satul Crãguieºti, jud. Mh, 20 km de Severin. Preþ neg. Tel. 0252384027 (116989) @ Vând casã + teren în suprafaþã de 5195 mp în satul Gârniþa, com. Pruniºor. Preþ neg. Tel. 0729372022 (117100) @ Vând casã în com. ªimian (lângã Cambera), posibil de vizitat marþi ºi joi ora 16-20. Preþ neg. Tel. 0767-876749 (117114) @ Vând sau schimb casã 4 camere, baie, bucãtãrie, hol. beci + dependinþe, + teren 780 mp, situatã în com. ªimian, str. Hinovei cu ap. 3 camere + diferenþa. Preþ neg. Tel. 0742463887, 0726-387431 (117807) @ Vând casã 14 m lungime / 5 m lãþime, 700 mp teren, vie, apã curentã, cablã, în Cerneþi sau schimb cu garsonierã, conf. I. Preþ neg. Tel. 0729-281249 (117986) @ Vând casã în Bãile Herculane, zona Fabrica de pâine, P+E, 7 camere, 2 bãi, 3 bucãtãrii, termopan, curte, grãdinã, mobilat. Preþ 250000 euro neg. Tel. 0744-793243 (118207) @ Vând casã + teren în ªimian, DE Calea Craiovei, PUZ, casa are 185 mp, P+M, 410 mp teren, apã, curent. Preþ neg. Tel. 0729-156475 (118221) @ Vând casa ªimian construcþie 2008 P+M izolatã, G+F+P+T, suprafaþã 100 mp, etaj, teren 306 mp, 3 dormitoare, 2 bãi, bucãtãrie, 2 holuri, antreu, gard, încãlzire centralã, canalizare, apã sau schimb cu apartament + diferenþã. Preþ neg. Tel. 0730476359. (118328) @ Vând casã în ªimian, 2 camere, hol, beci, garaj, utilitãþi, tindã, curte 400 mp. Preþ neg. Tel. 0723678210 (118385) @ Vând casã P+2, 4 dormitoare, living, bucãtãrie, 2 bãi,AC, G+F+P+T, teren 257 mp, la intrare în Cazanele Mici, Eºelniþa, este mobilatã, toate utilitãþile. Preþ 85000 euro. Tel. 0740-274225, 0720-444693 (118411) @ Vând casã nelocuibilã, curent electric, 1200 mp, Vânju Mare. Preþ 30000 lei fix. Tel. 0741-084453, 0741-241227 (118415) @ Vând casã 2 camere, curent electric, nelocuibilã, viþã de vie, pomi fructiferi, ieºire la 2 strãzi, str. Unirii, în apropierea Spitalului, pentru depozit, en gross. Preþ 6,5 euro/ mp. Tel. 0741-084453 (118416) @ Vând casã în sat Aurora, 5 camere, plaþ, 2 fântâni, beci, plus o casã 3 camere în aceeaºi curte, total 6000 mp. Preþ neg. Tel. 0252390484 (118432) @ Vând casã sat Poroiniþa, comuna Rogova. Preþ neg. Tel. 0748-453500, 0765572455 (118438) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ Vând casã str. Cicero, 50 mp, din BCA + 750 mp teren, 13 ml deschidere sau schimb cu apartament + diferenþã. Preþ neg. Tel. 0753-562665 (118404) @ Vând casã de cãrãmidã în localitatea Devesel, cu 5 camere, beci, teren aferent 2000 mp, are ieºire la ºosea naþionalã. Preþ neg. Tel. 0746-151760 (118414) @ V â n d gospodãrie în sat Roºiori, casã 2 camere, salã, bucãtãrie 2 camere ºi salã, pãtul, magazie + dependinþe, ºopru, fântânã în curte, suprafaþã totalã 1000 mp. Preþ 17500 lei. Tel. 0252-358831 (118447) DR.TR.SEVERIN VÂNDTEREN 10000 MP SITUATÎNTRE CENTURêI CALEATGJIULUI,ZONà ASFALTATÃ. PREÞ 11 EURO/ MPNEG.TEL. 0751-091091. (115068) VÂNDPARCELE TEREN 500 1000 MPSITUAT ÎNTRE CENTURêI CALEATGJIULUI. PREÞ 12 EURO/MPNEG. TEL. 0751091091. (115077) @ V  N D TEREN 180 MP, S T R . BRÂNCOVEANU, DECHIDERE 9,47 ML, TOATE UTILITÃÞILE. PREÞ 28000 EURO. TEL. 0770-776533 (118278) @ V  N D TEREN 450 MP, STR.ADRIAN,CUO CASà FORMATà DIN2CAMEREªIO SALÃ. PREÞ 130 EURO / MP NEG.TEL. 0770860483 (118242) @ VÂND URGENT 1100 MP, T E R E N I N T R AV I L A N , PA R C E L A B I L , C A L E A CERNEÞIULUI, ZONAAPOLODOR, PUZ, ACTE LA ZI. PREÞ NEG. TEL. 0744-593805 (117805) DR. TR. SEVERIN VÂND VILà LA ROªU, P+2 + POD, POSIBILITATE MANSARDARE, SUPRAFAÞà TEREN 400 MP, SUPRAFAÞà CONSTRUITà 320 MP, ZONA SPITALUL JUDEÞEAN. PREÞ NEG / VARIANTE. TEL. 0728-172011 (116915) ALTE LOCALITAÞI SUPEROFERTÃ! CASÃBÃILE HERCULANE, TEREN 2200 MP, STILNEMÞESC, CARTIER PECINIªCA, TOATE UTILITÃÞILE. PREÞNEG.TEL. 0744-793243 (118208) @ V  N D CASà ÎN SAT ALBULEªTI, LA S T R A D A P R I N C I PA L à , CONDUCTà DE APà LA PORTÃ, J U D E Þ MEHEDINÞI.PREÞ 15000 LEI POSIBILITATE 10 RATE. TEL. 0741384572, 0735987655 (118163) @ VÂND 2 CASE ÎN ªIMIAN, SUPRAFAÞà 500 MP, AMBELE LOCUIBILE, GARAJ, ACTE LA ZI, CADASTRU, MERITà VÃZUTE. PREÞ 55000 EURO NEG. TEL. 0745620407, 0766569967 (116913) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ Vând teren la str. principalã, zona vile Spitalul Judeþean, deschidere 17 ml, utilitãþi, cablu, telefon. Preþ neg. Tel. 0740215399(118431) @ V  N D TEREN 550 MP ÎN COM. EªELNIÞA, ZONA 0, LÂNGà PRIMÃRIE, CADASTRU, T O A T E UTILITÃÞILE, 22 ML DESCHIDERE LA STRADÃ. PREÞ NEG. TEL. 0744514602 (118222) @ Vând teren 896 mp, în Dudaºul Cerneþi, posibilitãþi apã, curent. Preþ 13 euro / mp neg. Tel. 0728-076032, 0728283241(117024) @ Vând teren 896 mp, în Dudaºul Cerneþi, posibilitãþi apã, curent. Preþ 13 euro / mp neg. Tel. 0728-076032, 0728283241(117041) 11 @ Vând teren intravilan 1200 mp ªimian, apã, curent electric, telefon, cablu tv, construibil. Preþ neg. Tel. 0726-933651 (118287) PENSIUNE » P+1+mansardã, restaurant, teren sport, piscinã, foiºor, grãtar, parcare 300 mp, ATV-uri, echipament poll-bal, centralã proprie, terasã, salã conferinþe, mobilatã, suprafaþã teren 2800 mp, apã curentã, T, zona Zegaia. Preþ 350000 euro (530) SPAÞII COMERCIALE » 1000 mp construcþie (halã ºi birouri), zona Abator, 1000 mp curte, apã, canalizare, curent. Preþ 250000 euro neg. » parter, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, preþ 74000 euro / neg (142) » 75mp, (parter + mansardã la roºu), grup sanitar, bucãtãrie, construcþie nouã, gresie, faianþã, AC, tâmplãrie PVC, geam termopan, parchet, zona Cicero, preþ 50000 euro (69) » parter, spaþiu comercial, dotat, zona Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) » parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, zonã ultracentralã, preþ 110000 euro / neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã (519 CASE » casã 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. const. 130 mp, s. totalã 160 mp, nu are loc de maºinã, zona Aluniº, preþ 130000 euro neg sau de închiriat 800 euro / lunã (628) » 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. const. 110 mp, s. totalã 400 mp, deschidere 17 m, zona Cicero, preþ 120000 euro / neg (629) » P+2, la parter are 2 livinguri, 2 bãi, o camerã, o bucãtãrie, la etajul 1 are balcon, 3 camere, baie ºi bucãtãrie, la etajul 2 are 2 camere + baie, garaj, îmbunãtãþiri, G+F+P+marmurp, ºeminee, granit, sobe teracotã, tâmplãrie aluminiu cu geam termopan, zona Poºta Carpaþi, preþ 150000 euro neg. (342) » P-1, 3 camere, baie, bucãtãrie, loc de maºinã, construcþie nouã, supr. totalã 135 mp, supr. utilã 60 mp, zona Kiseleff, preþ 450000 lei (577) » 4 camere, baie, bucãtãrie, suprafaþã totalã 420 mp, construit 150 mp, nu are loc de maºinã, zona Centru, preþ 70000 euro (445) » P+2, parter - 2 camere, baie, bucãtãrie, etaj - 2 camere, termopane, gresie, faianþã, parchet, sobe teracotã, suprafaþã totalã 66 mp, sup. constr. 