273955386 Grade3 1st Summative Test Q1

June 17, 2018 | Author: Rhian Ruffo Rusbie Rusboy | Category: N/A


CommentsDescription

Department of EducationRegion III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN FILIPINO 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Narito ang talaan ng mga pagkain. Sipiin ang dalwang gusto mong makain. Ice cream Tsokolate Baboy Palabok Cake 1. _______________ 2. _______________ II. Pumili ng tatlong salita mula sa listahan. Gamitin ang mga ito sa pangungusap. Bahay Pantasa Laruan Papel Palikuran 3. ___________________________________________________________________. 4. ___________________________________________________________________. 5. ___________________________________________________________________. III. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isang Lunes, magkasamang binaybay nina Nene at Ikong ang taniman ng mais at mabatong daan bago nila marating malawak na bahagi ng maisan. 6. Sino ang magkasamang nag baybay patungo sa maisan? a. Pedro at Tikya b. Nanay at Tatay c. Ate at Kuya d. Nene at Ikong 7. Saan nangyari ang kwento? a. Sa Baryo b. Sa Palengke c. Sa Maisan d. Sa Bukid IV. Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Anong magagalang na pananalita ang nararapat mong gamitin? Isulat ang iyong sagot sa patlang. 8. Binigyan ka ng bagong sapatos ng iyong magulang, ano ang nararapat mong sabihin? ___________________________________________. 9. Kadarating mo lang sa inyong bahay mula sa paaralan, ano ang nararapat mong sabihin at gawin? ___________________________________________. V. Kilalanin ang mga bahagi ng aklat. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 10. Sa bahaging ito nalalaman kung saan at kalian nailimbag ang aklat? a. Talahulugan b. Paunang salita c. Karapatang ari d. Talaan ng nilalaman 11. Talaan ito ng bilang at pamagat ng yunit, mga kwento, tula at mga pahina nito. a. Paunang salita b. Pabalat c. Talaan ng nilalaman d. Wala sa nabanggit 12. Sa bahaging ito matatagpuan ang ngalan ng aklat? a. Talaan ng nilalaman b. Pabalat c. Paunang salita d. Talahulugan VI. Sundin ang isinasaad ng bawat panuto. 13. Isulat ang iyong pangalan. Bilugan ang pangalan na naisulat pagkatapos ay lagyan ng petals ang palibot ng bilog. Anong bagay ang iyong nabuo? 14. Gumuhit ng hugis puso. Sa loob ng puso iguhit ang iyong pamilya. 15. Gumuhit ng isang puno. Sa ilalim ng punong naiguhit isulat ang bagay na hinihiling mong magkaroon ka. VII. Basahin ang kwentong “Ang mga Kulisap”. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa kwento. 16. Sino ang lumalang ng mga kulisap? a. Ang Diyos b. Ang Guro c. Ang Bata d. Ang Ina 17. May mga kulisap bang tumitira sa tubig? a. Wala b. Meron c. Hindi ko alam. d. Siguro 18. Saan tumitira ang mga kulisap? a. Sa Dagat b. Sa Lupa c. Sa Langit d. Sa halos lahat ng lugar 19. Paano karaniwang lumilibot ang kulisap? a. Lumulukso b. Gumagapang c. Lumilipad d. Lumalangoy 20. Ano ang mayroon ang kara mihan sa mga kulisap? a. Mata b. Paa c. Pakpak d. Kamay Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Basahin ang mga pangungusap at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Isa sa mga gawain nyo sa asignaturang E.S.P. ang paggawa ng rap o jingle. Alam mong may kakayahan ka rito. Ano ang dapat mong gawin bilang isang miyenbro ng pangkat? a. Hahayaan na lang na sila ang gumawa. c. Iboboluntaryo ang sarili sa paggawa ng jingle. b. Hindi tutulong at maglalaro na lang. d. Hindi na lang papansinin ang guro. 2. May palagsihan sa larangan ng pag arte, sa di sinasadyang pangyayari, nagkasakit ang kalahok dito. Nagtanong ang guro mo kung sino ang nais pumilit sa kalahok. May kakayahan ka, ano ang gagawin mo? a. Hindi na lang kikibo. c. Hihintayin na lang na tawagin bago makilahok. b. Ituturo ang ibang kaklase. d. Lalapit sa guro at lalahok sa paligsahan. 