Asistent Relatii Publice Si Comunicare (Studii Medii)

June 9, 2018 | Author: gainusa | Category: N/A


CommentsDescription

FISA DE POST: ASISTENT RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE (studii medii) Nr._____________________ Organizatia: SC ……………. SRL Denumirea postului: Asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) Codul COR: 333906 Titularul postului: ____________________ Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati : Asistentul de relaţii publice şi comunicare este intermediar între organizaţia pe care o reprezintă şi publicurile specifice acelei organizaţii, fiind responsabil faţă de aceste parţi şi distribuind informaţii care dau posibilitatea publicurilor instituţiei să-i înţeleagă politicile Prin latura comunicaţională desfăşoară acti!ităţi legate de constatarea şi influenţarea opiniilor unui grup de persoane "entru aceasta realizează cercetarea tuturor publicurilor: primeşte informaţii de la acestea, informează conducerea in legătura cu atitudinile şi reacţiile acestora, participă la implementarea de politici care demonstrează atenţia crescută faţă de publicuri si e!aluează constant eficienţa tuturor programelor de relaţii publice "oate implementa programe de acţiune planificate, care să ser!ească at#t organizaţia, c#t şi interesul public Acti!itatea lui se bazează pe comunicare eficientă şi pe realitate, fiind legată de fapte Asistentul de relaţii publice şi comunicare poate a!ea mai multe roluri, în funcţie de necesităţile organizaţiei: 1 analist: el trebuie să cunoască organizaţia $statut, istorie, imagine, cultură%, bunurile şi ser!iciile organizaţiei, publicuri !ariate, mediul, comunicările anterioare 2 cercetător: !a încerca să obţină toate datele, să facă sonda&e, anc'ete, analize, pentru a putea aprecia şi sfătui organizaţia, propun#nd soluţii $fiind aşadar şi consilier%( implementator de strate!ie: implementează strategii pentru interior sau pentru e)terior in conformitate cu obiecti!ele !izate, incit#nd, persuad#nd, pentru a atrage atenţia publicurilor sau a sc'imba atitudini şi comportamente( " responsabil cu lo!istica: realizează bugete şi calendare ale acţiunilor( # creator: concepe mesa&ul( $ specialist: alege forma mesa&ului, caractere potri!ite pentru tipar, fotografii, ilustraţii, culori, prezentări grafice( % rol te&nic: alege mass-media( ' rol de ima!inaţie: alege suporturile( ( rol de e)perti*ă: alege te'nicile de comunicare( 1+ educator, comunicator şi om de ec'ipă etc Asistentul de relaţii publice şi comunicare poate să funcţioneze în interiorul unei organizaţii, ca anga&at al unei firme de consiliere în relaţii publice sau ca şi consultant independent organizarea muncii. o publicitatea. circulaţia informaţiilor. O/0.P/0/N0/ 12N3A. pe un segment îngust al profesiei $organizator de e!enimente. asociaţii. o ser!iciul de informare si de reclamaţii./N724 3/ A. asistentul de relaţii publice şi comunicare poate e!olua către poziţia de manager în relaţii publice şi comunicare . o re!ista presei. o campaniile de finanţare.-. deci. cocteiluri. o gestiunea crizelor. o organizare de e!enimente $lansări.-ul Asistentul de relaţii publice şi comunicare dintr-o agenţie se diferenţiază de cel dintr-un departament de ". o propaganda. la dispoziţia asistentului de relaţii publice din organizaţie 1i sunt definiţi ca "--işti independenţi pentru agenţii sau organizaţii. oameni publici etc % pe parcursul unui an. asistentul de relaţii publice şi comunicare are ocazia să îndeplinească di!erse sarcini. oferindu-le acestora ser!iciile lor 2e specializează. creator de mesa& etc %. fiind anga&at în !irtutea acestor calităţi "rin acumulare de e)perienţă şi dob#ndire de competenţe manageriale. în funcţie de tipul organizaţiei şi de an!ergura departamentului de comunicare unde funcţionează . inaugurări%./N0A4/ 3 4unca în ec'ipe multidisciplinare 5 Dez!oltare profesională 6 7omunicare interacti!ă 8 7omunicare interpersonală 9 "lanificarea acti!ităţii proprii . c'iar dacă te'nicile utilizate sunt întotdeauna aceleaşi .omunicarea e)ternă este asociată manifestărilor publice ale asociaţiei: o relaţiile cu presa. o audio!izualul.