KUALITI GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STEM DI SEKOLAH

June 13, 2018 | Author: Titik Rahayu | Category: Documents


CommentsDescription

KUALITI GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STEM DI SEKOLAH

NAMA DAN NO. MATRIK: TITIK RAHAYU P91583

NAMA KURSUS: PENULISAN AKADEMIK 1 (GB6012)

SESI PENGAJIAN: SEMESTER 1

PENSYARAH : DR. MOHAMED YUSOFF BIN MOHD NOR

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2017/2018

KUALITI GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STEM DI SEKOLAH

Titik Rahayu Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia

PENGENALAN Pendidikan abad ke-21 menuntut guru supaya sentiasa meningkatkan kemahiran secara menyeluruh untuk menghadapi era globalisasi yang semakin maju. Guru memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat penting bagi menjayakan pencapaian pelajar dalam tahap yang cemerlang (Maulana, Helms-Lorenz, & van de Grift, 2015). Bagi memenuhi tanggungjawab tersebut guru perlu sentiasa bersiap sedia dan melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan, seperti melakukan penambahbaikan terhadap kaedah pengajaran di dalam bilik darjah, menguasai teknologi pendidikan, membina suasana pengajaran dan pembelajaran yang harmonis, serta membentuk hubungan antara guru dan pelajar secara mesra (Syafrimen, 2010). Menurut Han Chen (2017) untuk menjayakan hal tersebut guru mesti memiliki keyakinan diri, kerana dapat meningkatkan keberhasilan pelajar dalam bilik darjah. Merujuk kepada Data Badan Pusat Statistik 2010, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berjumlah 88 juta masih dikuasai oleh guru yang kurang mahir dalam bidangnya, dan diramalkan tahun 2020 akan terdapat 50% kekurangan guru untuk mengisi lowongan jabatan dalam pengajaran (Nuryani., 2016). Hal inilah yang masih dialami guru sampai sekarang dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Rendahnya kualiti guru juga berlaku dalam pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematic (STEM) iaitu pembelajaran yang dijalankan di sekolah masih kurang menarik dan konsisten. STEM adalah elemen penting dalam program kemahiran yang berkaitan dengan sains abad ke-21 (Ceylan & Ozdilek, 2015). Pendidikan STEM berjalan secara bersepadu antara disiplin ilmu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik, STEM merujuk

kepada (i) mendapatkan pengetahuan saintifik, teknologi, kejuruteraan, dan matematik, (ii) memahami ciri-ciri disiplin STEM sebagai bentuk usaha manusia, (iii) memahami bagaimana disiplin STEM membentuk dunia material, intelektual, dan kebudayaan, dan (iv) terlibat dalam isu STEM dengan menggunakan idea-idea yang berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sebagai pemikiran rakyat yang sentimental dan menyumbang (Bybee, 2010). Diperkukuh oleh kajian Chang & Park (2014), terdapat empat bahagian yang dikenalpasti dapat meningkatkan kepuasan pelajar dalam pembelajaran STEM, iaitu (i) gaya mengajar, metode, atau strategi pengajaran yang diberikan guru dalam pengajaran dan pembelajaran, (ii) pengetahuan dan persiapan guru menyampaikan bahan pengajaran di kelas, (iii) sikap guru terhadap pengajaran, subjek, siswa, dan (iv) beban kerja. Dari pelbagai isu tersebut sekolah perlu menggalakkan guru untuk meningkatkan kualiti secara maksimum, supaya dapat menciptakan keberhasilan dan kemenjadian Pendidikan demi terlaksananya matlamat negara.