3. Magkakaroon ng District Athletic Meet sa inyong Distrito. Mahusay ka maglaro sa larangan ng Volley Ball. Makikilahokl ka ba? a. Hindi, natatakot akong matalo. c. Hindi, nahihiya ako. b. Oo, para sumikat ako. d. Oo, upang mahasa ang aking talento sa paglalarro. 4. Ikaw ang napili ng iyong guro para sa pambungad na pagdadasal, ano ang gagawin mo? a. Hindi papansanin ang guro. c. Ituturo ang kaklase. b. Sasabihing hindi marunong mag dasal. d. Wala sa nabanggit. 5. Naimbitahan ka sa isang Fiesta upang mag pakita ng talento sa pag sayaw, ano ang gagawin mo?\ a. Sasabihing hindi marunong sumayaw. c. Tatanggapin ang imbitasyon at magsasayaw. b. Mahihiya baka hindi magustuhan ang d. Maghahanap ng ibang sasayaw. Sayaw na gagawin. II. Panuto: Gumuhit ng bulaklak na mayroong limang petals.Isulat ang tatlong bagay na paborito mong gawin sa loob ng tatlong magkakahiwalay na petals at dalawa naman para sa mga hindi mo ginagawa. (6 – 10) III. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A B ____ 11. Husay sa pagpapakita ng iba’t ibang a. Pagsayaw emosyon. ____ 12.Talento ni Manny Pacquiao na b. Pag - awit hinahangaan ng marami. ____ 13. Kakayahan ni Sarah Geronimo c.Boksing na kinagigiliwan ng tao. ____ 14. Husay sa paggaya ng mga larawan d.Pag - arte gamit ang lapis at papel. ____ 15. Kakayahan sa paggiling ng e. Pagguhit katawan. IV. Punan ang patlang ng angkop na salita o mga salita. 16. Hindi ka dapat maghanap ng __________ para sa mabuting bagay na iyong nagawa. 17. Magsabi ka ng __________ sa taong nagawan mo ng kasalanan. 18. Kailangan mong maging ___________ sa lahat ng tao sa paligid mo. 19. Matuto kang mag sabi ng ____ at _____ sa mga nakatatanda sa iyo. 20.Dapat mayroon kang ___________ sa iyong mga responsibilidad. Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN MATEMATIKA 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Sundi ang panuto: Ibigay ang place value ng digit na may salungguhit. 1. 8753______________ 2. 9024 ______________ 3. 3241 ______________ Isulat ang bawat bilang sa pamamagitan ng salita. 4. 5643 ______________ 5. 8163 ______________ 6. 2795 ______________ I – round off ang bawat bilang ayon sa place value na nasa loob ng panaklong. 7. 5743 libuhan ( thousands ) ___________ 8. 23 sampuan ( tens ) ___________ 9. 385 sandaanan ( hundreds ) ___________ 10. 3496 libuhan ( thousands ) ___________ II. Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap. Bilugan ang titik na kumakatawan sa tamang sagot. 11. Alin ang angkop na simbolo para sa bilang na pitong libo tatlong daan at dalawampu’t isa. a. 7123 c. 7321 b. 7312 d. 7231 12. Anong bilang na 3 digit ang maaaring i – round off sa 600 a. 622 c. 583 b. 684 d. 529 13. Ang 5743 ay katumbas ng _____. a. 5000+700+400+30 c. 500+7000+40+3 b. 5000+700+40+3 d. 500+70+400+3 14. Ano ang katumbas na kabuuang bilang na ipinapakita sa set ng number disk. a. 347 c. 357 b. 374 d. 348 15. Anong bilang na 4 digit ang maaaring i-round off sa 5000? a. 4812 c. 4231 b.472 d.5853 16. Anong place value ng digit na may salungguhit sa bilang 5621 ? a. sampuan c. sandaanan b. isahan d. libuhan 17. Sa bilang na 4835, anong bilang ang nasa sampuan? a. 4 c. 5 b. 3 d. 8 18. Paano isulat ang bilang na 4183 sa salitang bilang? a. Apat na libo sandaan at walumpu’t tatlo. b. Apat na daan at isang libo walumpu’t tatlo. c. Apat na libo sandaan at tatlumpu’t walo. d.Wala sa nabanggit. 19. Ipakita sa pamamagitan ng number disk ang katumbas na bilang ng mga digit 3412. a. b. c. . d. 20. Aling digit ang mamy pinaka malaking place value sa bilang na 9647? a. 9 c. 4 b. 7 d. 6 Republic of the Philippines Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN FILIPINO 3 Pangalan: ___________________________________________________ Iskor: ____________ Baitang at Pangkat: _________________________________________ Petsa: ____________ I. What kind of sentence are the following. Write telling or asking. _____________ 1. Do you like soup? _____________ 2. The crow has a big