*n interiorul unei organizaţii. o afacerile publice.ucrează cu mai mulţi clienţi $organizaţii.omunicarea internă reprezintă o cale de a gestiona anumite ne!oi ale organizaţiei $integrarea noilor anga&aţi.al unei organizaţii.07870A0/ 3 -ealizarea materialelor 5 Organizarea de e!enimente . e)perienţa şi capacitatea de a lucra în condiţii de stres fiind factori e)trem de importanţi Asistentul de relaţii publice dintr-o agenţie este.-. o promo!area. de obicei. climatul intern% . o e)poziţiile. o lobb+-ul.P/0/N0/ 5/N/6A4/ P/ 3-. o feedbac. sentimentul de apartenenţă. o campaniile de opinie. Participă la cursuri de per<ecţionare şi alte mani<estări de specialitate o "articiparea la cursuri de perfecţionare şi la alte manifestări de specialitate se face în funcţie de necesităţile de perfecţionare identificate o 7ursurile de perfecţionare profesională se stabilesc în funcţie de obiecti!ele care trebuie atinse Surse de in<ormare: : publicaţii de specialitate( : .-.unoştinţele: : minim necesar de cunoştinţe profesionale care să permită identificarea punctelor slabe care ar necesita un plus de cunoştinţe( : codul deontologic al profesiei( : surse de informare( : furnizori de formare( : asociaţii profesionale( : te'nici şi metode de selecţie a materialului( : metode de autoe!aluare etc . o propaganda.. o susţinerea !#nzărilor $merc'andising support%.nternet( : referate si comunicări ştiinţifice( : sc'imb de informaţii şi sc'imb de e)perienţă cu persoane cu ocupaţie similară( : seminarii şi simpozioane etc 7nstruirea se re<eră şi la domenii cone)e: o &urnalism.eting. o lobb+. o mar.717.nstruirea profesională se referă at#t la partea teoretică c#t şi practică în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării Dez!oltarea instruirii profesionale impune o instruire anterioară şi o autoinstruire permanentă . o artă grafică. o producţie publicitară. o afaceri publice.P/0/N0/ SP/.2PA97/7 3 Organizarea campaniilor integrate 5 1!aluarea eficientei programelor de relaţii publice 6 "articipă la eficientizarea comunicării în organizaţie 8 4enţinerea relaţiilor cu mass-media 9 "regătirea înt#lnirilor de lucru 3/:8-40A6/ P6-1/S7-NA4. o cercetare $primară si secundară% etc . o acti!ităţile agentului de presă. o publicitate./ -. conceptul creati! si !alorile organizaţiei 3 5 2uportul mediatic ales trebuie să fie în concordanţă cu caracteristicile publicului ţintă şi mi&loacele de distribuţie către acesta 3 6 Alegerea suportului mediatic ţine cont de bugetul alocat 2 Proiectea*ă materialele 5 3 Alegerea conceptului se face în funcţie de obiecti!ele ce trebuie atinse şi a)a care trebuie pri!ilegiată 5 5 Te)tul corespunde te'nicilor utilizate 5 6 Te)tul surprinde esenţa. -r!ani*ea*ă distribuţia către !rupurile> publicurile ţintă 8 3 Distribuţia se !a realiza în funcţie de publicurile ţintă 8 5 4odul de distribuţie !a fi ales în funcţie de caracteristicile sale 8 6 4odul de distribuţie !a ţine seama de obiecti!ele de relaţii publice şi comunicare Parteneri: : graficianul( : producătorul( : tipografia( : agenţia de relaţii publice( : agentul independent de relaţii publice( . în concordanţă cu a)a de comunicare .Statutul asistentului de relaţii publice şi comunicare: .departamente ale organizaţiei proprii : în cazul în care au contract de munca într-o organizaţie( . şi calitatea impusă 6 5 *n alegere se !a ţine cont de oferta pieţei şi bugetul alocat ".aracteristici psi&o=sociale: : pregătire profesională( : statut social( : mediul de pro!enienţă( : tipologie psi'ologică 6/A47:A6/A . Asistă reali*area materialelor 6 3 Alegerea ec'ipei<partenerului de producţie se realizează în funcţie de specializarea acestuia.liber profesionist( . Selectea*ă suporturile mediatice 3 3 Alegerea suportului mediatic se face în relaţie directă cu obiecti!ele !izate.persoane publice şi organizaţii : în cazul în care sunt liber profesionişti sau anga&aţi ai unei agenţii .anga&at al unei agenţii specializate de relaţii publice .A0/67A4/4-6 1.anga&at al unei organizaţii( .lienţi: . fl+-ere etc . spaţii publice etc( : afişa&( : discursuri( : media creati!ă<necon!enţională( : difuzare de pliante. radio./N0/ 1.aracteristicile publicului ţintă: : locul unde se găseşte la o anumită oră( : ni!el de pregătire( : !#rstă etc 0e&nici de comunicare: : scriitura( : comunicarea de masă( : comunicarea internă( : comunicarea personalizată -65AN7:A6/A 3/ /8/N7.