Terdapat hasil kajian yang menyatakan bahawa satu faktor yang membatasi kepada keberkesanan guru ialah pengetahuan kandungan guru dalam mata pelajaran yang diajar (Pearson & Pearson, 2017). Sebagai contoh di Indonesia, terdapat guru yang mengajar di sekolah pada bidang sains namun mereka merupakan lulusan luar bidang sains. Sehingga guru dalam pengajaran dan pembelajaran kurang mendalami bahan yang disampaikan di dalam kelas. Hal ini juga disokong oleh Pearson & Pearson (2017), bahawa guru banyak mengambil kursus di kawasan selain STEM, namun mereka mengajar STEM. Inilah yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan, sehingga menyebabkan kualiti guru STEM kurang baik dan tidak konsisten. Namun demikian, tidak dinafikan terdapat solusi bagi menghadapi pelbagai masalah tersebut, salah satunya adalah guru mesti komitmen dengan diri untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Pendidikan STEM memberi banyak faedah bagi pelbagai kalangan dalam pendidikan, kerana pendidikan STEM menyatukan disiplin ilmu, membawa kepada pembelajaran yang berkesan dan berkualiti, menyatukan pengamalan dalam kehidupan nyata, serta merangsang individu untuk berfikir kritis (Yildirim dan Altun, 2015). Disokong Akyildiz (2014) pendidikan STEM dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan praktikal untuk semua pelajar. Selain itu, pendidikan STEM dapat meningkatkan minat dalam pengajaran dan

pembelajaran di kelas (Corlu, Capraro, & Capraro, 2014). Selain bagi guru STEM bermanfaat juga bagi bakal guru. Manfaat bagi bakal guru STEM dapat meningkatkan daya imaginasi mereka, kemahiran tangan, kemahiran pemerhatian, kemahiran rekabentuk, kemahiran kejuruteraan, dan kemahiran pemikiran peringkat tinggi; membantu pengetahuan

yang berkesinambungan dengan

pengetahuan konteks nyata, lebih produktif dalam meningkatkan minat dalam pelajaran, serta dapat membantu untuk mengembangkan keupayaan bakal guru untuk merekabentuk projek. Jika hal itu tercapai maka proses pengajaran dan pembelajaran di kelas lebih menyeronokkan (Kasza & Slater, 2017). Sejalan dengan kajian Yildirimm & Sevi (2016) bakal guru dalam kajiannya menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam STEM di kelas yang dijalankan lebih menyeronokkan,

memungkinkan

belajar

dengan

hidup

dan

melakukan,

serta

dapat

mengembangkan kemahiran imajinasi, produktiviti dan psikomotor. Secara terperinci isu, cabaran, serta cadangan terhadap kualiti guru dipaparkan pada bahagian berikut ini serta disokong pada kajian-kajian lepas.

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN KUALITI GURU DAN PENGAJARAN STEM Salah satu isu di Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang disebabkan kerana peralihan kurikulum pembelajaran baru, dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Peralihan kurikulum pembelajaran secara spontan menjadikan guru merasa kesulitan untuk berorientasi dalam pembelajaran. Hasil kajian Setia Budi (2014) bahawa guru dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dinilai memiliki persiapan yang masih kurang dalam menerapkan kurikulum 2013, kerana pemahaman guru tentang kurikulum 2013 masih kurang, sehingga pengajaran dan pembelajaran berjalan kurang maksimum. Pada kurikulum 2013 guru dituntut mahir menggunakan teknologi, kerana semua konteks yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran berasaskan aplikasi. Berdasarkan pemerhatian sebahagian besar guru senior kurang pandai untuk mengaplikasikan teknologi seperti komputer, yang mana menjadi salah satu unsur pada domain STEM. Hal tersebut sangat mempengaruhi pencapaian pelajar, pembelajaran dinilai kurang menarik, dan tidak konsisten. Kebanyakan guru dalam mengajar masih menggunakan metode ceramah, yang mana pelajar sebagai penerima pasif di kelas. Hal ini membuat pelajar cepat merasa bosan, kurang imaginatif, dan kurang aktif di

kelas. Sememangnya kualiti guru dalam STEM sangat memainkan peranan dalam pembelajaran dan pengajaran. Hampir selaras dengan isu kualiti guru dalam pembelajaran STEM di luar negara Indonesia, ditemukan bahawa pelajar kurang dapat memahami kandungan sains (khususnya fizik) secara mandiri, kerana guru mengajar dengan kaedah yang kurang baik, dan kurang kemahiran menyelesaikan masalah (Jegede, 2007). Di Eropah pula hanya 15% pelajar merasa puas dengan kualiti pengajaran sains yang disampaikan oleh guru dan hampir 60% melaporkan pengajaran mata pelajaran sains di sekolah tidak cukup menarik (Kementerian Pendidikan, 2010) dalam (Serafin, 2016). Hal tersebut kerana guru masih menggunakan banyak kaedah tidak aktif di mana hafalan faktual lebih ditekankan, jadi sumbangan pelajar dalam perbincangan kelas masih dikategorikan kurang (Gambari & Yusuf, 2015). Disokong kajian Gambari & Yusuf (2015) bahawa penyebab utama prestasi pelajar rendah dalam mata pelajaran sains kerana kaedah mengajar masih berpusat kepada guru dan miskin kaedah pembelajaran. Selari dengan kajian Ceylan & Ozdilek (2015) bahawa guru dalam menyampaikan pengajaran STEM masih kurang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara amnya guru saat ini masih banyak menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional, iaitu guru menjadi peserta aktif di dalam kelas manakala pelajar sebagai penerima pasif.