45 mp, nu are loc de maºinã, zona Aluniº, preþ 75000 euro neg (433) » casã 3 camere, baie, bucãtãrie, termopane, încãlzire centralã, gresie, faianþã, construcþie nouã, suprafaþã totalã 400 mp, zona ªimian, preþ 90000 euro neg (422) » P+1, construcþie nouã, living, 2 camere, bucãtãrie, 2 bãi, foiºor, fântânã, garaj, încãlzire centralã, suprafaþã totalã 1500 mp,vedere la dunãre, zona Ostrovul Corbului, preþ 150000 euro neg » parter + etaj, mansardat, parter, living, 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 20 mp, construcþie din cãrãmidã, tâmplãrie PVC, geam termopan, curent, apã, gard din bolþari, construcþie 2008, supra construitã 100 mp / etaj, supr. totalã 306 mp, deschidere la 2 strãzi, ªimian. Preþ 120000 euro (566) » casã P+1 - parter 2 camere, living, baie, bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, 2 terase - garaj, beci 25 mp, constr cãrãmidã, sobe teracotã, parchet, S totalã 450mp, S constr 200mp, zona Kiseleff. Preþ 170000 euro neg (578) » casã 2 corpuri, un corp trei camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf constr 92mp - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr constr 38mp - construcþie din cãrãmidã, acoperiº tigla, deschidere pe colþ, supr totala 500mp, zona Anghel Salignz. Preþ 140000 euro nrg , » S+P+E+M, parter: restaurant - 160 mp; etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer condiþionat, încãlzire centralã, parcare, teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea Craiovei, ªimian, 345.000 euro TERENURI » 2200mp, deschidere 37 ml, Schela, vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg » 1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / neg (536) » 3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, acces la calea feratã, zona Schela. Preþ 50 euro mp » 25000 mp, deschidere 80 ml la Calea Tg. Jiului intersecþie cu viitoarea centurã, intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro / mp » 1 ha, deschidere 26 ml, zona ªimian, preþ 12 euro / mp neg (373) » 3400 mp, deschidere 50, parcelat, zona Ostrov, sat vacanþã, preþ 25 euro / mp neg » 9500 mp împãrþit de centurã în 2 parcele de 3800 mp respectiv 5700 mp având deschidere de 30 ml, intabulat PUZ ºi utilitãþi. preþ 30 euro / mp » 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp » 6000 mp, deschidere 145 ml, parcele 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp » teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg » teren 5000 mp, deschidere 20 m (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu, 25 euro/mp » teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, 25 euro/mp » teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, curent, zona Crihala (viitoarea centurã), preþ 35 euro/mp » 8650 mp, deschidere 100 m, zona Balota, 30 euro/mp (441) » Teren 1300mp, deschidere 10m, zona sat Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) » teren 9480mp, (158/60) deschidere la DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp ÎNCHIRIERI » 1000 mp construcþie (halã ºi birouri), zona Abator, 1000 mp curte, apã, canalizare, curent. Preþ 3 euro mp. » garsonierã în Timiºoara, complexul studenþesc, complet mobilatã ºi utilatã, parter. Preþ 250 euro » halã - 1000 mp (curent, apã, canalizare), zona Halânga, preþ 0,8 euro mp (185) » ap. 1 camerã, et. 4, mobilatã ºi utilatã, zona Crihala, preþ 250 euro / lunã (535) » Ap. 2 camere, semimobilat, et. 4, zona Crihala, preþ 200 euro / lunã / neg » Ap. 2 camere, mobilat, et. 4, zona Centru, preþ 250 euro / lunã (390) » Ap. 4 camere, et. 3 , mobilat, zona Modern, preþ 400 euro neg (232) » spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2 strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) » spaþiu comercial 100 mp, zona Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166) @ Vând teren extravilan 6100 mp, zona Fabrica de Cãrãmidã, 37 ml deschidere la drum european, posibilitãþi curent + canal. Preþ 4 euro/ mp. Tel. 0740000743(115129) @ Vând teren 5000 mp, deschidere 23 ml la DN 67, Calea Tg-Jiului, lângã Liceul Halânga. Preþ neg.Tel. 0742-225280, 0252-311300.(114933) @ Vând teren construcþii, str. Prelungirea Carpaþi, 450 mp, deschidere 23 ml, utilitãþi. Preþ 35000 euro neg. Tel. 0729148948, 0744-849363 (115182) @ Vând teren intravilan pe Aeroport, PUZ, stradã privatã, 500 mp. Preþ neg. Tel. 0755-065508, 0722203161(118291) @ Vând teren 9000 mp cu ieºire în Calea Tg-Jiului ºi viitoare centurã, actele necesare sunt fãcute, deschidere 13 ml. Preþ 8 euro neg. Tel. 0744-399059 (118337) @ Vând teren intravilan bun pentru construcþii situat în zona Aeroport, 630 mp, deschidere la stradã 15 ml. Preþ neg. Tel. 0755-037453, 0766-437039(118413) @ Vând teren intravilan, 1000 mp, deschidere 44ml la CD.Ionescu, puz + toate utilitãþile. Preþ neg. Tel. 0742-181818 (118421) @ Vând teren 1000 mp, zona Aeroport, la intrare în Schela Nouã, apã, canal, curent, zonã vile. Preþ 25 euro/mp neg. Tel. 0766-612472 (118427) @ Vând teren 470 mp zona vile Spitalul Judeþean, deschidere 15 ml, toate utilitãþile. Preþ neg. Tel. 0744-505708 (118430) @ Vând teren intravilan 325 mp, zona Aeroport, deschidere la stradã 22 ml, puz, zonã construcþii noi, posibilitãþi utilitãþi. Preþ neg. Tel. [email protected] Vând teren 077513. (116868) 500 mp, zona Vând teren, Aeroport, aproape de @ viitoarea centurã, zona Aeroport, vizavi construcþii în zonã. Schela Cladovei, apã, electric, Preþ 12000 euro curent cadastru, 500 mp. Preþ variante auto cu sau fãrã diferenþa. Tel. 25 euro/mp. Tel. 07880729-001800 (118422) 060141(116935) @ Vând 1000 mp teren intravilan, prelungirea str. Kogãlniceanu colþ cu Bd Aluniº. Preþ neg. Tel. 0751-684757 @ V  N D (118446) TEREN 536 MP ÎN @ Vând teren COM. EªELNIÞA, intravilan, zona ZONA STADION, Cicero, supraf 230 mp, C A D A S T R U , termoficare, cadastru. T O A T E Preþ neg. Tel. 021UTILITÃÞILE. 2523366(118451) PREÞ NEG. TEL. 0744-514602 (118223) ALTE LOCALITAÞI @ Vând teren 7886 mp, comuna VÂNDTEREN ªimian, deschidere 31 PEMALUL ml, ieºire la 2 drumuri, DUNÃRII,PERposibilitate parcelare. FECTPENTRU Preþ neg. Tel. 0742CASà DE 225280, 0252-311300 VACANÞÃ, (114874) ZONA @ Vând teren VRANCEA, 1650 mp intravilan, sat CADASTRU, Rãscoleºti, plaþ casã, INTRAVILAN, com. Izvorul Bârzii, 3000 MP, CU 36 deschidere 33 ml. Preþ M L neg.Tel. 0746-095107, DESCHIDERE 0252-338018(114941) LADUNÃRE. @ Vând teren PREÞ 10 EURO / intravilan în Orºova, MPUªORNEG. drum acces, apã, TEL. 0761curent, 2900 mp. Preþ 060174 18 euro/ mp . Tel. (116442) 0745-048191.