ţintă identificate de manager( . -r!ani*area ba*ei de date cu participanţi 3 3 ?aza de date se organizează conform tipului de e!eniment şi publicurilor. broşuri.: designer-ul etc 0ipuri de suporturi: : scrise( : grafice( : !izuale( : sonore( : !ideo( : obiecte-suport( : tridimensionale 0ipuri de materiale: : mesa&e( : comunicate de presă( : inter!iuri( : prezentări( : ne=s-lettere( : discursuri( : afişe( : broşuri( : fl+-ere( : rapoarte( : re!iste interne( : manual de conduită a personalului din organizaţie( : formulare tipizate etc 0ipuri de mesa?e: : de ordin politic( : de prestigiu( : care !izează o sc'imbare de comportament( : comercial( : utilitar( : combatant 3istribuţie: : difuzare de spoturi publicitare la T>. enţine le!ătura cu <urni*orii 6 3 @urnizorii sunt aleşi în funcţie de resursele alocate desfăşurării e!enimentului( 6 5 4enţinerea relaţiilor presupune rezol!area neconformităţilor apărute pe parcursul colaborării( 6 6 7alitatea şi promptitudinea furnizorilor sunt e!aluate permanent pentru a putea fi a&ustată baza de date a furnizorilor pentru e!enimente !iitoare ". !alorile. identitatea companiei< persoanei< instituţiei organizatoare a e!enimentului( 9 6 Transmiterea scrisorilor de mulţumire se face imediat după terminarea e!enimentului şi pot determina transmiterea feedbac.nternet( : opinia publică sau publicul e)tern $cetăţeanul şi contribuabilul obişnuit şi impersonal%( : publicul intern $salariaţii. concrete şi !eridice 2. sindicatele interne%( : instituţiile şi fondurile financiare. 0ransmite invitaţiile participanţilor 5 3 Distribuirea in!itaţiilor se face conform listei aprobate de manager( 5 5 Distribuirea in!itaţiilor se face respect#nd termenul pre!ăzut în graficul de desfăşurare al e!enimentului( 5 6 Transmiterea in!itaţiilor este urmată de telefoane de !erificare a primirii in!itaţiei şi confirmare a participării . bursele. băncile. administratorii. instituţiile şi organismele puterii de stat şi ale administraţiei publice( . specifice. . 3istribuie scrisorile de mulţumire participanţilor 9 3 2crisorile distribuite respectă regulile de protocol( 9 5 "rezentarea grafica a scrisorilor şi mesa&ul !or fi în concordanţă cu misiunea.-ului de către participanţi 0ipuri de evenimente: : conferinţe de presă( : simpozioane( : e)poziţii( : adunări generale ale acţionarilor( : team-building( : petreceri ale anga&aţilor( : ani!ersări ale companiei( : seminarii( : gale de premiere etc Publicuri ţintă: : mass-media $grupurile de presă scrisă şi audio!izuală% şi mediul . di!erse comitete si organizaţii interne. societăţile de rating şi de asigurări%( : acţionarii. Participă la implementarea evenimentului 8 3 "articiparea este acti!ă 8 5 "articiparea !izează receptarea de probleme<subiecte şi rezol!area unor situaţii neconforme 8 6 "articiparea presupune dinamizarea desfăşurării e!enimentului şi medierea înt#lnirilor #.n organizarea bazei de date se ţine cont de dispoziţiile conducerii 3 6 Datele organizate sunt actuale. obligatarii.3 5 . a actualizarea bazei de date se are în !edere accesarea unor surse noi 6 6 Actualizarea presupune contactul direct cu persoanele !izate . .62 1./N97N/6/A 6/4A9774-6 .2 ./37A 1.nformaţiile sunt analizate cu realism( 5 5 7lasarea informaţiilor se face cu spirit de răspundere 5 6 Analiza informaţiilor creează premizele realizării unei diagnoze corecte a comunicării şi procesului decizional din organizaţie . . specifice. cluburi etc PA607.nformaţiile despre organizaţie sunt fidele şi !alide 3 5 2ursele de informare sunt sigure< !erificate 2. fundaţii culturale. complet#ndu-se cu &urnalişti şi oameni de producţie în funcţie de tipul relaţiei de lucru şi disponibilitate 5 5 -elaţiile create sunt actuale.677 @N -65AN7:A97/ 1. actuale.076/A @N0A4N7674-6 3/ 42.7PA6/A 4A /17. 7denti<ică tematica BntClnirii 3 3 Tematica este identificată din surse interne.olectea*ă in<ormaţii 3 3 .-.2N7. concrete şi !eridice 5 6 ?aza de date se realizează în funcţie de canalele mediatice alese de manager 2. e!enimente di!erse .enţine relaţii <ormale cu ?urnaliştii 8 3 -elaţiile cu &urnaliştii sunt concrete. coerentă.ASS=. Propune pro!rame de inte!rare> <ideli*are a an!a?aţilor or!ani*aţiei 6 3 . asociaţii profesionale. specifice şi !eridice 8 5 -elaţiile se menţin şi se consolidează în permanenţa P6/5. . Propune măsuri ameliorative 8 3 4ăsurile propuse duc la fluidizarea comunicării în organizaţie 8 5 4ăsurile propuse determina o abordare a situaţiilor consistentă. Anali*ea*ă in<ormaţii 5 3 .nstrumentele de moti!are identificate dez!oltă un sentiment de m#ndrie.7/N07:A6/A .: partidele politice şi orice alte grupuri de interese politice şi ci!ice.onstruieşte ba*a de date a persoanelor de contact 5 3 ?aza de date este selecti!