Dari pelbagai isu yang didapati di atas menurut Mclntryre (2014) untuk menambahbaik pengajaran dan pembelajaran STEM, sekolah perlu mewujudkan program penyediaan guru asas yang difokuskan kepada STEM. Dewan Riset Nasional (NRC, 2003) pula menekankan kepada pendidikan sarjana harus bertanggungjawab melatih pemimpin masa hadapan dalam skop pengajaran dan pembelajaran STEM.

Pelatihan guru asas dalam STEM diperlukan bagi

menumbuhkan pengajaran yang sesuai dan lebih berkesan. Untuk membuat pelajar puas terhadap STEM pelajar memerlukan pendidikan yang berkualiti pula (Chang & Park, 2014). Berdasarkan tinjauan literatur NRC (2003) mengartikulasikan lima karakteristik pusat pengajian tinggi yang efektif dalam pengajaran dan pembelajaran STEM iaitu: (i) Memiliki pengetahuan tentang bahan pelajaran yang tinggi, (ii) menggunakan keterampilan, pengalaman, dan kreativiti pedagogi dan teknologi secara tepat, (iii) menggunakan penilaian kepada pemahaman dan keterampilan secara tepat, (iv) guru berinteraksi secara profesional bersama pelajar di dalam dan

di luar kelas, dan (v) berkonstribusi dan melibatkan profesyen lain untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di kelas (Council, 2003). Daripada kajian-kajian lepas secara keseluruhan didapati guru masih kurang berupaya untuk memiliki kemahiran yang membolehkan guru untuk mengharungi pelbagai cabaran pada abad ke-21. Salah satu kes dalam melaksanakan kemahiran abad ke-21 adalah melalui pengajaran dan pembelajaran STEM yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Hal tersebut telah dijelaskan pada Key Performance Indicator (KPI) dasar STEM negeri Selangor yang belum tercapai, iaitu kualiti guru dalam pengajaran dan pembelajaran STEM masih kurang menarik dan konsisten. Sememangnya isu tersebut selari dengan isu-isu yang terdapat di luar negara. Bagaimanapun isu-isu tersebut perlu diberi pandangan bagi menambahbaik kualiti guru dalam meningkatan pengajaran dan pembelajaran STEM secara lebih berkesan.

CADANGAN SOLUSI

Peranan guru sangat penting dalam menghadapi cabaran abad ke-21, satu langkah menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah meningkatkan kualiti guru dalam STEM. Menurut Kyriakides, Creemers, dan Antoniou (2009) bahawa secara konsisten faktor yang signifikan untuk mengurangkan masalah tingkah laku pelajar dan meningkatkan keupayaan akademik pelajar adalah melalui pembangunan dan peningkatan kualiti guru dalam bilik darjah. Guru yang berkualiti akan sentiasa menyalurkan ilmu secara konsisten dan menarik bagi pelajar, hal tersebut kerana guru mampu memberikan kaedah pengajaran secara tepat kepada pelajar dalam STEM. Dengan demikian pengajaran dan pembelajaran STEM berjalan secara seronok dan menarik, sehingga kemenjadian minat dan motivasi pelajar boleh meningkat. Jika hal dapat dilaksanakan maka boleh dipastikan pencapaian akademik pelajar menjadi tinggi. Untuk itu guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta menjadi pemimpin yang berkesan pada masa hadapan dalam STEM. Salah satu domain yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan menjadi pemimpin yang berkesan pada masa hadapan ialah menggunakan STEM (Chang dan Park, 2014). Namun hasil penyelidikan menunjukkan salah satu penyebab pelajar menjadi tidak tertarik dalam Sains dan Matematik adalah kesukaran guru dalam membuat hubungan yang