(115613) @ V  N D @ Vând teren T E R E N intravilan în Orºova, I N T R AV I L A N drum acces, curent, ªIMIAN, DEALUL apã, teren curþi PEK, 1825 MP, construcþii, 380 mp. PARCELABIL,APÃ, Preþ 20 euro/ mp neg. CURENT, POZIÞIE Tel. 0732-193066. FOARTE BUNÃ, (115622) PANORAMà Vând teren SUPERBÃ. PREÞ @ 600 mp, deschidere 13 IMBATABIL. TEL. 0 7 4 4 - 5 9 3 8 0 5 ml, între Hinova ºi Ostrovul Corbului pe (116403) marginea Dunãrii la @ V  N D ºosea. Preþ neg. Tel. TERENLADUNÃRE 0720-020858, 0766ZONA OSTROVUL 498112. (115640) C O R B U L U I PENTRU AGREMENT,5000MPSAU SCHIMB CU IMOBILIARE. PREÞUL ZONEI NEG. TEL. 0728952202 (117122) @ Vând urgent ºi avantajos 2 parcele de teren intravilan Batoþi cu vedere la Dunãre, zona case de vacanþã, cadastru, CF. @ Vând teren Preþ neg. Tel. 0756intravilan în ªimian pe 122338(118316) malul Dunãrii la DIG, Vând teren în toate utilitãþile, acte @ în regulã, 800 mp. Preþ ªimian,7500mp,22ml 30 euro/ mp.Tel. 0749- deschidere la drum 567270, 0741-590263 european E 70. Preþ (117108) neg. Tel. 0721-475797 @ Vând teren (118323) 418 mp în Izvorul Vând teren Bârzii, în faþa ºcolii, @ pentru construcþie. intravilan 1500 mp, Preþ neg. Tel. 0747- pentru casã, cu apã, 780337, 0720-976727 fântânã, curent elec(117223) tric, pomi, vie în loc. @ Vând teren Baloteºti, com. Izvorul sat de vacanþã Bârzii. Preþ neg. Tel. Hinova, cu ieºire la 0252-360349(118363) Dunãrea veche, 17 km Vând teren de Dr. Tr. Severin, @ suprafaþa 3000 mp, 16000 mp în Izverna, drum de acces, pretabil casã de curent, zonã liniºtitã. vacanþã, sau Preþ neg. Tel. 0766pãstrãvãrie, izvor pe 738140(118179) teren, curent electric, @ Vând teren poziþie deosebitã. Preþ ªimian 1 ha, 50000 lei. Tel. 0788deschidere 45 ml, 508177(118366) zona industrialã Fontegaz, asfalt ºi @ Vând teren 1 utilitãþi, ideal sedii Ha, închiriez sau alte firmã, hale, variante, la ºoseaua c o n s t r u c þ i i naþionalã, cadastru, industriale, se poate ºi parcela. Preþ 10 comuna ªimian. Preþ 4 euro/mp neg. Tel. euro. Tel. 0770-691374 0761-137658(118214) (118397) @ Vând teren, suprafaþa 6000 mp, parcelat, în ªimian, facilitãþi apã ºi curent. Preþ 4 euro/mp. Tel. 0735-843994(118231) @ Vând teren la Batoþi pe malul Dunãrii, pentru casã de vacanþã. Preþ neg. Tel. 0748-160574 (118257) @ Vând teren 1200 mp cu casã 2 camere, curent electric, nelocuibilã, viþã de vie, pomi fructiferi, ieºire la 2 strãzi, str. Unirii, în apropierea Spitalului, pentru depozit, en gross. Preþ 6,5 euro/ mp. Tel. 0741-084453 (118417) 12 @ Ofer gazdã la o fatã în ap. cu 3 camere, intrare separatã, terasã separatã, zona Fabrica de bomboane. Preþ neg. Tel. 0352-407444, 0745-780863 (117800) @ Ofer spre închiriere apartament 2 camere, dec., baie, bucãtãrie, mobilat ºi utilat, str. Ghe. Ionescu ªiºeºti, nr. 71, bl.3, sc.1, et.3, ap.10. Tel. 0724292110, 0352-422908, 0755-263431 (117995) @ Ofer spre închiriere garsonierã, conf. I, et. 1, cu îmbunãtãþiri, AC, mobilatã, zona Kiseleff. Preþ neg. Tel. 0770757732 (118189) @ Ofer spre închiriere garsonierã conf. 1, cartier Crihala. Preþ neg. Tel. 0740105880. (118198) @ Ofer spre închiriere apartament 2 camere, dec., complet mobilat+utilat, AC, G+F+P+T, internet, cablu tv, totul nou, zona OMV, rog seriozitate. Preþ neg în funcþie de perioadã. Tel. 0742181818, 0729-001800 (118423) @ Ofer spre închiriere 2 camere mobilate, garaj, la casã, zonã centralã, cu toate utilitãþile. Preþ 200 euro neg. Tel. 0766-586388 (118293) @ Ofer spre închiriere apartament 1 camerã în Timiºoara, lângã Facultatea ISE, mobilat ºi utilat complet, totul nou. Preþ neg. Tel. 0744-133299, 0721886210 (118302) @ Ofer spre închiriere o camerã la casã pentru o familie salariatã fãrã copii. Preþ neg. Tel. 0726-285583 (118330) @ Ofer spre închiriere apartament 2 camere, ultracentral, mobilat ºi cu toate dotãrile. Preþ neg. Tel. 0744-509522, 0745864609. (118335) @ Ofer spre închiriere, ap. 2 camere, modern mobilat ºi utilat, zona Spitalul Judeþean. Preþ neg. Tel. 0765439138 (118339) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 OFER SPRE ÎNCHIRIERE APARTAMENT 3 CAMERE, NEMOBILAT. TEL. 0748-418707, 0753-515855 (118240) @ Schimb sau vând apartament 3 camere, dec, parter, zona M. Kogãlniceanu cu ap. 2 camere + diferenþa. Preþ 49000 euro neg. Tel. 0788430624, 0747-115105 (118333) @ S c h i m b apartament 3 camere, semidec., zona Aluniº – Debarcader, parter, parchet, spaþios, uºã metalicã, meritã vãzut cu teren 300 – 400 mp + diferenþa 30000 euro. Tel. 0732-407787 (118419) @ S c h i m b garsonierã confort 1, G+F+T+AC, zona Idependenþei, cu apartament 2 sau 3 camere + diferenþã. Tel. 0770-997010 (118452) @ S c h i m b garsonierã în bloc termo, G+F+T+AC, cu garsonierã în bloc de apartamente sau apartament 2 camere, ofer diferenþã. Tel. 0743051617 (118453) OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL ULTACENTRAL, VIZAVIDEPIAÞA MIRCEA, 100 MP, TOATE UTILITÃÞILE, APÃ,GRUP SANITAR, CURENT 2,20 3,80, AC, TÂMPLÃRIE ALUMINIU.PREÞ NEG. TEL. 0728901319 (115986) OFER SPRE ÎNCHIRIERE GARSONIERà CONF. 1 LA B2, ET.6,AP.81, ZONA CRIHALA DUNÃREA, COMPLET MOBILATà ªI UTILATÃBINE ÎNGRIJITÃ. PREÞ 100 EURO/ LUNà NEG. TEL. 0252324747, 0745466965. (116818) SPRE ÎNCHIRIEREAP. 2 CAMERE, STR. INDEPENDENÞEI 53, BL. 2, SC. 4, AP. 14, MOBILAT ªI UTILAT, CALORIFERE ALUMINIU.PREÞ 160 EURO NEG. TEL. 0734-833182 (118246) SPRE ÎNCHIRIEREAP. 4 CAMERE, RECENT RENOVAT, CALORIMETRE, APOMETRE, TOATE UTILITÃÞILE. PREÞ NEG. TEL. 0742-006665 (118284) SPRE ÎNCHIRIERE APARTAMENT3 CAMERE, DECOMANDAT, ZONA CICERO PIPA, ET. 2, MOBILAT. PREÞ NEG. TEL. 0728004513, 0352422047 (118290) @ Ofer spre închiriere casã 80 mp locuibili, semimobilatã, aragaz + frigider, cablu, str. N. Cernãianu, pretabilã firmã sau persoane fizice, pe termen lung. Preþ 200 euro, avans 2 luni. Tel. 0721-950242, 0766498112, 0766-720665. (115631) @ Ofer spre închiriere ap. 2 camere, dec, zona Staþia de Salvare, et. 2, complet utilat ºi mobilat, contorizat, G+F+P+T, cablu TV ºi internet @ Ofer spre închiriere garsonierã zona Meva, et.1. Preþ 350 lei/ lunã + 1 lunã garanþie. Tel. 0749761481. (115957) @ Ofer spre închiriere apartament 3 camere, dec., îmbunãtãþiri, G+F+P+T, et. 3, zona Cildro. Preþ neg. Tel. 0751-070309 (116876) @ Primesc în gazdã 2 eleve, în camerã la bloc, dec., acces baie + bucãtãrie. Preþ neg. Tel. 0770-837106 (116967) @ Ofer spre închiriere parþial sau total ap. 3 camere, dec., mobilat, 2 bãi, bucãtãrie + cãmarã, camere cu terasã proprie. Preþ neg. Tel. 0733-695144 (117113) @ Ofer spre închiriere apartament. 