beak. _____________ 3. Can you cook stone? _____________ 4. The soup is hot. II. Write the wordSentence if the group of words has a complete thought and write Phrase if not. _____________ 5. Katie's laugh was short and humorless. _____________ 6. She had a short career as a writer. _____________ 7. a vase of roses. _____________ 8. three pet dogs III. Write the word that tells when the story happened? Use Finally, Next, First, Then. The Story “ Adam and Eve Fall” _____________ 9. Eve said, “ We can eat the fruit of the trees that are in the garden.” _____________ 10. “ Did God really say that you must not eat the fruit of any tree in the garden? ’’ _____________ 11. The serpent said to Eve, _____________ 12. The serpent was more clever than any of the wild animals. IV. Which of the following statements is real? Check the blank before the number. _____________ 13. The ocean is small. _____________ 14. The dog barks to the man. _____________ 15. The cooking oil is for the pan. ______________16. The turtle is faster than the rabbit. 17 – 20. Arrange the following pictures. Write A, B, C, D inside the box. Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN ART 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Panuto: Suriin ang larawan, itala ang iba’t ibang uri ng linya na makikita at ibigay ang kani-kaniyang katangian ng mga ito sa larawan. _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ II. Isa – isahin ang mga tinatawag na Elements of Artayon sa ipinapakitang larawan sa ibaba. Ibigay ang katangian ng mga ito. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ III. Panuto: Ibigay ang iyong sariling opinyon sa nakikitang pag kakaiba ng dalawang larawan. A. B. ____________________________ _______________________________ ____________________________ _______________________________ ____________________________ _______________________________ ____________________________ _______________________________ Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN PHYSICAL EDUCATION 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Isulat sa patlang kung anu – ano ang tawag sa mga sumusunod na larawan. 1. 2. 3. ___________________ _________________ _________________ 4. 5. 6. ___________________ ___________________ __________________ Half knee bend Head twist Ankle Circle Trunk twist Head Bend Knee stretching/pushing Pag – unat ng tuhod Shoulder Circle Jog in place II. Gumuhit ng bituin ( ) kung ang pangungusap ay totoo at puso ( ) kung ang pangungusap ay hindi totoo. ______ 7. Ang pag takbo ng hindi umaalis sa pwesto ay tinatawag na running in place. ______ 8. Ang pag pihit ng ulo ay tinatawag na head bend. ______ 9. Shoulder circle ang tawag sa posisyon kung saan nakababa ang dalawang kamay at gumagalaw ang mga balikat palikod. ______ 10. Ang pag papaikot ng dalawang braso paharap ay tinatawag na forward arm circle. ______ 11. Ang pag papaikot ng ng dalawang braso palikod ay tinatawag na backward hand circle. ______ 12. Ang paglalabas ng naipong hangin sa dibdib ay tinatawag na exhale ______ 13. Ang posisyon kung saan nakalagay ang dalawang kamay sa tuhod at dahan dahan iginagalaw ang katawan ay tinatawag na knee stretching/pushing. ______ 14. Ang posisyon kung saan nakataas ang dalawang kamay at iginagalaw paunahan ay tinatawag na arm stretching. ______ 15. Ang posisyon kung saan nakadipa ang dalawang kamay at inihaharap ang katawan sa kaliwa at kanan ay tinatawag na stride stand. ______ 16. Ang pag iipon ng hangin sa dibdib ay tinatawag na inhale. III. Gawin ang mga sumusunod. 