sesuai sehingga pembelajaran STEM kurang menarik dan berkesan (Kyriakides et al, 2009). Selari dengan Chang dan Park (2014) studi masyarakat Amerika Syarikat saat ini mengalami kemerosotan dalam bidang kemahiran STEM. Pelajar melakukan ponteng sekolah kerana rendahnya kualiti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan guru di kelas. Kualiti guru menduduki peringkat tertinggi dalam pendidikan, untuk itu perlu dilakukan pelatihan profesional guru secara konsisten, supaya membentuk kualiti guru yang mantap dan bermakna. Berikut beberapa cadangan untuk membentuk guru yang berkualiti dan konsisten dalam STEM yang disokong berdasarkan kajian-kajian lepas. Pemerintah perlu menggalakkan kurikulum yang berkesan demi tercapainya pendidikan STEM di sekolah, satu amalan kurikulum yang berkesan adalah membentuk STEM secara terpadu. STEM terpadu ialah menyepadukan keempat-empat disiplin ilmu iaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik. Selari dengan Radloff (2017) STEM bersepadu didefinisikan sebagai penyatuan antara sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik dalam satu pembelajaran. Penyepaduan STEM dalam kurikulum menjadikan guru berpeluang untuk menyampaikan pembelajaran secara menarik, kerana pembelajaran yang disampaikan guru lebih bermakna. Penyepaduan pembelajaran dalam STEM juga dapat dihubungkaitkan dengan kurikulum berasaskan projek. Hasil kajian Shahali, Jaggessar, & Yarlagadda (2017) mendapati bahawa program penyepaduan STEM berasaskan projek lebih efektif dalam memodifikasi tingkat minat pelajar sebagai hasil kumpulan positif untuk kepentingan karir STEM (masing-masing 42,6% dan 69,9%) dan minat terhadap subyek STEM (masing-masing 45% dan 82%). Disokong oleh Kristin Lesseig (2017) kurikulum penyepaduan STEM berasaskan projek bertujuan untuk membantu pelajar dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan sifat sahih dan aplikatif. Sememangnya, konsep STEM berhubung dengan hasil yang diharapkan seperti peningkatan pendidikan, keupayaan tenaga kerja, dan produktiviti negara (Korbel, 2016). Melalui penyepaduan STEM dalam pengajaran dan pembelajaran akan memberi kesan yang mendalam terkait dengan minat pelajaran dalam pembelajaran.

Menurut Pearson & Pearson (2017) untuk memupuk pendidikan bersepadu STEM diperlukan dokumen kurikulum, program penyokong STEM, atau campur tangan lain secara terperinci. Berdasarkan sokongan kajian-kajian lepas sememangnya kurikulum penyepaduan

STEM saat ini belum sepenuhnya dijalankan di sekolah. Untuk itu pemerintah perlu menggalakkan kembali kurikulum yang menyepadukan STEM dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu pemerintah harus memperhatikan dan memberikan sokongan secara berterusan supaya kurikulum penyepaduan STEM dapat berjalan sesuai harapan, sehingga dapat mencipta generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab memajukan matlamat dalam pendidikan. Selanjutnya dalam meningkatkan kualiti guru dalam pengajaran dan pembelajaran STEM adalah memaksimumkan akses kepada guru-guru berkualiti melalui program sokongan STEM kepada guru permulaan. Program ini dapat dilakukan kepada bakal-bakal guru yang masih duduk di peringkat sarjana muda, ini dapat dilakukan melalui program-program berupa latihan pengajaran dan pembelajaran, pembangunan modul secara berkesan, penggunaan metode atau teknik mengajar secara tepat, serta pembangunan motivasi kendiri. Bagaimanapun cadangan ini disokong oleh Maulana et al (2015) yang membuktikan bahawa setelah dilakukan program latihan pengajaran dan pembelajaran STEM mereka merasa terdapat perbezaan yang dirasakan dalam kualiti pengajaran dan pembelajaran, sehingga mereka lebih siap untuk mengajar pada masa hadapan dalam STEM.