3 camere, dec., et. 1, mobilat sumar, zonã liniºtitã, Aleea Trandafirilor - Crihala. Preþ neg. Tel. 0352803292, 0721-259862 (117792) @ Ofer spre închiriere ap. 2 camere, conf. 1, toate condiþile, zona Hotel Traian (str. Calomfirescu colþ cu str. eroii de la Cerna), parter, confort sporit, multiple îmbunãtãþiri. Preþ 190 euro neg. Tel. 0747493755 (118342) @ Ofer spre închiriere garsonierã. Preþ neg. Tel. 0730556005 (118374) @ Ofer spre închiriere ap. 3 camere, decomandat, G+F+T, mobilat cu tot confortul, parter spaþios, pe termen îndelungat. Preþ 300 euro. Tel. 0732987388 (118376) @ Ofer spre închiriere ap. 2 camere, dec, et. 1, zona Piaþa Criºan, nemobilat. Preþ neg. Tel. 0748-450748 (118378) @ Ofer spre închiriere ap. 2 camere, dec, et. 1, zona Piaþa Criºan, nemobilat. Preþ neg. Tel. 0748-450748 (118379) @ Primesc douã fete în gazdã la bloc, nefumãtoare, serioase, acces o camerã, bucãtãrie, baie. Preþ neg. Tel. 0727-964092 (118384) @ Ofer spre închiriere ap. în Bucureºti, aproape de Metrou, la 2 persoane, preferabil fete, pe o duratã de 9 luni. Preþ neg. Tel. 0745-364026 (118386) @ Primesc în gazdã la casã, camerã, bucãtãrie, baie, hol, garaj, curte. Preþ avantajos. Tel. 0771556840 (118388) @ Primesc în gazdã 2 fete cuminþi. Preþ neg. Tel. 0727295005 (118406) @ Primesc în gazdã 1 - 2 fete , eleve sau studente, zona CPL. Preþ neg. Tel. 0747-132766 (118407) @ Ofer spre închiriere garsonierã complet utilatã în zona Autogarã. Preþ neg. Tel. 0727-520566 (118425) @ Ofer spre închiriere ap. 3 camere, mobilat ºi utilat, zona Staþia de Salvare. Preþ 700 lei, avans 2 luni. Tel. 0771-216892, 0744-318007 (118442) @ Ofer spre închiriere apartament 2 camere Vânju Mare, dec., zonã centralã. Preþ 150 lei/lunã fix. Tel. 0732-643525 (118443) @ Ofer spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, contorizat, avans 3 luni, zona Biserica Nouã. Preþ 150 euro/ lunã neg. Tel. 0771-217420 (118454) @ Ofer spre închiriere ap. 3 camere, et. 4, zona Staþia de salvare, mobilat. Preþ neg. Tel. 0740-105944 (118456) @ Ofer spre închiriere garsonierã, conf. 1, mobilatã, contorizatã, utilatã, chiria anticipat pe 2 luni. Preþ 100 euro + cheltuieli. Tel. 0352808134, 0727-071213 (118412) @ Ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Stomatologie, complet utilat, mobilat, cablu, tv, et. 1. Preþ neg. Tel. 0740-105944 (118473) DR. TR. SEVERIN @ V â n d sifonãrie, zona Piaþa Criºan, suprafaþa spaþiului 25 mp, utilitãþi, apã, canal, curent trifazic, cãldurã, termoficare, contract primãrie predare, pretabil ºi pentru alte activitãþi. Preþ neg. Tel. 0741-790954, 0788353161, 0352-803208 (117802) @ Vând spaþiu comercial, vad bun, ªimian, calea Craiovei, nr. 224. Preþ 60000 euro. Tel. 0724-888450 (118357) @ Vând spaþiu comercial, toate utilitãþile, 40 mp, zona bd. T. Vladimirescu. Preþ 60000 euro neg. Tel. 0770-660004 (118450) OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL P+1 (TOTAL 100 MP), CONSTRUCÞIE 2008, T+G+AC, ALARMÃ,GRUP SANITAR, ACCES DE PE 2 STRÃZI, VAD COMERCIAL EXCELENT (ZONAPIAÞA MEVA).PREÞ AVANTAJOS NEG. TEL. 0745906877, 0788290407 (117213) OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL ULTRACENTRAL (177 MP), PE STR. TRAIAN,ÎNTRE PREFECTURêI BANCA TRANSILVANIA (FOSTA MOBILà CILDRO MOBILA ªI PAULTUDOR). TEL. 0746-183973 (117101) OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL SUPRAFAÞà 75 MP, ZONA CICERO LÂNGà GEN. NR. 8 PRETABIL PENTRU ORICE ACTIVITATE. PREÞ NEG. TEL. 0748-961754 (116958) ÎNCHIRIERIOFERTE OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL DEASUPRA SPITALULUI ORªOVA, DOTÃRI: AC, RAFTURI, PREGÃTIT PENTRU MAGAZIN ALIMENTAR, 57 MP + 23 MP, TERASÃ, CENTRALà PROPRIE PE LEMNE, GRUP SANITAR, FUNCÞIONAL. TEL. 0744-503633 (118228) OFER SPRE ÎNCHIRIERE GARSONIERÃ, CONF.I, ZONA CRIHALA. PREÞ 350 LEI + GARANÞIE 1 LUNÃ. TEL. 0749761481 (118263) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial 30 mp la casã, zona Autogarã, pretabil pentru magzin, depozit, atelier producþie. Preþ 150 euro neg. Tel. 0770691643 (118351) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial, 100 mp, zona Crihala, str. Kogãlniceanu, nr. 10, vizavi de CEC. Tel. 0744-995324, 0746922191 (118353) @ Ofer spre închiriere teren 1600 mp pe Calea Tg-Jiului pretabil dezmembrãri auto sau alte activitãþi. Preþ 100 euro. Tel. 0788508177. (118368) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial, 50 mp ºi terasã de varã în ªimian utilat pentru bar ºi jocuri de noroc. Tel. 0723808853 (118372) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial, în ªimian 50 mp, terasã dotatã pentru bar sau alte domeni, toate utilitãþile + sistem de alarmã. Tel. 0723808853 @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial în suprafaþã de 60 mp, zonã centralã . Tel. 0748-670371 (118382) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial situat în Autogarã 100 mp, str. D.Gheaþã, baie, apã, reþea 380 W, pretabil ºi pentru activitãþi comerciale de depozitare sau de producþie. Tel. 0723-344010 (118389) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial 30 mp la casã, zona Autogarã, pretabil pentru magzin, depozit, atelier producþie. Preþ 150 euro neg. Tel. 0770691643 (118428) 13 @ Ofer spre spaþiu închiriere comercial, amenajat, toate utilitãþile, AC, zona b-dul T. Vladimirescu. Preþ neg. Tel. 0771-783455 (118435) OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL SUPRAFAÞà 42 MP COMPUS DIN 2 CAMERE, HOL,GRUP SANITAR, STR. TRAIAN NR. 207. PREÞ NEG. TEL. 0352-421457, 0771-355604. (115055) OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL 300 MPTOTALSAU PARÞIAL,(MODA ALISS). PREÞ NEG. TEL. 0729956369 (118249) @ OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL LA INTERSECÞIA STR. CRIªAN CU SPLAI M. V I T E A Z U L , SUPRAFAÞà 70 MP, FOST SPAÞIU BANCA CARPATICA. PREÞ NEG. TEL. 0722589767 (118298) @ OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞIU COMERCIAL STR. CICERO 107, BL. S4, CONDIÞII FOARTE BUNE, TOATE UTILITÃÞILE. TEL. 0745-779743, 0744886081 (116845) @ OFER SPRE ÎNCHIRIERE SPAÞII DE DEPOZITARE SAU P R O D U C Þ I E , GRUPURI SANITARE, VESTIAR, BIROU, SUPRAFEÞE DE 350 MP, 500 MP, RAMPà DE DESCÃRCARE ACOPERITÃ, LA FOSTUL ABATOR TMIªOAREI 220B. PREÞ 1 EURO/ MP. TEL. 0722-965143 (118184) @ OFER SPRE ÎNCHIRIERESPAÞIU COMERCIAL PRETABILDEPOZIT EN-GROS, FIRME CURIERAT, 75 MP. PREÞ NEG. TEL. 0731-389777 (118215) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial, 24 mp, pe str. Cãlugãreni în faþa Colegiului. Tel. 0744669579 (116953) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial, zona centralã, suprafaþã cca. 60 mp, toate utilitãþile. Preþ neg. Tel. 0788-081114, 0765-052789, 0352425068 (117117) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial la parter bloc, 35 mp, bd. T. Vladimirescu, zona Independenþei. Preþ 300 euro / lunã. Tel. 0732361366 (117795) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial (clãdire), complet utilatã, 14 m lungime / 6 m lãþime, teren 700 mp, vie, apã, cablu, curent sau schimb cu garsonierã conf.I. Tel. 0729-281249 (117993) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial 400 mp, S+P+M, nou construit, ideal pentru birouri, racordat la reþeaua termicã a oraºului, spaþiu lângã Stomatologie. Preþ neg. Tel. 0752-040110, e - m a i l : [email protected] (118234) @ Ofer spre închiriere spaþiu pretabil orice activitate 70 mp, toate utilitãþile, curat, liber, zonã centralã. Tel. 0745-592869, 0724896890 (118235) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial amenajat la parter, 2 camere, pentru birouri, cabinete, farmacie, etc., zona Crihala, str. Pãcii, lângã Generalã nr. 15. Tel. 0743-116755 (118274) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial ultracentral 70 mp, str. Unirii, lângã Primãrie. Tel. 0744509522 (118301) @ Ofer spre închiriere spaþiu comercial ultracentral 320 mp, racordat la toate utilitãþile, renovat 2008, pretabil pentru orice tip de activitate, inclusiv restaurant cu salã de nunþi, meritã vãzut. Preþ 300 euro / lunã. Tel. 0745-662001. (118314) COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424 14 @ V â n d Daewoo Nubira 1,6, an 1998, full options, full electric, î n c h i d e r e centralizatã, alarmã, 135000 km. Preþ 2300 euro neg. Tel. 0729-121177, 0724295833 (117054) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 DACIA LOGAN @ V  N D DACIA LOGAN, AN 2005, MOTOR 1,4, BENZINÃ. PREÞ NEG. TEL. 0742-592183 (118236) @ Vând urgent Dacia Logan Van, 2 locuri, pentru marfã, an 2008, stare excepþionalã. Preþ 4800 euro. Tel. 0732-643525 (118445) MAZDA @ V â n d Mazda, an 1993, motor 1300. Preþ neg. Tel. 0761691109, 0742458221 (117192) CAMIOANE, AUTOUTILITARE, MICROBUZE @ V â n d BMW 318 1,7 TDI, nr. noi, CI, asigurare valabilã, ITP 2011, culoare verde. Preþ neg. Tel. 0740159290, 0770686537 (118211) @ Vând 2 Rabe, una de 8,5 to, una de 16 to. Preþ neg. Tel. 0751806564 (118352) BMW @ V â n d BMW 320 Breack diesel, motor 2000, an 2000, 140000 km bord, climã, VT 2011, servo direcþie, servo frânã, ABS, î n c h i d e r e centralizatã, geamuri + oglinzi electrice încãlzite, airbag, taxe la zi, televizor DVD DVX, jante aluminiu, volan reglabil, scaune reglabile, stare impecabilã. Preþ 5800 euro neg. Tel. 0760-046335 (117062) DACIA 1310 CITROEN @ V â n d Dacia Li, an 1998, perfectã stare de funcþionare, culoare alb, 30000 km reali. Preþ 1000 euro neg. Tel. 0741084453 (118336) @ V â n d Dacia 1310, an 1991, stare bunã de funcþionare cutie 5 trepte, motor 1400 cmc, aspect plãcut. Preþ 1500 lei neg. Tel. 0727-431494 (118362) @ V â n d Citroen C3, 98000 km, an 2002, euro 3, 1,4 motorinã, AC, geamuri + oglinzi electrice faþã, jante a l u m i n i u , proiectoare, î n c h i d e r e centralizatã, alarmã, volan reglabil, radio CD, înmatriculatã Ro. Preþ 4000 euro @ V â n d . Tel. 0732-193066. BMW 320 (117076) motorinã, an 2001, climatronic, 4 @ V â n d geamuri + oglinzi + Citroen C5 HDI, an faruri reglabile 2003, dublu electrice, ABS+ climatronic, full ESP+ ASC, comelectric, 8 airbag, puter bord, pilot ABS, ESP, comenzi automat, volan piele volan, jante aliaj, + comenzi, p o r i e c t o a r e , computer bord. Preþ cotierã, linie audio. neg/ var. Tel. 07660751Preþ neg. Tel. 0744- 315947, 249589 (118354) 174510 (118360) DACIA 1410 @ V â n d Dacia 1410, an 1999, revizie totalã, aspect ºi funcþionare impecabile, meritã vãzutã. Preþ 2900 lei neg. Tel. 0727431494 (118370) @ V â n d Daewoo Cielo, an 2005, 43000 km reali, carte service, revizii la zi, AC, proiectoare, folie, cotierã, linie audio, etc., aratã ºi funcþioneazã impecabil. Pre neg. Tel. 4500 euro. Tel. DACIA PAPUC 0744-642328 @ Vând Dacia (118364) Papuc 5 locuri, an 2002, stare impecabilã, ITP FORD 2011, injecþie, tracþiune spate. Preþ Vând Ford 2700 euro neg. Tel. @ 0 7 4 2 - 0 3 2 0 7 6 , Mondeo, an 2007, 0 7 4 4 - 5 3 8 0 7 2 nou, 1200 km reali, (118369) full electric, unic proprietar, stare perfectã de DACIA SUPERfuncþionare, o vând NOVA din motive de @ Vând Dacia sãnãtate. Preþ neg. Supernova, an 2003, Tel. 0764-961989, cutie ºi motor Renault, GPL, motor 0 2 5 2 - 3 1 5 0 2 8 . 1,4, închidere (116471) centralizatã, alarmã, Vând Ford bine întreþinutã. Preþ @ neg. Tel. 0742- Focus 1,6 benzinã, 858264, 0770- 101 cp, an 1998, 576459 (117053) înmatriculatã Ro, din @ Vând Dacia cumpãrat Supernova, an 2003. Germania, geamuri Preþ 2100 euro neg. electrice faþã, Tel. 0723-852851 oglinzi electrice, (118344) î n c h i d e r e centralizatã, volan reglabil. Preþ 3100 DAEWOO euro . Tel. [email protected] V â n d Daewoo Cielo, an 193066. (117082) 1996, geamuri electrice, AC, î n c h i d e r e centralizatã, servo, ABS, full options, înmatriculatã RO, taxe la zi. Preþ 1600 euro . Tel. 0740206621. (116829) MAªINI AGRICOLE VÂND TRACTOR U650, SEMÃNÃTOARE, GRÂU, SUP 29. TEL. 0742-352040 (118297) @ V â n d Combinã Class Consul, motor Mercedes, masa 3,2 m stare foarte bunã de funcþionare. Preþ 4800 euro neg. Tel. 0744-961698. (115709) @ Vând tractor la cheie, plug, disc, semãnãtoare, porumb U445, remorcã. Preþ neg. Tel. 0771-699246 (118375) @ Vând Opel Meriva 1,7 DTH, an 2005, 97000 km reali, AC, servodirecþie, servofrânã, ABS, î n c h i d e r e centralizatã, geamuri + oglinzi electrice, SRS, airbag-uri, carte service, taxe la zi, alarmã, ESP, proiectoare ceaþã, radio CD, jante Mg. Preþ 5950 euro neg/ var auto. Tel. 0768468283. (117785) @ Vând Opel Corsa an 1994, nr. Franþa valabile, consum mic, culoare albastru m e t a l i z a t , casetofon, stare excepþionalã de funcþionare. Preþ 800 euro. Tel. 0745780863, 0352407444 (117798) @ Vând Opel Vectra an 2001, benzinã, euro 4, climã, geamuri + oglinzi + faruri electrice reglabile, ABS, ESP, 6 airbag-uri, CD Player, comenzi volan, volan reglabil piele, cotierã faþã + spate, computer bord, tapiþerie pluº. Preþ neg. Tel. 0744174510 (118356) @ Vând Opel Corsa, an 2001, euro 4, închidere centralizatã, alarmã, CD Player, servo direcþie, recent înmatriculatã. Preþ 4150 euro neg/ var. Tel. 0757-024590 (118458) @ Vând Opel Astra 1,6 i, model 2002, airbag-uri, î n c h i d e r e centralizatã din cheie, geamuri electrice, oglinzi heliomate, 4 airbaguri, ABS, ASR, ESP, jante aliaj, climã, linie audio originalã, recent adusã, consum 5,5%, servo total. Preþ neg/ var. Tel. 0745-805346 (118460) @ Vând Ford Transit camionetã, motor 2500, prelatã, înmatriculatã. Preþ 5100 euro neg. Tel. 0741-181514, 