ă. de integrare în organizaţie< de apartenenţă la organizaţie 6 5 "rogramele de integrare< fidelizare propuse modifică atitudinea anga&aţilor 6 6 "rin programele de integrare< fidelizare propuse se pre!in şi se mediază conflicte 6 8 "rogramele de integrare< fidelizare propuse sunt îmbunătăţite în permanenţă ". Actuali*ea*ă ba*a de date 6 3 ?aza de date se actualizează pe baza informaţiilor din surse sigure 6 5 . relaţii de afaceri. orientată spre pre!enirea şi rezol!area problemelor 8 6 "rin măsurile propuse se îmbunătăţesc metodele de promo!are a imaginii managerului< organizaţiei .. persuasi!ă. AN0A:          cunostinte si e)perienta( abateri disciplinare( reclamatii primite( &udecata si impactul deciziilor( conditii de munca( respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor( integrare in ec'ipa( stapaneste te'nicile de lucru legate de functie( defineşte rolul protecţiei muncii . problemele prin identificarea solutiilor adec!ate de rezol!are si asumarea riscurilor 7apacitatea de 7apacitatea de crestere permanenta a autoperfectionare si de performantelor profesionale. la a responsabilitatilor solicitarea superiorilor ierar'ici. dupa caz. pentru realizarea obiecti!elor 7apacitatea de a 7apacitatea de a depasi obstacolele sau rezol!a eficient dificultatile inter!enite in acti!itatea curenta. /laborea*ă a!enda BntClnirii 5 3 Agenda înt#lnirii este stabilită cu realism şi obiecti!itate 5 5 "lanificarea înt#lnirii şi lista de necesar se fac în funcţie de resursele alocate şi tipul înt#lnirii 5 6 7on!ocarea participanţilor se face pe baza agendei înt#lnirii . Asi!ură condiţiile de des<ăşurare ale BntClnirii 6 3 -esursele !or fi alocate pe baza listei de urmărire 6 5 7ondiţiile de desfăşurare sunt asigurate cu atenţie sporită şi spirit de răspundere 6 6 /econformităţile sunt identificate şi rezol!ate cu operati!itate -D7/.670/677 3/ /8A42A6/ 3 7riteriul de e!aluare 7apacitatea de implementare 7apacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzator a acti!itatilor. deficientele propriei acti!itati si de a raspunde pentru acestea 7reati!itate si spirit de Atitudine acti!a in solutionarea problemelor si 5 6 8 9 . de imbunatatire a !alorificare a e)perientei rezultatelor acti!itatii curente prin punerea in dobandite practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite 7apacitatea de asumare 7apacitatea de a desfasura in mod curent . acti!itati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului( 7apacitatea de a accepta erorile sau.078/ 3/ P/61-6.3 5 Tematica identificată se găseşte în concordanţă directă cu tipul sursei generatoare şi specificul acti!ităţilor de relaţii publice 2. de asi aduce contributia prin participare directa .ntegrarea morala si etica profesionala realizarea obiecti!elor prin identificarea unor alternati!e eficiente de rezol!are a acestor probleme( atitudine poziti!a fata de idei noi 7apacitatea de a pre!iziona cerintele. oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora( capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau. pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor 7apacitatea de a se integra intr-o ec'ipa. dupa caz. pentru realizarea obiecti!elor ec'ipei 7apacitatea de a desfasura acti!itati pentru indeplinirea atributiilor de ser!iciu fara a solicita coordonare..2N. cu e)ceptia cazurilor in care acti!itatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta 7apacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale financiare si informationale alocate . al celorlalti$n functie de ni!elul de competenta%.ntelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etica socio-profesionala . o "rogram de lucru: Am luat la cunostinta___________________ Am primit un exemplar_____________________ .-N379774/ P-S02427 3/ . de a transmite eficient si de a permite dez!oltarea ideilor noi.initiati!a A 7apacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru B 7apacitatea de a lucra in ec'ipa C 7apacitatea de a lucra independent D 3 E 7apacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate .
Copyright © 2023 DOKUMEN.SITE Inc.