Selain memberikan pelatihan kepada bakal-bakal guru, diperlukan pula pemberian pelatihan kepada guru yang sudah mengajar di sekolah melalui program rutin tahunan (Pementoran guru). Pengadaan program pementoran guru sangat diperlukan bagi guru, menurut Nolan & Molla (2017) hal ini dilakukan untuk membina guru supaya lebih berkualiti dan profesional. Beliau pula menyatakan bahawa tujuan melakukan program pementoran adalah untuk; (a) melibatkan peserta dalam menyiasat pengalaman pedagogi mereka sendiri; (b) menyediakan pengetahuan teori, kandungan, dan maklumat mengenai amalan alternatif; (c) memasukkan aspirasi, kemahiran, pengetahuan, dan pemahaman peserta ke dalam konteks pembelajaran; (d) membantu peserta mendapatkan kesedaran tentang pemikiran, tindakan, dan pengaruh mereka sendiri; (e) menyokong pendidikan prasekolah termasuk kanak-kanak dan keluarga; dan (f) mencetuskan refleksi kritikal.

Untuk mencapai program di atas guru perlu meningkatkan keyakinan dan motivasi, kerana tinggi rendahnya keyakinan dan motivasi guru dalam mengajar memiliki impak yang besar bagi pelajar. Jika guru memiliki keyakinan dan motivasi tinggi akan berimpak kepada keberhasilan pelajar yang tinggi pula. Sedangkan guru memiliki keyakinan dan motivasi rendah, akan berimpak kepada keberhasilan pelajar yang rendah pula. Tidak hanya itu, keyakinan dan motivasi guru dapat memberikan impak kepada diri guru tersebut dalam membentuk kualiti diri. Menurut Nolan & Molla (2017) keyakinan guru dalam pengejaran dan pembelajaran merupakan faktor penting dalam membentuk kualiti guru. Berikut beberapa komponen dalam pembangunan motivasi dalam kalangan guru, iaitu (a) sah secara maksimal, (ii) melihat tantangan sebagai peluang, (iii) perancangan, (iv) disiplin dan konsisten, (v) belajar dari keberhasilan orang lain, (vi) belajar dari kegagalan diri sendiri, (vii) tujuan harus jelas, dan (viii) amanah (Syafrimen, Noriah Mohd. Ishak, Nova Erlina, 2016). Berdasarkan cadangan di atas dapat disimpulkan bahawa guru yang berkualiti mampu menciptakan pelajar yang berkualiti juga. Dalam memenuhi kualiti guru dalam pembelajaran STEM pasti dapat dilaksananakan, hal tersebut sangat berkait rapat dengan keyakinan, motivasi, komitmen guru dan penyelaras terkait untuk mengubahnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan kurikulum yang lebih baik, akses pembentukan guru berkualiti, metode atau strategi pengajaran di kelas, perolehan program rutin secara komitmen di sekolah, serta pembangunan sokongan bagi bakal-bakal guru dalam mempersiapkan pembelajaran STEM.

KESIMPULAN Guru menduduki peringkat paling asas bagi menjayakan keberhasilan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu guru mesti memiliki kemahiran bagi mewujudkan keberhasilan pelajar di sekolah. Pendidikan STEM adalah pendidikan yang menyepadukan antara empat disiplin ilmu, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik. Secara global perkembangan STEM semakin meningkat, kerana pendidikan STEM berperanan bukan sahaja sebagai satu saluran untuk memproses dan menghasilkan tenaga mahir tempatan, malahan juga sebagai pemangkin ekonomi pembangunan negara. Walau bagaimanapun pelbagai isu dan cabaran ditemui dalam mengembangkan STEM dalam pendidikan, termasuklah kualiti guru dalam

pengajaran dan pembelajaran di kelas. Sememangnya kualiti guru sangat penting bagi menyampaikan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan pelajar dalam bilik darjah. Bagaimanapun, kertas kerja ini membincangkan isu terkait dengan kualiti guru dan pembelajaran STEM yang kurang menarik dan konsisten. Dalam kertas kerja ini pengkaji berperanan sebagai penganalisis bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kualiti guru yang merujuk kepada hasil kajiankajian lepas. Oleh hal demikian, berdasarkan analisis kajian-kajian lepas pengkaji dapat menyimpulkan beberapa cadangan yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran STEM di sekolah, iaitu amalan kurikulum yang berkesan dan memaksimumkan akses kepada guru-guru yang berkualiti (misalnya, membangunkan program sokongan STEM untuk guru permulaan, mengadakan program rutin tahunan (Pementoran guru), peningkatan keyakinan dan motivasi guru dalam mengajar). Secara lebih mendalam perbincangan kertas konsep ini disokong oleh kajian-kajian lepas yang berkenaan.