0757622278 (118373) @ Vând Opel Tigra, 1,6, an 97, servototal, ABS, î n c h i d e r e centralizatã, geamuri + oglinzi electrice, SRS, 2 airbaguri, taxe la zi, @ Vând sau alarmã. Preþ 3000 @ Vând Opel euro. Tel. 0766- Astra 1,6 i, an 2002, s c h i m b 373592 (118170) euro 4, climã, semãnãtoare SPC comp. bord, 6 cu disc GD 4. Tel. @ Vând Opel navigaþie, 115000 0252-358831, 0743- Caravan, an 1996, km, închidere 576142 (118448) roþi varã, iarnã. centralizatã, airbag, Preþ 2500 euro. Tel. ABS, ESP, volan 0 7 4 1 - 0 8 4 4 5 3 piele, geamuri + (118334) OPEL oglinzi electrice, comenzi volan, linie Vând Opel @ Vând Opel @ audio, jante, recent Combi. Preþ neg. Vectra, an 1997, full adus, nerulat RO. Tel. 0761-691109, options. Preþ 3600 Preþ neg/ var. Tel. 0 7 4 2 - 4 5 8 2 2 1 euro neg. Tel. 0723- 0 7 4 3 - 6 7 2 1 0 4 777044 (118345) (117194) (118461) anunþuri online - www.piataseverineana.ro Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 15 ANUNÞURI AUTO CU FOTOGRAFIE Relaþii la tel. 0252-323972 16 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ Vând Opel Astra H, model 2006, 1,7 CDTI, î n c h i d e r e centralizatã, full electric, jante aliaj, climatronic, pilot automat, comenzi volan, RAR, neînmatriculat, CD, unic proprietar, 10 airbag-uri, nerulatã RO. Preþ neg. Tel. 0744-975704 (118464) @ Vând Opel Astra H, model 2006, 1,7 CDTI, 121 CP, 6+1 trepte, navigaþie, pilot automat, 10 airbaguri, climatronic, full electric, CD MP3, comenzi volan, km reali, carte service, unic proprietar, euro 4. Preþ 7000 euro. Tel. 0745-807235 @ Vând Opel (118469) Astra 1,6 i, an 1994, @ Vând Opel euro 2, înscrisã, VT 2011, închidere Astra Caravan, 1,7 centralizatã, alarmã, DTI, an 2001. Preþ radio CD, servo to- 3950 euro neg. Tel. tal, jante Mg. Preþ 0 7 6 7 - 0 2 2 8 8 4 1700 euro neg. Tel. (118471) 0744-812310 (118466) @ Vând Opel Astra 1,2, 16 V, an 2001, 120000 Km, AC, ITP 2011, 75 CP servototal, ABS, închidere centralizatã, geamuri + oglinzi electrice, 4 airbaguri, carte service, taxe la zi, jante aliaj, comenzi volan, folie omologatã. Preþ 4800 euro. Tel. 0788-266825, 0745475875 (118467) PEUGEOT @ V â n d Peugeot 406, an 2000, culoare albastru metal, bine întreþinut. Preþ neg. Tel. 0727-343213 (117808) @ V â n d Peugeot Partner, 1,9 diesel, înmatriculat RO, an 2001. Preþ neg. Tel. 0742-692963 (118226) RENAULT @ V  N D R E N A U LT MEGANE 1,6 16 V, UNIC PROPRIETAR, AN 2005, 50000 KM, AC, ABS, S E N Z O R I LUMINà ªI PLOAIE, 8 AIRBAG-URI, 4 G E A M U R I ELECTRICE, 4 CAUCIUCURI PIRELI, 2 JANTE, 4 C A P A C E , TOATE NOI P E N T R U RENAULT. PREÞ 7800 EURO. TEL. 0749-214861 (117059) @ V â n d Renault Megane 1,5 DCI, an 2005, înmatriculat RO, AC, geamuri + oglinzi electrice, î n c h i d e r e centralizatã, ABS, ASR, linie audio Radio CD, comenzi volan, culoare gri metalizat. Preþ 6300 euro neg. Tel. 0722728725. (117088) @ V â n d Renault 25 TX benzinar, înscris, unic proprietar, ITP valabil 2010, volan reglabil, geamuri electrice, închidere centralizatã, trapã, euro 2, stare de funcþionare, linie audio. Preþ 4300 lei neg. Tel. 0723371365. (117098) @ V â n d Renault Laguna, 1,9 DCI, an 05.2002, AC, CD, comenzi volan, pilot automat, geamuri + oglinzi electrice, închidere centralizatã, ABS, ESP, airbag-uri, culoare gri ºobolan, 110000 km reali, stare impecabilã. Preþ 6400 euro neg. Tel. 0723-187736 (118210) @ V â n d Renault Laguna, 1.9 dci 120 cp, an 2005, 96.000 km, full option, stare excelentã. Preþ 7700 euro neg. Tel. 0761-650744, 0744-519301 (118233) @ V â n d Renault Megane, an 1996, motor 1,4 benzinã, ABS, servo direcþie, volan reglabil, geamuri electrice, CD MP3, recent înmatriculat RO. Preþ 2500 euro neg. Tel. 0767487400 (118367) @ V â n d Renault Megane, an 2001, motor 1,9 CDI, servo total, geamuri electrice, ABS, airbag, computer bord, consum 5%, închidere centralizatã. Preþ 2400 euro neg. Tel. 0732-884000 (118426) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 17 18 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 @ V â n d Renault Megane 1,9 diesel, an 2005, 190 cp, cutie viteze 6+1, AC, ABS, alarmã, airbag-uri, computer bord, închidere centralizatã, geamuri + oglinzi + faruri electrice, proiectoare ceaþã, senzori luminã ºi ploaie, carte service, jante aliaj. Preþ 7500 euro neg. Tel. 0740-105929 (118455) @ V â n d Renault Clio, an 2002, motor 1,5 DCI, geamuri + oglinzi electrice, comenzi volan, unic proprietar. Preþ 4250 euro neg/ var. Tel. 0757-024590 (118457) @ V â n d Renault Cango Expres, 1,9 TD, an 2001, RAR 2010, CI, AC, ABS, 2 airbag-uri, radio casetofon, î n c h i d e r e centralizatã. Preþ neg/ var auto. Tel. 0724-116787 (118462) RULOTE, REMORCI @ Vând Rulotã echipatã ºi utilatã complet, stare foarte bunã de funcþionare. Preþ 1400 euro neg. Tel. 0744-961698. (117066) @ Vând rulotã cu acte în regulã, complet utilatã, în stare foarte bunã de funcþionare, meritã vãzutã. Preþ 1150 euro neg. Tel. 0747922805 (118346) SEAT @ Vând Seat Ibiza, an 1996, motor 1400 cmc, benzinã, AC, închidere centralizatã, alarmã, ITP 12.2010, jante aluminiu, cauciucuri de varã + iarnã, consum 5%, unic proprietar în Ro. Preþ 2700 euro neg. Tel. 0730-988947, 0740159290 (118212) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 19 @ Vând VW Caddy, an 1997, full options. Preþ 1700 euro neg. Tel. 0723-852851 (118343) Vând piese tractor U650, electromotor, compresor, ax planetar faþã, placã presiune, etc, semãnãtoare. Preþ neg. Tel. 0768424442 (118338) SKODA @ V â n d Skoda Fabia 1,4, special pentru doamne, cutie automatã DSG, AC, senzor parcare, 26000 km, carte service, scaune încãlzite. Preþ 6300 euro neg. Tel. 0722320087 (117052) @ V â n d Skoda Fabia, an 2004, model 2005, AC, geamuri + oglinzi electrice, computer bord, î n c h i d e r e centralizatã, jante a l u m i n i u , proiectoare, unic proprietar. Preþ neg/ var. Tel. 0757024590 (118459) VW VÂND VW GOLF 3, 1,9 TDI BREAK, CULOARE NEGRU, AN 1996, AC, GEAMURI ELECTRICE, DISTRIBUÞIE NOUÃ, IREPROªABIL, 2 LUNI ÎN ÞARÃ. PREÞ NEG. TEL. 0723-236615, 0727-289027 (117809) @ Vând VW Caddy, motor 1,9 SDI, 90 CP, servo total, închidere centralizatã, geamuri electrice, airbag. Preþ 2650 euro. Tel. 0745078702, 0766475526 (117193) @ Vând VW Passat, an 2007, motor 2000 TDI, 141 cp, culoare gri metalizat, jante aliaj, geamuri ionizate, dublu climatonic, pilot automat, volan reglabil, CD MP3, piele, full electric. Preþ neg. Tel. 0724449371 (118227) ALTE MARCI @ V â n d maºinã taxi echipatã. Tel. 0757882720 (118348) CUMPARARI Cumpãr orice maºinã benzinar sau diesel, defecte sau avariate, ne / înmatriculate, dupã anul 1990, pentru piese. Tel. 0723667872, 