Університетський репозитарій як інструмент підвищення якості підготовки фахівців освітньо-наукового закладу.pdf

June 9, 2018 | Author: Oleksii Shumskyi | Category: Documents


CommentsDescription

143

4. Моргенштерн И. Г. Книга как носитель общего знания / И. Г. Моргенштерн // Восьмая науч. конф. по пробл. книговедения «Книга и книжное дело на рубеже тысячелетия» : тез. докл. / Рос. акад. наук и др. – Москва, 1996. – С. 24. 5. Швецова-Водка Г. М. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ : Книжкова палата України, 1999. – 68 с. 6. Швецова-Водка Г. М. Функциональная сущность и свойства книги / Г. М. Швецова-Водка // Книга: иследования и материалы. – 1995. – Сб. 71. – С. 96. ШУМСЬКИЙ Олексій, аспірант 2 року навчання НАКККіМ, адміністратор бази даних Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – відокремленого структурного підрозділу університету. Науковий керівник – завідувач кафедри НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, професор Загуменна В. В. УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОНАУКОВОГО ЗАКЛАДУ Ключові слова: освітньо-наукові заклади; університетські репозитарії, фахівці. Реформою вищої освіти визначено завдання для освітньо-наукових закладів держави, що полягає у підвищенні якості підготовки фахівців. Університет як основна інституція, що покликана підтримувати та розвивати вітчизняну освіту і науку, підходить до виконання цього завдання шляхом підвищення ефективності навчального процесу та розвитку науководослідної діяльності. У зв’язку із збільшенням обсягів наукової та навчальної інформації виникають проблеми щодо організації навчального та науково-дослідного процесів. Наразі важливо навчитися працювати з великими потоками інформації, організовуючи та використовуючи її. Виникає потреба у створенні інструменту, що дав би змогу вищому навчальному закладу з максимальною ефективністю використати наявний навчальний та науковий матеріал і отримати доступ до сучасних напрацювань тієї чи іншої галузі знань [5]. Таким інструментом, на думку багатьох науковців, є інституційний репозитарій. Університетський електронний архів фактично являє собою сховище наукових та навчальних матеріалів, що поширюються у мережі Інтернет. Функціонування цифрового сховища в закладі сприяє покращенню наукової комунікації, збереженню результатів науково-дослідницької роботи

144

викладачів (наукові публікації, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій з дисциплін, методичні рекомендації, фото, аудіо- та відеоматеріали тощо), допомагає зупинити повторення інформації, помітно збільшити кількість цитувань публікацій учених. Електронний архів забезпечує безкоштовний та оперативний доступу до світових наукових ресурсів, що в свою чергу значно покращує наукову діяльність університету, підвищує значення бібліотеки та рейтинг дослідницької активності окремого науковця. Не дивлячись на те, що українські репозитарії ще не посіли належного місця в системі наукової комунікації держави, все ж їх використання без перебільшення представляє наукову роботу закладу за рахунок відкритого доступу до результатів наукових досліджень [3]. Попри поширене розуміння інституційного репозитарію як інструмента покращення наукової діяльності вищого навчального закладу, він відіграє важливу роль при удосконаленні навчального процесу. Більше того, на думку В. П. Олексюка та О. Р. Олексюк, електронний архів варто постійно застосовувати при організації навчальної та наукової діяльності, що передбачає обізнаність викладача, який повинен навчити студента максимально використовувати можливості відкритого ресурсу [4]. Навчальна функція електронного архіву залежить від вивчення потреб користувачів та взаємодії з факультетами і кафедрами університету. Така взаємодія має відобразитися на структурі та наповненні репозитарію. В такому разі інституційне цифрове сховище перетворюється на ефективний інструмент інформаційної підтримки навчального процесу [1]. В результаті появи інституційного репозитарію студенти вищого навчального закладу отримують у користування архів електронних копій документів, де зручно та швидко шукати інформацію, можливо виставляти власні статті, доповнювати та редагувати їх. За рахунок відкритого доступу всі бажаючі можуть переглянути новітні наукові дослідження, обмінюватися зі світовими спільнотами результатами своєї роботи, користуватися науковими фаховими журналами та інше. До того ж матеріали, якими користуються студенти, використовуючи репозитарій, постійно оновлюються. Інституційний репозитарій освітньо-наукового закладу, виконуючи соціальну функцію, розвиває вміння студентів здійснювати науковий пошук, постійно розвиватися, адаптуватися в інформаційному суспільстві. В умовах реформування вищої освіти особливого значення набула така форма організації навчального процесу як індивідуальна робота студента. Інституційний репозитарій можливо використовувати для публікації власних ІНДЗ, що автоматично покращить їх якість, доступність, унеможливить їх копіювання, сприятиме оновленню тематики викладачами тощо. Помітний вплив здійснюється й на інші форми організації навчального процесу. Викладачі можуть публікувати матеріали лекційних занять у відкритому ресурсі, а студенти створювати особисті колекції. Результати