RUJUKAN Bangun Setia Budi. 2014. Strategi Guru Dalam Menghadapi Kurikulum 2013 Di Sma Negeri 2 Surakarta. Bybee, R. 2010. Advancing STEM Education: A 2020 Vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30–35. Cavlazoglu, B., & Stuessy, C. 2017. Changes in science teachers â€TM conceptions and connections of STEM concepts and earthquake engineering. The Journal of Educational Research, 0(0), 1–16. https://doi.org/10.1080/00220671.2016.1273176. Ceylan, S., & Ozdilek, Z. 2015. Improving a Sample Lesson Plan for Secondary Science Courses within the STEM Education *. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177(July 2014), 223–228. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.395. Chang, Y., & Park, S. W. 2014. Exploring Students ’ Perspectives of College STEM : An Analysis of Course Rating Websites, 26(1), 90–101. Cherrington, S., & Thornton, K. 2013. Continuing professional development in early childhood education in New Zealand. Early Years, 33(2), 119–132. https://doi.org/10.1080/09575146.2013.763770. Council, (NRC) National Research. 2003. Evaluating and improving undergraduate teaching in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Washington, DC.

Gambari, A. I., & Yusuf, M. O. 2015. Effectiveness of Computer-Assisted STAD Cooperative Learning Strategy on Physics Problem Solving, Achievement and Retention. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 3(3), 20–34. Jegede, S. A. 2007. Student’s anxiety towards the learning of Chemistry in some Nigerian secondary schools. Educational Research and Review, 2(7), 193–197. Korbel, P. 2016. Measuring STEM in vocational education and training. Kristin Lesseig, D. S. & T. H. N. 2017. Jumping on the STEM bandwagon: How middle grades students and teachers can benefit from STEM experiences. Middle School Journal, 48(3), 15–24. https://doi.org/10.1080/00940771.2017.1297663. Kyriakides, L., Creemers, B. P. M., & Antoniou, P. 2009. Teacher behaviour and student outcomes: Suggestions for research on teacher training and professional development. Teaching and Teacher Education, 25(1), 12–23. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.06.001. Maulana, R., Helms-Lorenz, M., & van de Grift, W. 2015. A longitudinal study of induction on the acceleration of growth in teaching quality of beginning teachers through the eyes of their students. Teaching and Teacher Education, 51, 225–245. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.07.003. McIntyre, K. E. M. 2014. Karen McIntyre. The Journal of Social Media in Society, 3(2), 5–25. Retrieved from http://thejsms.org/index.php/TSMRI/article/view/89. Nolan, A., & Molla, T. 2017. Teacher confidence and professional capital. Teaching and Teacher Education, 62, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.11.004. Nuryani., Y. 2016. Pembelajaran Sains Masa Depan Berbasis STEM Education. Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi, pp. 1–17. Retrieved from http://semnasbioedu.stkippgri-sumbar.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/prosiding-semnas-bioedu-1-finale1.pdf. Pearson, G., & Pearson, G. 2017. National academies piece on integrated STEM National academies piece on integrated STEM. The Journal of Educational Research, 110(3), 224– 226. https://doi.org/10.1080/00220671.2017.1289781. Radloff, J. 2017. Investigating Changes in Preservice Teachers’ Conceptions of STEM Education Following Video Analysis and Reflection. School Science and Mathematics, 117(3–4), 158–167. Serafin, C. 2016. No Title The Re conceptualization of Cooperative Learning in an Inquiryoriented Teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 201 – 207.

Shahali, H., Jaggessar, A., & Yarlagadda, P. K. D. V. 2017. Recent Advances in Manufacturing and Surface Modification of Titanium Orthopaedic Applications. In Procedia Engineering (Vol. 174, pp. 1067–1076). https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.259. Syafrimen. 2010. Pembinaan Modul Eq Untuk Latihan Kecerdasan Emosi Guru-Guru Di Malaysia. Syafrimen, Noriah Mohd. Ishak, Nova Erlina, T. R. 2016. Delapan Cara Pembinaan Motivasi Dikalangan Pendidik.

Copyright © 2021 DOKUMEN.SITE Inc.