0745584999 (118238) VÂNZARI Vând scuter Sonik, 49,5 cc, nou, 0 km, garanþie 2 ani. Preþ 700 euro. Tel. 0726316828 (118377) SUZUKI @ V â n d Suzuki Vitara, motor 1,6 i, an 1992, 130000 km, VT 2011, 90 CP, servo total, închidere centralizatã, geamuri ºi oglinzi electrice, taxe la zi. Preþ 3600 euro. Tel. 0745-078702, 0766475526 (117198) Vând motocicletã Royal 200 cmc, Chopper, 3000 km, garaj, 5 viteze, indiCumpãr remorcã cator treaptã vitezã, auto 750 kg. Tel. funcþioneazã per+ piese 0 7 4 0 - 3 4 2 6 8 2 fect rezervã. Preþ 5000 (118349) lei. Tel. 0745162172 (118441) VÂNZARI Vând baterii auto Rombat noi, diverse modele. Preþuri mici. Tel. 0751-091091. @ Vând VW (118217) TOYOTA Sharan, an 1996, î n c h i d e r e Vând piese auto, @ V â n d centralizatã, trapã noi, pentru orice Toyota Celica, mo- electricã, oglinzi ºi marcã. Tel. 0751tor 1,8, 16 V, an geamuri electrice, 091091. (118218) 2000, 130000 km, cârlig remorcare, Vând orice piese AC, VT 2011, 173 înmatriculat RO. auto pentru toate CP, servo total, Preþ 5700 neg. Tel. modelele de maºini. ABS, închidere 0762-295288, 0749- Preþ neg. Tel. 0724213207 (118219) c e n t r a l i z a t ã , 279686 (118340) @ Vând VW Golf 3, an 1994, motor 1,9 TDI diesel, geamuri, trapã, oglinzi electrice, tobã Remus, suspensie sport, culoare negru, jante aliaj Oz. Preþ 2500 euro. Tel. 0741084453.0741084453 (118359) Vând orice piesã Opel Kadett, Vectra, Astra, Omega, Calibra, Ford, Renault, Citroen, Peugeot, Daewoo: aripi, capote, faruri, scaune, anii (1980 2008). Tel. 0723667872, 0745584999 (118239) geamuri ºi oglinzi electrice, 8 airbaguri, carte service, taxe la zi, alarmã, ESP + o maºinã model 2004 tãiatã pe jumãtate pentru motor. Preþ 10000 euro/ var. Tel. 0788-490930 (117776) 20 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 21 22 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 MERSUL Nr. tren A1691 R361 P9193 R360 R696 R695 A1694 P9194 P9501 P9502 P9520 IC592 IC594 IC591 P9503 R792 IC593 A1693 P9504 R694 R693 P9195 IC596 P9192 IC595 A1692 DESTINAÞIA Timisoara Nord Bucuresti Nord Timisoara Nord Stamora M Bucuresti Nord Timisoara Nord Craiova Craiova Orsova Filiasi Strehaia Bucuresti Nord Bucuresti Nord Timisoara Nord Orsova Bucuresti Nord Timisoara Nord Timisoara Nord Craiova Bucuresti Nord Timisoara Nord Timisoara Nord Bucuresti Nord Craiova Timisoara Nord Bucuresti Nord T R E N U R I LO R Plecare 0:47 0:48 1:32 2:03 2:49 3:13 3:53 4:05 6:36 6:45 8:12 ANULAT 10:24 11:14 11:20 14:20 15:32 16:32 17:00 17:32 17:35 18:20 19:22 19:25 20:13 23:50 PLECÃRI DIN DROBETATR.-SEVERIN Valabil în perioada 14.12.2008-12.12.2009. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR. @ Vând casã de marcat Activia Magic. Preþ 400 lei. Tel. 0722361904. (116547) NOKIA @ Vând urgent Nokia N73, stare impecabilã, toate accesorile. Preþ neg. Tel. 0740-182341. (118355) CUMPARARI @ C u m p ã r moarã cafea pentru magazin. Tel. 0752306651. (116548) SONYERICSSON V â n d Sony-Ericsson W 595 S nou. Preþ 600 lei neg. Tel. 0745293846 (116762) @ @ V â n d c o m b i n ã muzicalã, 2 boxe noi - 150 lei, video - 150 lei neg. Tel. 03524 2 0 4 7 3 (118321) @ Vând casã de marcat. Preþ neg. Tel. 07653 6 0 3 2 4 (118410) V â n d maºinã de spãlat automatã, puþin folositã, 5 - 10 kg rufe, stare foarte bunã de funcþionare ºi frigider în perfectã stare. Preþ neg. Tel. 0720-529190 (117745) @ V â n d frigider, radio cu CD, timbre, scrisori, etc. Preþ neg. Tel. 0742326265. (117488) @ @ V â n d maºinã de spãlat automatã, puþin folositã, 5 - 10 kg rufe, stare foarte bunã de funcþionare. Preþ neg. Tel. 0720529190 (116755) @ Vând vitrinã Cumpãr radio cu CD, timbre, scrisori, etc. Preþ neg. Tel. 0742-326265. (117520) @ Vând vitrinã frigorificã verticalã din inox pentru prãjituri ºi mezeluri. Preþ neg. Tel. 0720529190(117744) @ frigorificã verticalã din inox pentru prãjituri ºi mezeluri. Preþ neg. Tel. 0720-529190 (116756) @ VÂNZÃRI Vând calcu- lator în stare bunã + imprimantã nouã. Preþ 400 lei. Tel. 0743300426(118326) @ @ V â n d Pentium III 500 MHz, 128 RAM, 8,4 Gb HDD, monitor, jocuri, muzicã. Preþ 3,9 mil. lei. Tel. 0252-333413, 0723-663086 (105775) Vând ieftin CUMPÃRÃRI calculator Pentium 3 cu sau fãrã monitor. @ Cumpãr componente calculaPreþ 250 lei. Tel. 0252- tor, plãci video, HDD, memorii, etc. Tel. 317660(117708) 0252-333413, [email protected] V â n d 663086(105776) laptop Dell Inspiron 510 m, stare perfectã de funcþionare, cu încãrcãtor ºi geantã. Preþ 400 euro . Tel. 0252331136. (106460) REPARAÞII DIVERSE @ Rezolv orice problemã în domeniul calculatoarelor la domiciliul clientului. Tel. 0252-333413, 0723-663086(105774) Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 23 OFERTE @ Angajez femeie îngrijire supraveghere, fetiþã 8 ani, educatã ºi cuminte. Ofer 10 lei / zi. Program în ture. Posesor Tel. 0745-122779 @ (118197) permis conducere @ C a u t categoriile BE, CE colaboratori part- cu experienþã pe tir, time pentru iniþiat în construcþii, distribuþie produse zugrãveli, fier beton, cosmetice (sistem solicit angajare. Tel. MLM). Relaþii la tel. 0728-125055, 0767- 0 7 7 0 - 7 0 1 1 0 1 396093 sau e-mail (118311) i o a n þ i o n e l Ofer ajutor @yahoo.com @ (118271) în orice domeniu, zilnic dupã orele 17 ºi în weekend non CERERI stop. Rog ºi ofer @ Tânãr 35 seriozitate. Tel. ani, experienþã 0 7 4 9 - 4 3 1 9 2 4 g e s t i u n e (118324) administrare, economist, licenþiat, solicit @ Tânãr 28 angajare, posed ani, caut loc de permis conducere muncã, permis cat. B,C,E. Ofer ºi solicit seriozitate. Tel. categ. B, cunoºtinþe 0741-243097, 0770- PC, în diverse 701890(118304) domenii, exclus @ A s i s t e n t ã asigurãri. Tel. 0742medicalã, promoþia 262788 (118424) 2008 caut de lucru la Caut loc de medic de familie sau @ cabinet particular muncã bonã, pentru a învãþa ºi vânzãtoare, paznic, profesa în domeniu, agent asigurãri etc. nu am experienþã. Rog seriozitate. tel. Tel. 0788-910160 0755-745988(118306) (118437) @ Doamnã 33 ani doresc angajare ca bonã, menaj sau îngrijire bãtrân, am experienþã. Tel. 0757-311749 (118309) 24 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 25 26 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 27 C O N V O C A T O R Adunarea Generalã a Asociaþiei de Proprietari nr. 55, anunþã reconvocarea Adunãrii Generale a Asociaþiei de Proprietari nr. 55 pentru data de 17.09.2009 orele 17, având urmãtoarea ordine de zi 1. Alegerea preºedintelui de asociaþie. 