17. Jog in place 18. Head Bend 19. Trunk twist 20. Forward and backward arm circle Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN HEALTH 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Aling pagkain ang malusog kainin? a. b. c. d. 2. Anong pagkain ang dapat kainin para makaiwas sa anumang uri sakit? a. Ice cream at cake c. Gulay at prutas b. Spaghetti at tsokolate d. Hamburger at hotdog 3. Aling pagkain ang mayaman sa Vitamins C? a. Gatas c. Calamansi b. Karne d. Tinapay 4. Aling pagkain ang mayaman sa iron? a. Tinapay c. Sea Foods b. Cereal d. Pulang karne 5. Anong uri ng kalagayan ang dulot ng kakulangan sa Vitamin A. a. Anemia c. Rickets b. Nightblindness d. Goiter 6. Si Neila ay tumataba. Ano ang dapat niyang gawin? a. Uminom ng gamot. c. Matulog ng higit walong oras. b. Kumain isang beses isang araw. d. Maglaro ng makabuluhang laro. 7. Madami kubng kumain si Sofia. Hindi niya gusting maglaro ng mga larong makabuluhan. Ano ang maaring mangyari sakaniya? a. Tataba c. Magkakasakit b. Papayat d. Lulusog 8. Anong inumin ang malusog sa pangangatawan? a. b. c. d. 9. Paano mo mapapanatiling malinis at maayos ang inyong pagkain? a. Lutuing mabuti ang pagkain. c. Hayaang walang takip ang pagkain. b. Kumain ng nakakamay. d. Hugasan ang pagkain gamit ang sabon. II. Isulat kung tama kung ang pangngusap ay totoo at mali kung ang pangungusap ay hindi totoo. ________ 10. Uminom ng gatas palagi. ________ 11. Kumain ng gulay at prutas minsan. ________ 12. Dalasan ang pagkain ng matatamis na pagkain. ________ 13. Iwasan ang pag inom ng mga softdrinks. ________ 14. Iwasan ang pagkain ng mga sitsirya. ________ 15. Kumain ng mga mamantikang pagkain. III. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A. B. ________ 16. Walanggana sa pagkain. a. Anemia ________ 17. Makapal at tuyong balat, b. Goiter mabagal na pag iisip. c. Beri - Beri ________ 18. Dumudugong gilagid. d. Measles ________ 19. Wala sa ayos at nananakit e. Rickets na buto sa katawan, f. Scurvy ________ 20. Pananakit ng mga kalamnan. Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN MOTHER TONGUE 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Mga Ulap Pinag aralan ng mga bata sa ikatlong baiting ang mga ulap. Tinitingnan nila ang mga larawan ng mga ulap. Nagsalita si Bb. Rosal, “ Kung minsan wala tayong nakikitang asul sa langit dahil na tatakpan ng ulap ang buong kalangitan. May mga araw naman na makikita natin sa langit ang mga ulap na tinatangay ng hangin. Mayroon din namang mga ulap na tila mga puting balahibo. At mayroon ding maitim na ulap na kasama ang bagyo. ” “ Naglalakbay po ba ang mga ulap?” Tanong ni Juanito. “Oo Juanito,” sagot ng guro. “ Kapag may hangin natatangay sila. Maaari silang kumilos ng kasing bilis ng eroplano.” 1. Nasa anong baiting ang mga bata? a. Una c. Ikatlo b. Ikalawa d. Ikaapat 2. Ano ang pinag aaralan ng mga bata? a. Ibon c. Ulap b. Isda d. Halaman 3. Kapag hindi asul ang langit ito ay natatakpan ng ________? a. Bulak c. Bituin b. Ulap d. Eroplano 4. Kung minsan ang mga ulap ay _________? a. Berde c. Puti b. Asul d. Itim 5. Ang mga ulap ay _________? a. Naglalakbay c. Lumilipad b. Naglalakad d. Nawawala II. Basahin ang kalagayan at sagutin ang mga tanong. Nag mamadaling maglakad si Linda papasok sa eskwela dahil mahuhuli na siya sa klase, nang may nakita siyang matandang babae na papatawid sa kalsada at madaming bitbit na paninda. 6. Kung ikaw si Linda ano ang gagawin mo? a. Ipagpapatuloy ko ang pag lalakad. c. Tutulungan ang matanda sa pagtawid b. Hindi papansinin ang matanda. d. Wala sa nabanggit. 7. Bakit nag mamadaling maglakad si Linda? a. Mahuhuli sya sa klase. c. Bibili ng gamit sa eskwela b. Makikipaglaro sa kaibigan d. Magtitinda sa palengke 8. Saan patungo si Linda habang naglalakad? a. Simbahan c. Paaralan b. Mall d. Ospital III. Punan ng wastong salita ang pangungusap. 9. Ang bagyong Yolanda ay ________ . a. Malakas c. Ambon b. Mahina d. Hangin 10. Sa paaralan si Pedro ang aking matalik na _________. a. Kaaway c. Kuya b. Kaibigan d. Tatay 11. Si Mang Jose ang tagalinis ng paaralan siya ang aming ________. a. Waiter c. Principal b. Janitor d. Kaklase IV. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 12. Ito ang gumaganap sa kwento. a. Tagpuan c. Direktor b. Tauhan d. May akda 13. Dito ginaganap ang bawat pangyayari sa kwento. a. Kwento c. Tauhan b. Tagpuan d. Pangyayari 14. Siya ang nagtuturo sa mga tauhan ng tamang pag arte na gagawin. a. May akda c. Tauhan b. Tagapagsalayasay d. Direktor 15. Siya ang nag sasalaysay ng mga pangyayari sa kwento. a. Tauhan c. Tagapagsalaysay b. Direktor d. Wala sa nabanggit. V. Pagpapakilala sa sarili: Punan ng tamang detalye ang mga patlang. Ako si ______________________________ nakatira sa _____________________, _____________ na taong gulang. Nasa baitang _________________. Ang aking guro ay si _________________________. Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN SCIENCE 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor____________ Baitang at Pangkat______________________________ Petsa____________ I. Isulat ang salitang SOLID, LIQUID at GAS sa patlang. 1. _________ 2.__________ 3.____________ 4.___________ 5. _____________ II. Isulat sa tamang hanay ang sumusunod na liquid na nasa loob ng kahon. 6. Shampoo 7. gaas 8. softdrink 9. langis 10. mantika Mabilis Dumaloy Mabagal Dumaloy III. Suriin ang larawan. Isulat ang solid na hinihingi sa bawat bilang. 11. malaki ______________________ 12. mataas_______________________ 13. parihaba______________________ 14. berde________________________ 15. mabango_____________________ IV. Isulat sa patlang ang titik T kung Tama ang konseptong binabanggit at titik M kung Mali at hindi nagpapahayag ng katotohanan. 16. Ang solid ay may sariling sukat at timbang. __________________ 17. May sariling hugis ang gas. _______________________________ 18. Lahat ng liquid ay may amoy. _____________________________ V. Gumuhit ng mga nakapipinsalang bagay na nakikita sa loob ng inyong bahay. Isulat kung ito ay solid, liquid o gas. Halimbawa: 19. 20 Pamatay peste gas Department of Education Region III Division of Bulacan Baliwag North District JACINTO PONCE ELEMENTARY SCHOOL UNANG MAIKLING PAGSUSULIT UNANG MARKAHAN ARALING PANLIPUNAN 3 Pangalan_______________________________________________ Iskor_______________ Baitang at Pangkat_______________________________________ Petsa_______________ I. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ________1. Nagtuturo ito ng eksaktong kinalalagyan ng isang lugar o pook at ng mga natatagpuan dito. a. globo b. simbolo c. mapa d. compass ________2. Ito ay ginagamit na ng mga tao bago pa maimbento ang mapa. a. compass b. globo c. simbolo d. pananda ________3. Ito ang bilang ng pangunahing direksyon sa mapa. a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 ________4. Ito ang direksyon na makikita sa itaas na bahagi ng mapa. a. hilaga b. silangan c. kanluran d. timog ________5. Ito ang direksyon na makikita sa pagitan ng hilaga at kanluran. a. hilagang silangan b. hilagang kanluran c. timog kanluran d. timog silangan ________6. Ito ang tawag sa pangalawang direksyon. a. ordinal na direksyon b. cardinal na direksyon c. bisinal na direksyon d. mapa ________7 Ito ay may pangunahin at pangalawang direksyon. a. compass rose b. compass c. north arrow d. lokasyon ________8. Ito ang tawag sa pangunahing direksyon. a. cardinal na direksyon b. ordinal na direksyon c. simbolo d. bisinal na direksyon ________9. Ito ay ginagamit ng mga iskawts o manlalakbay upang hindi maligaw. a. north arrow b. compass c. compass rose d. mapa _______10. Kabilang ang Bulacan sa rehiyon na ito. a. Region IV-A b. Region 2 c. NCR d. Region 3 II. Isulat ang kahulugan ng mga sumusunod na simbolo. 11. 12. 13. 14. 15. III. Isulat sa patlang ang tamang direksyon ng mga lalawigan gamit ang mapa ng Rehiyon 3. 16. Ang Aurora ay nasa gawing _________________________ng Nueva Ecija. 17. Ang Pampanga ay nasa gawing ______________________ ng Bulacan 18. Ang Bataan ay nasa gawing _________________________ng Zambales. IV. Iguhit ang mga simbolo sa relatibong lokasyon nito. 19. 20. sa gawing timog sa gawing hilaga
Copyright © 2024 DOKUMEN.SITE Inc.