145

практичної діяльності (звіти тощо) студентів теж варто публікувати в інституційному репозитарії. Покращується якість обслуговування. Користувачі отримують доступ до віддалених джерел інформації. Формується інформаційна культура студентів шляхом розроблення навчально-методичних матеріалів з основ інформаційної культури. Протягом навчання студент має змогу наповнювати репозитарій закладу власними матеріалами, створюючи особисте портфоліо, яке вже на момент випуску з навчального закладу буде визначати його як науковця та характеризуватиме як фахівця, що розуміється на використанні інформаційно-комунікативних технологій для саморозвитку та підвищення кваліфікації. Створення та розвиток інституційних репозитаріїв сприяє конкурентоспроможності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг та підвищує рейтинг установи, що в подальшому сприяє покращенню положення молодого спеціаліста (випускника) на ринку праці. Використовуючи інституційний репозитарій для підвищення якості підготовки фахівців потрібно проаналізувати зміст, мету і завдання навчального процесу, звернути увагу на рівень кваліфікації фахівців, яким в перспективі мають володіти молоді спеціалісти на ринку праці. Опираючись на результати таких аналізів, потрібно структурувати та наповнювати електронний архів установи. Список використаних джерел: 1. Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науководослідницької діяльності ЧДІЕУ [Електронний ресурс] / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати. – 2013. - № 8. – С. 22-24. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_8_7. 2. Левківський К. М. Інформаційно-наукове забезпечення навчального процесу на сучасному етапі [Електронний ресурс] / К. М. Левківський // Традиції та новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції бібліотек ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, 22-24 травня 2012 р. : доповідь. – Київ, 2012. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2012/43.pdf. 3. Назаровець С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації [Електронний ресурс] / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати. – 2012. - № 8. – С. 25-30. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_8_10. 4. Олексюк В. П. Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. - № 6 (32). – Режим доступу до журналу : http://www.journal.iitta.gov.ua. 5. Онищенко О. С. Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури [Електронний ресурс] / О. С. Онищенко // Бібліотека. Наука.

146

Комунікація, 6 жовтня 2015 р. : тези доповіді на Міжнародну конференцію. – Київ, 2015. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1505:pro blemi-adaptatsiji-bibliotek-do-umov-tsifrovoji-kulturi-4&catid=78&Itemid=412. 6. Подрезова М. О. Відкритий доступ – рух Open Access як інноваційна модель наукової комунікації [Електронний ресурс] / М. О. Подрезова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-19 червня 2015 р. : доповідь . – Івано-Франківськ, 2015. – С. 240-249. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf2015-5/konf-2015-5.pdf#page=240. 7. Цимбалюк С. Я. Інформаційні ресурси бібліотеки та їх роль у забезпеченні якісної підготовки фахівців нової формації [Електронний ресурс] / С. Я. Цимбалюк, Н. Б. Добрянська // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1619 червня 2015 р. : доповідь. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 308-317. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2015-5/konf-20155.pdf#page=308. 8. Яворська Т. М. Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. М. Яворська // Традиції та новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції бібліотек ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, 22-24 травня 2012 р. : тези. – Київ, 2012. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2012/42.pdf.

Copyright © 2024 DOKUMEN.SITE Inc.