2. Alegerea comitetului executiv @ Vând þuicã de prunã, calitatea întâi, cantitate mare. Preþ neg. Tel. 0721079887, 0770-836113 (118294) @ Vând porc rasã Duroc roºu, 180 kg greutate. Preþ neg. Tel. 0740-472842, 0252-354454(118307) @ Pensionar caut o doamnã pentru cãsãtorie, între 50 - 60 ani. Tel. 0742-564013 (117120) @ Bãrbat 65 ani caut doamnã între 50-60 ani pentru cãsãtorie. Cod. Ion (118317) @ C a u t doamnã Capricorn fãrã obligaþii, 4855 ani, în vederea unei prietenii / cãsãtorii. Tel. 0747-132766 (118329) @ Titrat 60 ani caut doamnã pentru prietenie/ cãsãtorie. Tel. 0742-326265 (118332) @ Inginer 60/ 1,65/ 65, pensionat, divorþat, fãrã obligaþii, doresc partenerã calitãþi morale, preferabil suplã maxim 50 ani pentru relaþie durabilã. Tel. 0723-950335 (117112) ANIMALEDE COMPANIE VÂND CÃÞEI ROTTWAILER, RASà PURÃ, COMPLET SÃNÃTOªI. TEL. 0748418707, 0753515855 (118206) @ DRESAJ CANIN. PREÞ NEG. TEL. 0746-128716 (115992) @ V  N D C Ã Þ E I CIOBÃNESC BELGIAN MALINOIS CU PEDIGREE, MICROCIP, PAªAPORT. PREÞ NEG. TEL. 0746128716. (116002) MAªINI ªI UTILAJE VÂND CILINDRU COMPACTOR ROMÂNESC, 14 TONE,SEAFLà LAHALÂNGA. PREÞNEG.TEL. 0746-183973 (117106) @ Vândmobilã bibliotecã, în stare foarte bunã. Preþ 800 lei. Tel. 0727-994688 (118310) @ Vândmobilã second-hand, import Germania. Preþ neg. Tel. 0754-342949 (118319) SPORT-TURISM @ Vând corturi noi de 3,4,5 persoane, cu 2 folii, culori ºi înãlþimi diferite, din import ºi saltele gonflabile. Preþ neg. Tel. 0742-425017, 0352-800627(118216) @ Doamnã serioasã, situaþie materialã bunã, locuinþã doresc domn serios, fãrã obligaþii, între 4855 ani, pentru prietenie cãsãtorie. Tel. 0757-735390 (117559) @ C a u t prietenã pentru plimbãri ºi alte fantezi serioase, pânã în 40 ni, eu 29/197/70 kg. Cod Zamolxe. (115379) @ Vândmobilã de sufragerie formatã din 5 corpuri ( vitrinã, @ V â n d loc TV, rafturi, dulap polizor industrial ). Preþ 1000 lei. Tel. trifazic 500 mm, motor 0723-664025(118320) 5,5 kw - D.T.S., stare tehnicã conform N.T.S.M. Preþ neg. PRODUSE Tel. 0745-375213 AGRICOLE (117794) @ Vând drujbe noi + lanþ, ulei, bujie, pile. Preþ mic. Tel. 0252-333239(118205) VÂND SÃMÂNÞà DE GRÂU, CERTIFICATÃ, SOIULALEXC2. PREÞNEG.ÎN FUNCÞIEDE CANTITATE. TEL. 0721544144, 0743891821 (118295) @ Vând cal, ham, cãruþã, prãºitoare . Preþ neg. Tel. 0728-898821 (117121) ALTEDOMENII @ Vând stupi din cherestea brad uscatã, vopsiþi ºi cu tablã, cot mare 3/4, 1/ 2. Preþ 150 lei / buc. Tel. 0727-224528 (118229) @ V â n d covoare, macat, carpete din lânã, þesute manual, pretabil pentru muzeu. Preþ neg. Tel. 0729-467755, 0252315133(118308) MOBILIER VÂND PÃTUÞ DINLEMN PENTRUCOPIL +SALTEA RELAXA,2 NIVELE PENTRU SALTEA. PREÞ AVANTAJOS. TEL. 0726334909 (118213) MATERIALEDE CONSTRUCÞII, INSTALAÞII @ Vând 2 uºi interior noi marca Porta Doors. Preþ avantajos. Tel. 0741129370(118439) P I E R D E R E Pierdut Certificat de Înregistrare seria B, nr 1876117, eliberat pe S.C. NOVA ALESSIA G.M. SRL având CUI 25736569, J25/215/2009. Se declarã nul. 28 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 29 30 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 1. TALON COMANDà PENTRU ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit): Anunþ simplu - 2,00 lei /apariþie Anunþ majuscule - 2,50 lei /apariþie TEXT(CUMAJUSCULE): Anunþ chenar - 3,00 lei /apariþie ______________________________________________________________________ Anunþ negativ - 3,50 lei /apariþie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã. ___________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã ____________________________________________ _______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE. ___________________________________________ __________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNà LA 31.12.2009, NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA ______________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ. TEL. ___________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CALCUL PREÞ ANUNÞ: ____________________________________________ ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZà _____________X ____apariþii =______________lei Achitat cu bon nr. _____________din___________ ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. (EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, LOCURI DE MUNCà - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII) TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE Tà PLA U NÞ C ANU IM OA ERS N MIN ÞII I PAR FIZICE 4A E P Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________ DATA DE APARITIE Chioºcuri unde se pot depune taloanele pentru anunþuri gratuite: DROBETA TR.-SEVERIN 1. Piaþa MEVA 2. B-dul Cerna (lângã PECO) 3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu 4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) 5. Autogarã 6. Complex “Central” 7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2 8. Chioºc RODIPET, str. Cicero 9. Chioºc RODIPET Stomatologie 10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan 11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean 12.Chioºc RODIPET, Dunãrea 13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC) 14. Chioºc Piaþa Centralã 15. Chioºc Rodipet - Carpaþi 16. Chioºc T. Vladimirescu cu Independenþei 17. Str. Criºan colþ cu Pãcii 18. T. Vladimirescu colþ cu str. M. Eminescu, Chioºc ASIDOR, 19. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. A. Saligny, Chioºc ASIDOR 20. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1 Decembrie 1918 21. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea STREHAIA Taloanele pentru anunþuri gratuite se depun la chioºcul RODIPET din centrul oraºului ORªOVA Taloanele se depun la chioºcul Asidor, lângã Piaþa 1800. ALTE LOCALITÃÞI Taloanele pentru anunþuri gratuite se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei. 2. TALON VALABIL ÎN PERIOADA 15.09.2009 - 30.09.2009 TALON GRATUIT ANUNÞ SIMPLU persoane fizice O SINGURà APARIÞIE MAXIM 25 DE C U V I N T E (EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, LOCURI DE MUNCà - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII) AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z à U N S I N G U R A N U N Þ ! Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________ Adresa ___________________________________________________________________________________ Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________ (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate) Nr.642 Nr.642 ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________ Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________ VALABIL PÂNà LA 30.09.2009 Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului! Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 31 32 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
Copyright © 2020 DOKUMEN.SITE Inc.